1879 Västmanlands Läns Tidning
5 november
Utvandringsfeber synes sedan början af hösten påkommit smidesarbetarna vid Kolswa, Gisslarbo, Karmansbo och Uttersbergs bruk. Som exempel på utvandringens omfång kan nämnas att blott från Uttersbergs bruk i dessa dagar afresa 8 à 9 familjer som tillsammans räkna 40-50 personer. Stora massor tjenstefolk af båda könen medfölja äfven.

1888 Köpngs Tidning

10 februari 

Soldat.

Soldatroten N:o 72 Kraft vid Bergs Kompani af Kongl. Vestmanlands Regemente anslås härmed ledig och ega sökande till tjensten att anmäla sig å Bernshammars Brukskontor före den 1 nästkommande mars. Till soldattorpet hör 1 ¼ tunnland uppodlad jord. Prest och läkarebetyg böra af den sökande medhafvas.

 

1888 Köpingsp-Posten

21 februari

En ny telefonkatalog, upptagande alla de sammanbundna föreningar i systemet, till hvilket Köpings och Hedströmsnäten höra, ligger för närvarande under pressen och torde snart vara att förvänta. Den är utarbetad af löjtnant Gahn på Kåfalla i Nerike. Denna katalog kommer att afhjelpa en högst kännbar brist.

 

24 februari

Frågan om telefonförbindelse mellan Vesterås och Stockholm hr nu fortskridit så långt, att Stockholms allmänna telefonaktiebolag afgifvit bestämdt anbud på ledningens byggande. Då det emellertid vore önskligt - säger V L T - att , deltagarne blefvo så många , att linjen på en gång kunde byggas med två trådar, hvarigenom kostnaden kunde fördelas på ett större antal och sålunda bli billigare för enhvar deltagare, är intresserade i staden och orten äfvensom i bergslagen att teckna sig som deltagare i företaget.

 

26 mars

Äktenskapsdispens. Smedsdrängen C R Tiderman från Karmansbo, född 14 juli 1867, har af K M:t erhållit tillstånd att ingå äktenskap med Augusta Sofia Dybeck, oaktat han ännu icke fyllt 21 år.

27 mars

Ung jette. Ynglingen Gustaf Hagberg, 16 år gammal och son till landtbonden Hagberg i Svansbo, Heds socken, mäter en längd af - 6 fot och 9 verktum, eller jemt 2 meter. Han är tillika kraftigt bygd, och hans styrka svarar mot hans storlek. Redan vid 12 års ålder bar han ledigt och utan att svigta en tunna råg. Mindre märkvärdigheter än han bruka ofta visa sig för pengar.

 

1 maj

Vansinnig, genom åhörandet af frälsningsarmens upptåg, har en flicka i Arboga blifvit. Ett liknande fall omtalas från Sala.

 

4 maj

Telefonförbindelse mellan Arboga och Stockholm, öfver Köping, är i fråga satt af Örebro Telefonförbund. Anläggningen skulle kosta 19,000 kronor och en afgift pr samtal af högst 50 öre upptagas af den anropande. En kommitté har fått frågan om hand. Ledamöter i densamma äro, bland andra, hrr Hadar Hallström Köping och Danielsson å Karmansbo.

 

31 augusti

Telefonledningen mellan Stockholm och Vesterås öppnades för abonnenterne i onsdags. Samtalen voro första dagen rätt talrika.

 

26 oktober
Telefonen är telegrafstyrelsen mycket rädd för. Styrelsen, som erhållit kännedom derom, att enskild telefonförbindelse blifvit upprättad utefter allmänna landsvägen mellan Stockholm och Vesterås samt att denna förbindelse flerstädes, utan vederbörlig tillåtelse, är framdragen inom området för landsväg och jernväg, har med anledning deraf hos vederbörande  anhållit om förordnande för lämplig person af kronobetjeningen att biträda den af telegrafstyrelsen för undersökningar i fråga om denna telefonanläggning förordnade telegraftjensteman, assistenten Wenström. 

1891 Köpings Tidning 
29 januari

Från djurens värld. Vid Jönsarbo gård, Heds socken, finns en katt, som nu vid endast åtta månaders ålder väger ca 5 kg. Men så har han ock allt sedan förliden sommar, då han var liten unge, diat gårdens tik, hvilken städse visat honom den ömmaste, moderliga omvårdnad, meddelas Köp Tidn.

 21 april
En enkel afskedsfäst  firades i Nyhammars skolhus vid Karmansbo bruk lördagen den 18 dennes med anledning af att bruksförvaltaren herr Alfred Källén inom kort kommer att ifrån bruket afflytta. Pastor Nordenstam i Hed tolkade i varma och för tillfället lämpade ord, på arbetarnes vägnar, deras tacksamhet till bruksförvaltaren för städse visad välvilja och redbarhet under sin 9-åriga värksamhet på platsen; hvarefter överlämnades af klensmeden Morberg, såsom minne af brukets arbetare, ett guldur med vidhängande kedja och medaljong. Detta ett bevis på, att herr Källeén ägt förmåga att göra sig till vän af såväl bruksägare som arbetare, skrifves till K T

 13 juni
Olycksfall vid masugn. Hyttarbetaren Per Erik Jansson i Östanfors under Uttersberg åkte en dag i denna vecka på kolvagnen( Kolflaken) från hyttkransen till kolhuset. När vagnen nått slutet af banan och törnade emot , föll Jansson, som ej höll sig säkert fast framstupa med påföljd att pannan, näsan, ena axeln och knäet svårt skadades. Läkarehjälp blef fortast möjligt anskaffad. Den skadade var icke försäkrad, skrifves till Köp T

4 juli
När olyckan är framme. I går kom en person , hemmahörande i Bysala, åkande åt Köping till. I närheten af staden blef han vid en gård erbjuden dricka, och en kagge sådant framsattes. Han fattade så en hammare och började slå ut sprundet, då detta helt plötsligt sprang ur kaggen och träffade honom så hårdt i ansiktet, att ett hål uppstod och blod ymnigt började flöda.Den skadade körde själf hit till staden, hvarest läkare förband såret.

 21 juli
Ur djurens lif. Vid bortrivningen af en del slipers under Oxbrons järnvägsbro å Uttersbergsjärnvägen funno arbetarne ett fogelbo med sex ägg. Boet flyttades varsamt och skyddades, så att det ej skulle skadas, och dess ägare, ett par sädesärlor, öfvergåfvo det icke, utan fortsatte att rufva äggen, tills sex små gaphalsar presenterade sig äggens ställe. Då foglarne sågo sig omhuldade af arbetarne, blefvo de till sist mycket tama, hvilket bevisar att äfven dessa små djur icke sakna iakttagelseförmåga. B- Bl

 25 juli
Olyckshändelse. vid Karmansbo bruk anställde arbetaren A E Larsson råkade i onsdags, då han var sysselsatt med reglering vid ett valsvärk , få högra armen emellan valsstolen och ratten med den påföljd att armen afslogs; dessutom erhöll L ett sår vid sidan om högra ögat samt åtskilliga kontusioner å benen. Olyckan föranleddes däraf , att ratten helt oförmodadt slog tillbaka. Den skadade infördes genast till härvarande lasarett.

 22 augusti
Vildsint minderåring. En elfvaårig gosse Knut Jansson vid Östanfors, Hed, råkade i torsdags afton i tvist med sin kamrat Reinhold Backström, under det de sysslade med arbete i därvarande hyfvelmaskin, därvid Knut Jansson hastigt gjorde slut på tvisten genom att fatta en yxa, hvarmed han tillfogade kamraten ett ganska djupt hugg i ryggen, skrifves till Köp T

 27 augusti
En underdoktor har sedan någon tid uppehållit sig på sjön Långsvan närheten av Ferna bruk. Han kallar sig Tage, är dansk till börden och vistas enligt egen utsago här uppe i Västmanland för sin hälsas skull . Detta hindrar dock inte att han, ehuru själf ett bräckligt käril, lofvar bot och bättring åt dem, som i hälsoangelägenheter vilja besöka honom. Platsen för konsulteringarna är emellertid litet ovanlig. Den danske äskulapen ( som inom parentes sagt, säger sig vara medicine kandidat)  har nämligen inrättat sig i en öfverbyggd båt som ligger förtöjd ett stycke ut i sjön.  Båtens inredning består av köksdepartement och mottagningssal. Oaktadt det besvärliga läget har dr Tage fullt upp af patienter; han har i  sommar haft ej mindre än öfver hundra besök. Hvad värkan hans kurer åstadkommit( dr Tage tillagar själf sin medicin) har sig V As meddelare icke bekant.

 6 oktober.
Smeden Tidemans i Karmansbo 10-årige son Emil råkade för några dagar sedan, under lek med kamrater vid skolan, falla och afbröt ena armen: Han forslades genast hit till Köping, där d:r Åhman spjälade den brutna armen, och tro att ej framtida men skall ifrågakomma.

 15 oktober.
Groft öfvervåld begicks i lördags afton vid 6-tiden å allmänna landsvägen vid Gisslarbo. tre från arbetet hemgående 16 á 18 års ynglingar, Gefvert, Bokström och Rob. Larsson, öfverföllo utan föregående ordväxling eller af annan anledning tvänne åkande personer., landtbrukarne Gustaf Andersson och Alfred Jansson , båda i Svansbo. De öfverfallne erhöllo flera större hål och bulnader i Hufvud och ansikte, och måst å brukskontoret omhändertagas.
Kronolänsman Larsson som eftertelefonerades, har med våldsvärkarne hållit förberedande undersökning. Till en början nekade de helt fräkt för någon vetskap om det skedda, men till slut erkände de till en del sin våldsbragd. Vidare ransakning förekommer vid tinget den 2 november.

 27 oktober.
Nidingsdåd. I vägen för uppgående tåget på Köping-Uttersbergsbanan voro i söndags afton i närheten af Karmansbo 4 stora stenar och litet längre fram en grind placerade på banan. Då mörkret hindrade lokomotivföraren att se hindren och stoppa tåget, innan det törnde mot dem, kan man beteckna det som en sällsynt lyckträff, att ingen större olycka inträffade, isynnerhet som  den största stenen ej var mindre än en foot hög. Hela missödet inskränktes nu därtill, att de två järn som är placerade framför lokomotivet, betydligt ramponerade. Tåget försenades ungefär en timme.
Det är att hoppas, att vederbörande länsman, som igår i och för saken reste till Karmansbo, skall lyckas gripa nidingen eller nidingarne.
Under växling i söndags midd. vid gamla stationen kastades växeln om af okända personer, så att lokomotivet ( ett af Uttersbergsbanan och bygdt för smalspårig järnväg) fördes in på Köping -Hult-banans bredare spår och med de två närmaste vagnarne i släptåg "åkte" fram där cirka 20 fot, innan det kunde stannas.  Ena hjulraden gick på skenan den andra på marken. Urspåringen medförde det missödet, att lokomotivets buffertar knäcktes och  bromsinrättningen ramponerades. Efter några timmars arbete lyckades man få tåget på rätt spår igen. Ännu har man ej lyckats upptäcka dem som äro skyldiga till urspåringen.

 24 november
En rask åldring är förre klockaren i Heds socken, Johan Vård, född den 25 april 1806. Han är nu den äldste bland män i Heds socken, och har varit vikarierande klockare i 10 år, ordinarie i 60 år, vaccinatör i 50 år, skollärare i 20  och sockenskrifvare i 55 år.Den gamle, som efter 70 års tjänst nu vistas i Arboga hos släktingar är, ehuru 85 år gammal, ovanligt rask och kry, skrifver en meddelare till K Pn

1892 Köpings-Posten   
Onsdagen 24 februari
En jätte som få är landtbondesonen, Gustaf Hagberg i Holmen, Heds socken. Nyss fyld 20 år mäter han i längd ej mindre än -2 i meter, det vill säga drygt 7fot eller 14 kvarter, och hålleri vikt 130 kilogram eller 15 1/4 lispund. Men redan vid 15 års ålder hade han uppnått denna jättelängd, hvilken under de senaste fem åren ökats med blott 1/2 tum. Däremot har under dessa år kroppenansenligt tillvuxit i groflek och styrka och särdeles hamoniskt utvecklat sig. Att resa ut i världen för att låta se sig och förtjäna pänningar därtill, har han alls ingen lust, ty de anbud han i den vägen emottagit har han på de bestämdaste afböjt, skrifves till V.L.T..

Onsdagen 8 juni
Jätten Hagberg. Den i Köpings Posten för en tid sedan omnämnde jätten Gustaf Hagberg, från Hed har nu, enl hvad en meddelare skrifver till oss, anträtt resan ut i vida världen.
Början gjordes med Stockholm, mendå där var fullt med "artister" i förevisningskonstens genre, beslöt Hagberg sig för att resa till Amerika och blifva en arbetets man.
En person från ortens kulle blifva hans impressario. Denne stannade kvar i Stockholm, men på uppmaning af emigrantagenten reste han efterr Hagberg för att söka öfvertala honom att låta se sig för pängari de Amerikanska städerna. Huruvida denna sak lyckats har vår meddelare sig ej bekant.

Onsdagen 27 juli
Jätten Hagberg från Hed har passerat Chicago på väg till "Vestern" för att söka landtbruksarbete.

Onsdagen 27 juli
Silferbröllop. En anslående högtidlighet firades sistlidne söndagseftermiddag i Heds kyrka med anledning af kyrkoherde C M Glantzbergs och hans makas silfverbröllop.
En talrik skara släktingar, vänner och församlingsbor hade samlats i det med blommor och grönt synnerligen vackert prydda templet, för att deltaga i dess tacksägelse och bön.
Sedan 1 v af ps. 16 sjungits från läktaren af en kör höll kyrkoherde Söderström från Elfdalen en betraktelse, utgående från 2 Sam. 7:18 "och konung gick och satte sig införHerrens ansikte och sade: Ho är jag Herre, Herre, och hvad är mitt hus, att du låtit mig komma härtill?"
Akten i kyrkan slöts med afsjungandet af ps. 3:7, hvarefter slägtingar och en del församlingsbor voro inbjudna på middag till prestgården. Bland de närvarande märktes silfverbrudens broder, jägmästare Arborelius med fru från Jokkis i Finland samt brudparets son, ingeniör Ernst Glantzberg, som gjort den långa resan från Amerika för att deltaga i högtiden, meddelas Köp.-P:n.

Onsdagen 10 augusti
Huru brukssmederna hade det i "den gamla goda tiden" på 1830- och 40-talen, visar Gustaf Schröder i "En bruksbokhållares minnen".Ett hårt lif förde smederna och liten var lönen, så att det är obegripligt hur den kunde räcka till det nödvändigaste.
En stångjärnssmed hade 60 kronor om året, och skulle därmed ej blott underhålla sin familj utan äfven hålla en mästersven och en koldräng, något som nog kunde ha sina svårigheter, fastän han fick rätt att för billigt pris från bruket utfå en bestämd mängd säd och därtill hade att någorlunda rymligt potatisland.
För denna lön skulle mästersmeden skiftesvis med sin sven arbeta från kl 6 söndagsaftonen till samma tid på lördagen. Under hela denna tid voro stångjärnssmederna ej i sina hem, då de sofvo eller åto i en liten koja, särskilt härför uppförd.
Deras deäkt under arbetsveckan, lika året om i 30 graders värme som i 30 graders köld, utgjordes af en mössa, en lång skjorta, ett förskinn, strumpor och träskor, och ofta om vintern måste de från den heta härden skynda uti skarpa kölden för att borthugga den is som bildats på vattenhjulet.
Spiksmederna hade ej mer än 40 a 45 kronor, men skulle äfven hålla sig hjälpare, nämligen hufvare och tennbärare. Deras arbetstid var 13 1/2 timmar om dagen. Spiksmeden sof om nätterna i sitt hem, som sällan bestod af mer än ett rum, havri hela hans familj jämte hufvaren och tennbäraren hade sina sofplatser.
Smederna nära nog enda förströelse var att dricka bränvin; en och annan fanns dock som jagade ellerfiskade under deras fritid. Dessa hårdt släpande och knappt födda människor kände sig dock, säger förf. ingalunda olyckliga; i allmänhet voro de glada och vänliga, godmodighet och hjälpsamhet voro äfven utmärkande karaktärsdrag.

Lördagen 27 augusti
Rask velocipedryttare. Skomakaren K Wallin i Snarhem Hed, färdades i måndags mellan Uttersberg och Gisslarbo 1 3/4 mil på 40 minuter. Han begaf sig åstad 3/4 timme efter godstågets afgång från Uttersberg och hann till Gisslarbo 20 min. före tågets ankomst till stationen

Onsdagen 14 september
En snabblöpare. Som en öfver måttan styf och uthållig springare dokumenterade sig i går afton den inom denna sportbranche bekante F Andersson från Kolsva  vid en å  "Tivoliplatsen" härstädes (Köping) arrangerad löptäflan med en häst, somreds af en stadsbo. Den uppmätta täflingsbanan var 174 meter, som af Andersson tillryggalade på en timma. Han sprang således  på denna tid ej mindre  än 15.834 meter eller öfver1 1/2 mil. Hästen, som just ej var någon öfvad springare, tröttnade och måste föras ur banan efter 3/4 timmes ridt.. Andersson hade under denna tid sprungit om hästen 9 gånger.
Vid täflingens slut befann sig Andersson vid bästa kondition och intet antydde på att det aflagda sportprofvet ansträngt honom synnerligt.
Den vackra täflingen åsågs af en mycket stor folksamling, som vi kunde tycka omkring 3,000 människor, hvilka med applåder belönade den raske och uthållige springaren för hvar gång han lyckades komma förbi sin fyrbente medtäflare

Lördagen 17 september
Iråkat obestånd. Vi hafva i går mottagit det sorgliga meddelandet, att en af ortens mäst framstående industriidkare, brukspatron C A Bäckström på Uttersberg, inställt sina betalningar.Detta är så mycket mer beklagligt, som brukspatron Bäckström utöfvat en vidsträckt verksamhet och gjort sig känd som en redbar och särdeles dugande man.Enligt hvad vi sport, lär något afbrott i brukets verksamhet ej vara att befara.

Onsdagen 21 september
Födda:
Aug 7 Hilma Amalia dotter till arrendatorn Per Erik Näf från Lermansbo.

Onsdagen 30 november
Skinnskattebergs häradsrätt i måndags
Skadegörelse. Inspektor Bengt Wolfram å Bernshammar, hvilken den 29 sistl. juni å Bernshammars betesmark af våda skjutit en arrendatorn Johan Olsson å Jönsarbo tillhörig gumse, värderad till 20 kr., fälldes härför böta 15 kr. samt att ersätta djurets värde äfvensom att utgifva rättegångskostnader med tillhopa 18kr. 50 öre.

1893 Köpings Tidning
20 februari
Ett grundligt slagsmål arrangerades i går eftermiddag i Uttersbärg mellan smeddrängar från Kolsva och Karmansbo å ena sidan, och Uttersbärgssmeder å den andra sidan. Som tillhyggen lär man till och med användt knifvar. Det oaktat blef åtminstone såvidt vår meddelare har sig bekant, ingen svårare  skadad.

27 februari

Telegrafering utan tråd.
Vi meddelade för någon tid sedan, att Edison angifvit ett sätt att telegrafera utan tråd. mellan afgångs- och ankomststationer med hjälp af induktion. Prece, som är förste elektriker vid den engelska telegrafförvaltningen, har nu låtit anställa försök för utrönande af möjligheten att anordna förbindelse mellan ett fyrfartyg och kusten på af Edison angifvet sätt, en förbindelse, som af åtskilliga skäl icke kan åstadkommas med tillhjälp af kabel. För detta ändamål lät han på stranden af ön Flatholme, som skulle representera fyrfartyget, spänna två trådar på ett afstånd af 4800 m. De elektriska strömmar, som framkallades i den ena tråden, skulle då kunna märkas i den midt emot liggande, och försöket utföll så väl, att man kan anse frågan löst.

 

21 april

Vid Karmansbo bruk inträffar ej långt emellan, att rusiga smeddrängar antasta fredliga vägfarande på ett sådant sätt, att passerandet af bruket, sedan skymningen inträdt förefaller nästan livsfarligt. Icke länge sedan - aftonen 24 sistlidne månad- blefvo tvänne resande under färd förbi nämda bruk ifrigt förföljda af slika skränande bråkmakare ej blott under skällsord och otidigheter af flera slag utan jämväl med stenkastning, ja handgripligheter. Extra polismän äro sedan flere år tillbaka anställda vid Färna och Skinskattebärg, och synes det som dylika ordningsmän vore behöfliga äfven vid Karmansbo.

 

24 maj  Heds Krona.

Karmansbo godtemplarloge, firade sistlidne pingstafton sin 10-åriga tillvaro. Hälsningstal jämte redogörelse för logens verksamhet under de 10 fyllda åren hölls af smedsmästare L. Hällström, och nykterhetsföredrag af hr. Karl Palm från Köping. Därjämte förekom deklamation och landsmålshistorier af hr.  Johan Pettersson från Köping. Nyhammars skolsal, hvari festen hölls, var särdeles smakfullt prydd med enar, krukväxter och blommor samt en ståtlig transparent. Fästen var synnerligen väl lyckad och lämnade kvar ett angenämnt minne. Logen Heds Krona äger för närvarande ett 100-tal medlemmar.

 

14 juni  Komunalstämma.

Med Heds församling hölls i söndags komunalstämma för antagande eller förkastande af ett af en kommite uppgjort förslag att till en blifvande fattiggård i socknen inköpa af Uttersbärgs Aktiebolags konkursmassa till salu utbjudna  egendomen Spabo i Heds socken. Äfter en lång  och stundom hetsig diskussion beslöt stämman att för 13.500 kr. inköpa egendomen, såvida säljaren antager anbudet. Stämman var besökt af mellan 50 och 60 personer.

 

23 juni  Hed.

Nya folkskolehuset i Hed, som Kammarkolegium har anmodat Kungl. Domänstyrelsen att afvgiva yttrande i fråga om af Heds församling i Västmanlands län gjord ansökan att till plats för beslutadt nytt folkskolehus vid kyrkan äfven till planteringsland för läraren och skolträdgård måtte för all framtid upplåtas 75 ar af kyrkoherdeboställets skogsmark väster om kyrkan invid landsvägen

och uppfartsvägen till kyrkan, har domänstyrelsen meddelat att, enär den  ifrågasatta jordupplåtelsen ej komme att utöfva afvsevärt inflytande å boställets skogsafkastning, styrelsen för sin del inte har något att ärinra mot bifall till ansökningen med vilkor, att ståndskogen å området, i den mån afvvärkning påkallas, skall tillgodogöras för boställets räkningar, att församlingen tillförbindes att omkring området uppsätta och underhålla erfoderligt stängsel.

 

11 augusti  Hed.

Det nya skolhuset i Hed, sedan Heds församling anhållit att till tomt för ett skolhus samt till planteringsland för läraren och skolträdgård måtte från kyrkoherdebostället ¼ mtl. nr. 1. Heden få för alltid afvsöndras ett å ansökningen bilagt utdrag af år 1889 upprättad karta öfver boställets skogsmark utmärkt  område af 75 ar, mot en årlig afgälld af 3 hektoliter spanmål, hälften råg och

hälften korn har k.m:t funnit god ansökningen bifalla med villkor, att afgällden utgjordes med lösen i päningar äfter medelmarkegångspris, att ståndskogen å området i den mån dess afverkning påkallades tillgodogjordes för boställets räkning samt att församlingen omkring det afsöndrade området upprättade och för framtiden underhölle erfoderlig hägnad. Invigning af Heds nya folkskola söndagen den 20 augusti 1893.

 
1895 Köpings Tidning
6 feb.
Olycksfall: Då 24 årige arbetaren Karl Gustaf Åberg från Bovallen, Bro socken, i fredags arbetade med timmersågning i Karmansbo skog, lossade en kvist och träffade Åbergs näsa så hårdt, att ett krossår uppstod och näsbenet bräcktes. Åberg infördes till Köpings lasarätt, där han nu vårdas. 

16 februari Egenmäktigt förfarande:
Byggmästare A. G. Julle, Tulinge, mot hemmansägare J. Andersson Svansbo. Målet uppskjutet från föregående ting, angår ersättning och ansvar, för det svarande skulle olofligen användt  kärandens timmerlänsar till underlag för sitt timmer.9 vittnen intygade till hufvudsakliga delar kärandens talan, ehuru svaranden invändt, att  han ej hvetat, hvarken att det varit kärandens timmerlänsar eller ens att sådana funnits å platsen, hvilket i följd af snö och is svårligen kunnat skönjas. Målet öfverlämnades, och torde det samma i anseende till de många vittnena blifva rätt dyrbart för parterna. Utslag nästa ting.

17 april
På lasarättet för en kyss: En tjänsteflicka i en bergslagssocken lär ha ett godt öga till sin drängkamrat. Olyckligtvis lär han ej kunna på ett för henne tillfredsställande sätt besvara hennes ömma kärlekslåga. Då de i fredags skulle tillsammans bära en möbel upp för en trappa, passade hon på att förnya kärleksförklaringen genom att gifva drängen en ny kyss. Men denna  kärleksyttring var ej i den sistnämdes smak, hvarför han kanske något för omildt sköt flickan ifrån sig, hvilket medförde den sorgliga följden, att hon föll och vrickade ena foten, så att hon måste forslas till närmast belägna lasarätt för erhållande af läkarvård.

27 april.
Från Hed:
Födde Alma Lovisa dotter till C. G. Carlsson Sunnansjö.

2 november
Lyckad tjäderjakt: en dag i förra veckan kom en tjädertupp singlande och nedslog å taket till en loge i Tomasbo Heds socken. En gosse, som var behjälplig med tröskningen på logen, varseblef genast den ståtliga tjädertuppen, slungade en sten och råkade honom mitt i (planeten) så att han damp till marken. Det präktiga bytet, som såldes i närmaste handelsbod, höll i vikt dryga 7 skålpund, skrifves till K. T  

P. S.
Köpings Tidning  utkom onsdagar och lördagar under 1895.Folkmängden i Heds socken utgjorde vid årets slut 2177 personer varaf 1099 män och 1078 kvinnor.
D. S.

1896 Köpings-Posten
Mars
Vid obduktion, som i tisdags förrättades af Provinsialläkaren Ernst Björk å i början af denna månad hastigt aflidne landbonden C. A. Gustafsson i Nibbarsbo påträffades i dennes inälfvor små hvita korn, som antogs vara arsenik och hvilka för närmare undersökning sändts till  medicinalstyrelsens rättskemist i Stockholm, meddelas Köpings Tidning.

 22 juli.
Svårt huggen af en lie blef i förgår 15 årige dränggossen Carl Joel Carlsson från Lundberga, V. Skedvi. Under det nämligen gossen gick med en yxa på axeln, råkade han med denna stöta till den på en vägg hängande lien med påföljd att lien föll ned och orsakade ett djupt sår i högra skuldran. Den sårade infördes i går till Köpings lasarätt, där han nu vårdas,

1897 Bärgslagsbladet
2 januari
Annons
Skogsarbete erhålles vid Bernshammars bruk. 

5 februari
Utsocknes för första gången i sitt lif, var en 50-årig kvinna i Darsbo, Skinnskattebärg, under den gångna julen då hon gästade släktingar i Väster Färnebo. Vår kvinna torde i denna täflingarnas tid hafva satt ett tämligen enastående rekord, säger en meddelare.

 24 mars
Äckligt läkemedel. Då ett barn i Heds socken nyligen insjuknade i s k gulsjuka, åtog sig en "klok" gumma att bota barnet och använde därvid, enligt en meddelares uppgift följande medicin:

En half kaffekopp hufvudlöss ( ! ) från andra småbarn ältades ihop med sirup och hvetemjöl, hvaraf bakades kakor, som sedermera gräddades och gåfvos det sjuka barnet till förtäring.

 Man vet icke om man skall gråta eller skratta åt en dylik om både råhet och vidskepelse vittnande handling. Saken torde dock få anses som öfvervägande sorglig.

 7 maj
Vid Karmansbo bruk kommer under juni, juli och augusti månader smedjan att stå under hela söndagsdygnet och pådragas först på måndagsmorgnarne.

28 juli
Till fjärdingsman i Heds socken efter nyligen aflidne J A Lindblom, Bysala valdes i söndags korpralen Fr Sjöberg vid Karmansbo.

18 augusti
Nya stationshuset vid Uttersbärg är nu fullt färdigt och kommer sannolikt i nästa vecka att afsynas.

13 september
Under sprängningsarbetena vid Karmansbohyttan invid staden från och med den 6 augusti 1896 till och med den 26 augusti 1897 aflossades ej mindre än 5,304 sprängskott, hvaraf en del innehållit ända till 40 dynamitpatroner. Ingen som hälst olycka har under tiden inträffat.

5 november
Karmansbo svinförsäkringsförening höll sitt årsmöte den 30 oktober. Föreningen har ägt bestånd i flera år. Den har ingen kassa utan utdebitering sker för hvarje dödsfall bland försäkringstagarne. under det gångna året har inträffat 8 dödsfall , som blivit betalda med tillsammans kr 202.

1899 Köpings Posten

1 februari 

Märkvärdigt . För en tid sedan framfödde en ko i Bernshammar en kalf, som vägde icke mindre än 52 kilogram, en femte eller sjätte del af hela kons vikt. Kon ligger fortfarande och kommer troligtvis aldrig mer upp på benen, säger vår meddelare.

 

8 februari.

Omtanke för arbetarna: Disponenten för Karmansbo Aktiebolag E. Svedberg har låtit olycksfallsförsäkra arbetarna vid Karmansbo Hytta för 81.000 kronor i olycksfallsförsäkringsbolaget Skandinavien genom postexpeditör H. Forsell härstädes.

 

11 februari
Sök läkare i tid: Hyttarbetaren August Wretling, anställd vid Karmansbo hyttan, härstädes, fick för någon tid sedan en skrapa å högra handens tumme. Han sökte ej läkare utan skadan sköttes efter ”kloka recept”, och följden blef, att blodförgiftning inställde sig, och han har nu måst intagas på lasarettet härstädes.

 

25 februari.

Lärkan , vårens budbärare, har nu även låtit höra sig i Munktorp, skriver hit

 

4 mars.

Från Hed:

Till ledamöter i bevillningsnämnden för Heds socken hafva för extra å kommunalstämma valts brukspatron L. L. Lorichs, Bernshammar, byggmästare J.F. Adler, Karmansbo, hemmansegare Erik Eriksson, Bysala, samt till suppleanter J. Rönn Östanfors, kyrkovärden E. Svanström, Holmen, och nämndemannen C. E. Eriksson Bysala, skrives hit.

 

8 mars

Tillstånd att bedriva gårdfarihandel inom länet har k. befhde bl a beviljat Anders Gustaf Karlsson, O Wennberg och Anders Reinhold Forsberg i Heds socken.

 

15 mars.

Vårvädret tycks hafva kommit på allvar till oss, men ombytet har icke varit enbart behagligt. Så har föret, bedröfligt att omtala, gått ”med Davids höns”, som ordspråket säger och regn och blåst hafva regerat värre.

 

8 april.

Olycka: Ett yxhugg öfver venstra handen erhöll här om dagen 9-årige gossen Konrad Österberg, från Karmansbo bruk. Österberg och en annan gosse voro sysselsatta med vedhuggning varvid Österbergs kamrat, som skötte yxan träffade Österberg över handen. Den skadade vårdas å Köpings lasarett.

 

8 april.

Häktad bråkmakare: Långfredags natten mellan 11.00-12.00 företog sig en lös arbetare Johan Fredrik Forsberg vid Karmansbo bruk att i fyllan och villan intränga i ett par gårdar under bruket, där han bultade på dörrar och fönster, samt slutligen aflyftade förstugudörrarne och gjorde diverse ofog i sällskap med ett par andra ynglingar. Sedan länsman Jacobsson påföljande morgon tillkallats, blev Forsberg, som är född 30 juni 1876 och hemmahörande vid Haddebo bruk i Svennevads socken, förklarad häcktad och till länsfängelset införpassad.

 

12 april.

Elgar från Sverige till Österrike. Å Riddarhytte aktiebolags skogsmarker komma i år försök att anställas med infångande af 3 elgkor eller kvigor, eller om detta ej kan lyckas af 4 stycken elgkalfar af hon kön, hvilka djur äro afsedda såsom gåfva från kung Oskar till kejsaren af Österrike.

 

12 april
Skinnskattebergs häradsrätt:

I fyllan och villan hade smeddrängen Johan Fred. Forsberg från Haddebo, nu i Karmansbo, sistlidne påskafton genom skrän och oljud, samt bultningar och knackningar, å fönster, dörrar, och väggar, ofredat flera familjer vid Nyhammars gård under Karmansbo, hvarjämte han aflyft och utburit på en åker en förstugudörr, utkastat mattor samt slagit sönder en spinnrock m.m. ofog. Den tilltalade erkände nu vid ransakningen öppet och otvunget allt, hvad honom lades till last och dömdes han i ett för allt att böta 220 kr. samt att ersätta den förstörda spinnrocken med 2 kr.

 

15 april.

En hel familj, man, hustru och sex barn vid Karmansbo, har insjuknat i difteri och måste intagas å epidemiska sjukhuset i Köping.

 

3 maj.

Fast i snö den 1 maj: I en snödrifva mellan Orresta och Tortuna stationer fastnade den 1 maj ett persontåg från Stockholm. 2 vagnar urspårade och måste sedan hämtas med maskin från Tillberga. Ovanligt i sanning! Äfven på Upplandsslätten hafva två bantåg stopps af snödrifvor.

 

3 maj.

Vid Karmansbo bruk har dagspenningen för dagkarlarna höjts från 1.18 till 1.25 per dag. Härtill kommer in naturaförmåner. Smederna vid bruket har på därom framstäld begäran hädanefter befriade från pådragningen i smedjan om söndagkvällarne.

 

24 maj.

Karmansbohyttan  härstädes nerblåstes i fredags, emedan en förändring skall vidtagas i afsikt att öka produktionen. Formarnes antal kommer att ökas från 4 till 8.

 

3 juni.

”Den gröna vintern” har hållit i sig, tack vare den ihållande nordan, som absolut hindrat sommaren att komma, trots solsken och högt barometerstånd.

 

10 juni.

Difteri härjar vid Karmansbo: En del sjuka äro forslade till epidemiska sjukhuset i Köping, andra hafva isolerats i sina hem och skolorna hafva stängts, skrifves till Köpings Posten.

 

Hyllning: Till Köpings Posten skrifves: Såsom förut nämnts, hafva dagkarlarna vid Karmansbo bruk fått sin dagaflöning höjd till 1.25 samt smederna befriats från verkens pådragande om söndagaftnarne. Med anledning häraf tågade bruksarbetarne med musikkåren i spetsen i söndags till disponenten Svedberg, tackade honom för städse visat tillmötesgående och humanitet.

 

8 juli.

Karmansbohyttan härstädes påblåstes i går på f. m. efter att ha varit nedblåst sedan den 19 sistlidne maj. Den ändring är nu vidtagen att formarnes antal ökats från 4 till 8 i syfte, att öka produktionen.

 

12 juli.

Finska arbetare till Sverige: Ett hundratal finska arbetare passerade i förgår Stockholm hvilka till största delen erhållit sysselsättning vid järnvägsbyggnader i Östergötland och Dalarne, samt även vid sågverk i sist nämda provins.

 

29 juli.

Difterismittan tycks gripa omkring sig allt mer och mer vid Karmansbo trots de största försiktighetsåtgärder. Familjerna ha måst isolerats från bruket, den ena efter den andra, men som det är ont om rum så har bruket förhyrt godtämplarlokalen Kronoborg till gemensam sjuksal för de difterismittade barn. Godtämplarna får i stället disponera den ena skolan för sina möten. Särskild sköterska är anskaffad för de sjuka. En gosse tillhörig C: A: Österberg har afvlidit i Köping.

 

2 september.

Potatis skörden i länets norra bergslag synes i år lik förra året komma att slå fel på de flesta ställena. Hvad  som trotsat den ihållande torkan, blef,  mången städes illa åtgången af frosten natten till den 27 augusti. meddelas V.L.T.

 

6 september.

Elgjakten: Vid Karmansbo har hittills skjutits 4 elgar, nämligen en 3 –årig och en 5-årig elgtjur av skogvaktare Karlsson i Röle och tvenne kor av rättaren Blomqvist.

 

13 september
Difterisjukdomen har nu fullständigt upphört i Karmansbo och sköterskan har åter rest till  Västerås. Desinfektion är gjord i Kronoborg och skolorna vid kyrkan, som varit stängda till följd av sjukdomen, öppnades åter i måndags.

 

23 september.

Ett difterifall har åter igen inträffat vid Karmansbo. Den sjuke har införts till Köping för erhållande af läkarvård.

 

2 Oktober

Heds skolor vid kyrkan ha på grund af difteriepidemien måst stängas tills vidare.

 

11 oktober.

Hastigt död: Då i lördags f. d. hammarsmeden K.G Hägerström vid Karmansbo, skulle gå hem från sitt  arbete kl. 5 em. föll han plötsligt till marken. En arbetare i närheten, som varsnade detta, gick för att resa upp honom, men det befanns att h. var död, antagligen träffad af slaganfall, meddelas Bärgslagsbladet. Hägerström var 73 år gammal och efterlämnar två gifta söner vid bruket.

 

1 November

Heds kyrkostämma fastställde den 22 sept. utgifts- och inkomststat för år 1900. Till kyrkokassan kommer att utaxeras 7 öre och till skolkassan 31 öre pr fyrk.

Organisten A.G. Dybeck, som vid årets slut afgår med hela lönen, 150 kr., som pension, efterträdes af skolläraren A.G. Eriksson, som erhåller den förut bestämda organistlönen 150 kr. Klockarsysslan däremot behåller hr Dybeck fortfarande.

Biträdande lärarinnan i folkskolan vid kyrkan, Jenny Edlund, hvars lön är 360 kr. hade anhållit om 40 kr.  dyttidstillägg, som af skolrådet tillstyrkts. Stämman afslog dock framställningen.

Däremot fingo kyrkvaktaren och orgeltramparen hvar sitt begärda, lilla lönetillägg, hvarjämte beslöts att alla graföppningar samt ringning vid begrafningar hädanefter skola verkställas av kyrkvaktaren, soldat Julle, mot en avgift hvarje gång af 4 kr., och skola dessa afgifter jämte beställningar å grafvar och ringning härefter  till pastorsexpeditionen inlemnas.

 

11 November

En husärla håller sig ännu i dessa sena höstdagar kvar vid Heds prostgård. Den lilla fågelns bestyr har varit att söka som ressällskap på flyttningsstråten få med sig en gök, med hvilken hon haft mycket besvär . Göken ligger instängd i ärlans bo och har ej kunnat komma ut. Och detta är orsaken till ärlan ej följer sina kamrater till solig söder, skrifver en meddelare til Bärgslagsbladet.

 

25 november.

Olycka; Högra benets benpipa afbröts i tisdagsafton smältsmeden Gustav Hedström, från Karmansbo bruk. Då han gick hem från smedjan, skulle han hoppa öfver buffertarna mellan ett par järnvägsvagnar å bangården, hvarvid han föll och slog benet emot rälsen. Han har intagits på Köpings lasarett för erhållande af vård.

 

29 november.

Ett eldsvådetillbud förekom i fredags i Karmansbo. En del bräder, som voro uppställda emot ugnen i en bagarstuga, fattade nämligen eld. Man hann emellertid hejda elden, innan den 1 februari 2001 spridt sig i nänmvärd mån.

 

29 November

Difteriepidemien i Hed är stadd i tilltagande. De sjukas antal har ökats så, att man till och med sett sig nödsakad att intaga dem i skolsalarne.

 

19 December

Afböjdt anbud. Domänstyrelsen har icke funnit skäl antaga ett af Karmansbo aktiebolag gjort anbud att för 17,600 kr. få köpa 5,000 timmerträd från Uttersbergs kronopark.

 

1900 Köpings-Posten
2 februari
Från Borlänge.
Ett hafvrekorn i sex år har snickaren Johan Westlund i  Halfvarsgårdar haft, Berättar F. L. T. Från Stora Tuna. Då under de tre sista åren W. Varit besvärad af en olidlig hufvudvärk och hörseln allt mer och mer aftog, vände han sig slutligen till doktor Fredriksson i Borlänge, som undersökte örat och fann  där kornet betydligt svällt och starkt inflammerat. Det lyckades genom sponing få ut kornet. Hufvudvärken stillades och det är nu hopp om, att Westlund skall få igen sin hörsel. Hafvrekornet hade han fått in vid tröskning för sex år sedan, som han erinrade sig. 

Från Riddarhyttan.
En konstig slakthistoria om följande lustiga slakthistoria skrifves till oss från Riddarhyttan. Bruksbonden Fredrik Karlsson, Riddarhyttan, skulle här om dagen slakta ett sitt svinkreatur och hade fördenskull vidtalat en granne att med sin bössa komma och hjälpa honom. I den rymliga ladugårdsplanen  skulle slakten försiggå, men för att nasse ej genom dörren skulle undkomma ut i det fria sköts denna igen och Karlsson ställde sig utanför mot densamma. Det första skottet klickar och medan en annan patron läges in kommer vår jägare att rikta bössmyningen mot dörren bakom vihlken Karlsson står och håller vakt. Af någon anledning slår hanen igen och kulan far ut genom den stängda dörren och in i Karlssons högra hand. Lyckligtvis for kulan in i den köttiga delen af handen mellan tummen och pekfingret hvarför inget ben blef skadadt. Den skadade förbands af d:r Vickholm i Skinnskatteberg och vådas i sitt hem.

28 maj
Difterien i Hed tycks tilltaga. I en gård i Bysala äro ej mindre än 11 personer insjuknade. Af dem äro några anförda till lägenheten Larsbo, som är förhyrd till epidemisjukhus, de öfvriga äro anförda till Köping,  medd. Bärgslagsbladet. En hårdt bepröfvad familjefader är hemmansägaren Karl Ludvigsson i Bysala, Heds socken, som enligt meddelande, till Bärgslagsbladet. under loppet af en månad fått följa sin hustru samt tre barn till grafen.