1901 Köpings-Posten

2 mars
Nedgående arbetspris.
Vid Karmansbo aktiebolags hytta härstädes har en nedsättning i arbetsprisen från och med i går ägt rum. Nedsättningen utgör 15 proc. för hyttarbetare, utom akordsarbetet, och 7 proc. för utarbetare, som ha tim eller dagpenning. nedsättningen som här icke är föranledd af minskad tillverkning, motiveras med sjunkande konjunkturer och torde komma att genomföras äfven vid andra verk af samma slag.

Rättelse. I notisen om i förra numret angående nedsättning i arbetspriser vid Karmansbo hytta härstädes fanns en felaktighet, nämligen att nedsättningen utgjorde 15 proc. för hyttarbetare, utom ackordsarbetet , och 7 proc. för utarbetare. Rätta förhållandet är emellertid , att nedsättningen utgör 7 proc. för alla arbetare. 

16 mars
Förrymd dåre. En patient rymde i förgår afton från upptagningsanstalten för sinnessvaga i Västerås. Han är hemmahörande i Skinnskatteberg, 22 år gammal och var vid afvikandet iklädd grå kommiskostym och grå sommarmössa.

30 mars
Rabattbiljetter å Köping Uttersbergsbanan har kyrkoherde Nyman i Hed välvilligt utverkat hos vederbörande åt de läsbarn i socknen, som tillhöra Uttersbergs bruk och omgifning. De få nämligen under hela lästerminen färdas mellan Uttersberg och Karmansbo hvarje läsdag och söndag för det billiga priset af 4 kr. hvar. 

En vagabond, kallad "Malmköpings skräck", kom i lördags afton ganska sent till Heds prästgård, där han tiggde, bråkade och uppträdde mycket fräckt, hvarför kyrkoherden Nyman fann sig föranlåten visa honom på dörren. När denna tillsägelse ej åtlyddes, blef han utkastad, men satte sig till motvärn, så att det blef hårda nappatag mellan kyrkoherden och vagabonden. Nu lommade han af till Karmansbo och fick nattlogi, men återvände om en stund till prästgården för att ställa till nytt bråk. Bud sändes genst till fjärdingsmannen, men när denne anländt, var fridstöraren redan försvunnen..

I söndags morse blef han anhållen och förd till länsmanskontoret, där han, enär intet ansvar å honom yrkades, blef varnad och fick gå.

13 juli
Konsert gifves i Heds kyrka kl 1 em af manskör från Köping (26 man ) under ledning af Direktör G Ekman. Biljetter med program a´25 öre säljes vid ingången. 

9 oktober.
Järnbruken utefter Hedströmmen med sina hyttor, gjuterier, valsverk m m föra en tynande tillvaro. Det är brist på vatten.

Den eljest vattenrika Hedströmmen går numera fram på många ställen som en ränil eller bäck, och här och hvar kan man gå ganska torrskodd öfver densamma. Man väntar, om vattenbristen fortfar, stor arbtslöshet i vinter. Det finns arbetslag vid järnbruken, där allaredan ett tjugotal arbetare afskedats på en gång. Arbetslönerna ha varit sedan våren i nedåtgående och äro det fortfarande. I de olika arbetena vid grufvor och järnbruk berättar man än om 10 än om 15, 20 a´25 proc. afdrag.

9 november
Icke utan oro motses den annalkande vintern i anseende till nu rådande vattenbrist. I Hedströmmen och med detta vattendrag sammanhängande sjöar står vattnet f n 1-2 meter lägre än den normala vattenhöjden. kommer icke riklig nederbörd, inan vattnen tillfrysa, måste järnverken i orten slås igen.

Vid Karmansbo är smidet endast vissa dagar igång, och smederna få enligt nya kontrakten intet annat arbete.. I Gisslarbo har smidet legat nere i flera veckor. Vid Uttersberg nedlades smidet alldeles under förlidet år ( dock ej av vattenbrist ). Där är nu endast hyttan igång. Skinnskatteberg och Baggå bruk, som äga ganska respektabla fall, ha stått sig bäst. Där smides fortfarande

En luxlampa med en ljusstyrka af 500 normalljus har af Uttersbergs bruk uppsatts  å malmbacken vid Uttersbergs hytta. Den sprider ett starkt, behagligt, blåhvitt sken vida omkring i trakten.
   
1 december
Med anledning av den stora vattenbrist som råder i Hedströmmen, har Karmansbo aktiebolag byggt en linledning från sågturbinen till smedjan. Meningen är, att denna turbin, som ligger nedanför smedjan, skall draga blåsmaskinerna. om turbinen är särdeles stark, komma ävfen hjälpbrytarmaskinerna att vidkopplas. Smidet vid bruket har förut af vattenbrist ej kunnat gå mer än 1 a´3 dagar i veckan, men tros nu komma att gå obehindrat, emedan samma vatten nu kommer att begagnas 2 gånger.

4 december
Fallbilans användning vid halshuggning af dödsdömda brottslingar tillstyrks af samtliga länsstyrelser. Västerås länsstyrelse anser, att den motvilja man hyst för detta redskap till följd af de erinringar om missbruk, hvilka äro förbundna med dess tidigare användande, icke längre hålla stånd emot de starka objektiva skäl, som gång efter annan andragits för en motsatt uppfattning. 

1902 Köpings Posten 

25 Juni
Taxeringen med bevillningsberedningens förslag.

Karmansbo Aktiebolag                             1348
Disponenten                                            27111
Bruksförvaltare          Hj. Ljunggren           3310
Tillsyningsman            Magnus Falk           1450
               
"                Gustaf Morberg       1460
Smältare                    C W Öhrn               1030
               
"                J Lundberg              1060
               
"                Wiktor Falk             1140
               
"                Frans Holmgren       1170
               
"                Hjalmar Edgren        1100
               
"                C F Österberg          1040
               
"                C F Pettersson         1090
               
"                J Stockhaus             1030
               
"                G Hägerström          1050
               
"                Karl Falk                 1220
               
"                C A Östberg            1080
               
"                P J Rundberg           1150
               
"                Emil Holmgren         1020
               
"                J A Bjurström          1120
               
"                J G Bergström           910
               
"                Axel Luthman           1110
               
"                C G Hedström         1080
               
"                P A Merkell             1160
               
"                A E Larsson             1160
               
"               Emil Pettersson         1140
               
"               Alfred Persson          1150
               
"               O G Hindersson        1130
               
"               Alfred Dybäck          1200
Räckare                    J A Bergström          1340
               
"               J O Södergren          1290
               
"               D E Blom                  1310
               
"               C O Luthman            1260
               
"               J A Karlsson             1280
               
"               David Melin              1290
               
"               Gustaf Melin              1340
               
"               A H Eklund               1260
               
"               P J Norrström          
  1320
               
"               C G Höglund             1300
               
"               A W Wester              1290
               
"               C A Berg                   
  910
Värmare                   C J Holmgren             1370
              
"                JA Jansson                 1090
              
"                P G Gustafsson          1050
Valsare                     P A Lindblom            1410
               
"               L A Hellkvist             1190
               
"               G W Dybeck             1250
               
"               C J Skagerberg          1270
Järnsynare                C G Forsberg             1280
Hjälpsmed                A P Öhrn                     800
Klensmed                 C A Rundberg             980
               
"               C A Hindersson           810
Byggmästare             J F Adler                   1250
Stationsförest.           J Andersson               1920
Stationskarl              J Widlund                   1218
Banvakt                    C A Karlström             821 

30 juli
På extra kyrkostämma med Heds församling i söndags den 27 juli beslöts:
att inrätta en särskild småskola vid Bysala folkskola samt för ändamålet försöksvis på ett år från 1 jan 1903 söka förhyra ordenshuset "Frideborg";
att klockarens och organistens lön i ett år för allt tillsvidare från 1 maj 1903 skulle från 1maj 1903 skulle från församlingen utgå med 500 kronor samt
att hyresfritt tillsvidare från 1 maj upplåta 2 rum i gamla klockaregården åt änkan efter framlidne klockaren A G Dybäck.

 30 augusti.
Hvem är Herr Jansson i Bråten?
Vänsterns förakt för ådagalagd kommunal och politisk duglighet hafva vi ofta haft anledning beklaga oss öfver, och vi tro, att de frisinnades högra flygel  ( de liberale ) inom Västra domsagan har anledning att be Gud bevara sig för sina vänner. Vid profvalet i söndags låter man Hr Wallbom falla igenom, som dock har en portion erfarenhet i riksdagsmannavärf, och tager till kandidat en man, som ingen utom baptisternas led hittills hört talas om, en man, som ej har användts i något allmänt värf, icke ens inom Heds kommun! Hvad har denne mannen för praktisk erfarenhet i offentliga angelägenheter att bygga på? Alla sådana angelägenheter är för honom ännu okända nejder.

Till på köpet har någon av Janssons parti haft den taktlösheten att under förra veckan låta Aftonbladet införa en uppsats, riktad mot Janssons rival på vänstersidan, hr Wallbom, där man på ett ogrannlaga sätt river upp snö, som föll för vida längre tid sedan än i fjol. Nog bör man vara granntyckt, då det är fråga om riksdagsmannakandidater , men då skall man också bjuda på en kandidat som i andra afseenden än de anmärkta ej är undermålig den kandidat, man tager sig för att utdöma, och havars egna föregåenden äro almänt kända.

Inom domsagan har man framstående bönder, både små och stora, kända för duglighet, och till och med sådana, för sin begåfning och sin praktiska användbarhet är kända domsagan rundt. Men ingen af dessa kommer ifråga, ty de valmassor som inom vänstern äro bestämmande inom domsagan, hafva ej smak för bönder eller i allmänhet för dugligt folk; de uppskatta blott ett godt munläder , det behöfver visst icke vara uppburet af en så sympatisk personlighet, som hr Jansson synes vara.

Det här och annorstädes af yttersta vänstern i dagen lagda föraktet för praktisk erfarenhet i allmänna värf är ett av de hemskaste varslen för framtiden i händelse af rösträttens utsträckning. Vill man hafva en kostym sydd, vänder man sig åtminstone till en, som man säkert vet hafva någon gång sytt i en knapp ordentligt eller eljest utmärkt sig i någon detalj af skräddaryrket. Vill man hafva en byrå eller chiffonier snickrad, anlitar man ingen, som man ej vet med någon skicklighet använda yxa, såg eller hyfvel - helst alla tre. 

Men då det gäller ett riksdagsmannauppdrag, då  är förste nykomling, om hvilken man intet annat vet, än att han lär vara en hygglig karl, nog. Och dock är det på riksdagsmännens egenskaper, som vårt och hela landets framtid beror, och vi skull endast till sådana kora, våra allra ypperste och mest vidterfarne män.

På hvilken erfarenhet bygga de frisinnade tidningarna sina rekommendationer af Jansson dugligt riksdagsmannaämne, då endast partiska vänners privaterfarenhet står till buds. Någon försyn borde det offentliga ordets män väl ändå visa officiellt ådagalagd duglighet och förmåga , och ej i onödan förorda personer , om hvilka valmännen ej veta hvitt eller svart.

Hvem är hr Jansson och hvad har han varit?  Det säges, att han varit och är sadelmakare, att han är hemmansägare, ägare till 1/96 (säger ett nittiosjettedels ) mantal om 2 ( säger: 2 )  tunnlands areal, att han är baptistpredikant och föreståndare för baptistförsamlingen i Hed. Finnes i allt detta något som meriterar till riksdagsmannaskap framom våra bästa bondenamn på vänstersidan inom domsagan? Nej. Hafven I någon känsla för anständighet , gubbar , så rösten I på den riksdagsmannakandidat med erkänd duglighet, som nu står kvar, nämligen på hr Thermaenius , och låten hr Jansson gå på tillväxt , tills I veten, om han duger något till och hvad han duger till.

Sist vilja vi bedja hrr baptister hålla efter desse hänsynslöse medtrogne i kristo, hvilka uppe i Bergslagen gå omkring och sprida osanna rykten både om hr Wallbom och hr Thermaenius, rykten som å heder och ära gå.  Annars drabbar skammen eder som kår.

1904 Köpings-Posten

20 Januari
Från Hed
Sedan kyrkostämma med Heds församling den 27 oktober 1901 uppdragit åt särskilda kommitterade att inkomma "med full detaljeradt utlåtande och utredning" öfver af arkitekten R Arborelius upprättadt ritnings- och kostnadsförslag till invändig reparation af församlingens kyrka, hade från dessa kommitterade inkommit betänkande, som föredrogs för församlingen på en talrikt besökt kyrkostämma nästlidne söndag, hvarvid nära nog enhälligt beslut fattades därom:

1 att med första görliga reparera kyrkan i hufvudsaklig överensstämmelse med arkitekten Arborelii förslag med de ändringar, som af särskilda kommitterade förordats;

2 att åt kyrkorådet uppdraga att hos k. m:t söka fastställelse å ritningarna samt tillstånd att för reparationerna få upptaga ett lån å 9,000 kronor med 40 års amortering;

3 att åt kyrkorådet uppdraga utförandet af arbetet med rätt för detsamma att med sig adjungera sakkunniga personer för afgörande af modells fastställande till de nya bänkarna. 

Ett yrkande, att man därjämte måtte utdömma det gamla Gurneijska uppvärmningssystemet och ersätta det med s.k. värmekammare, hvarigenom man icke behöfde befara att få de dyrbara dekoratinerna förstörda af rök, kunde ej f.n. vinna stämmans ifall. Vidare delgafs stämman instrumentet övfer ekonomiska besiktningen å församlingens eklesiastika boställen den 14 september 1903. I detta sammanhang beslöts att låta försälja ett par gamla hus vid koministergården, som f.n. voro öfverflödiga, samt att, enligt boställshafvarens och konsistorieombudets vid besiktningen fastställda villkor för försäljningen, erkänna församlingens skyldighet att uppföra nya hus i stället af inköpt virke, om och när så af vederbörande påyrkas. 

30 januari
Från Bergslagen. Samma blida vinter äfven under januari! Efter helgen blef ett duktigt snöfall, och därför har man nu ett synnerligen godt vinterföre, så att vinterkörslorna går med lif och fart. Körförtjänsten har i allmänhet varit 4-5 kr. per dag och dragare. Från skogar i Västra Skedvi socken forslas massor af timmer ned till Kolsva station, där man somliga dagar sett ända till 140 hästar sysselsatta med timmerkörning. Här har körförtjänsten sprungit upp till öfver 6 kr. pr dag och häst.

 Denna vinter  - med sin disiga luft och sina kulna, mörka dagar utan friska vindar och solljus - har gifvit anledning till stor sjuklighet i orten, mest influensa, som i månget hem varit synnerligen svår. Man längtar efter sol och frisk vinter, skrifver en medd. till Köp.P:n.  

6 februari
Kungörelser från Hed.
Skolorna vid kyrkan komma att börja med läsning lördagen den 13 febr. samt öfriga skolor i församlingen måndagen den 15 febr.

Årets kronodebetsedlar komma att utdelas vid kyrkan söndagen den 7 febr. , och uppmanas de skattskyldiga att infinna sig och afhämta sina sedlar, att de måtte hinna få dem till uppbördsstämman , som hålles den 22 februari.

10 februari
Äktenskapslysningar.
Brukaresonen Karl Arvid Hagberg från Alfvestaboda och dottern Hulda Maria Gustafsson från Slåttermossen 

13 februari
Skogsafverkningen i Skedvi pågår nu med all fart, och vägarna äro därför lifligt trafikerade. Från Alfvesta skogen kan man redan nu räkna ända upp till 260 körare per dag för frakten af timmret till Kolsva station. Arbetsintäkten tycks äfven vara god, då förtjänsten för häst och karl uppgår ända till 10 kr. per dag för en del, skrifves till Bärgslagsbladet.

 16 mars
 
Heds kommunalstämma valde i söndags , efter bruksförvaltare HJ Ljunggren, som afflyttat från orten, till ordförande i brandstodskommitten bokföraren Hugo Andersson, Karmansbo, och till ledamot i Västmanlands läns sparbank sockenkommitte trädgårdsmästaren F T Jansson, Karmansbo.

Till kontrollant öfver dödade rofdjur valdes hr Hugo Andersson, Karmansbo.

 19 mars.
20 grader kallt var det igår den 18 mars vid Uttersberg.

 23 mars
Äktenskapslysningar:
Banvakt Karl Oskar Carlström och Ida Augusta Karlsson, båda från Karmansbo.

Döde.
Dagk. P E Broströms från Nyhammars gård hustru, Eva Elisabeth Östberg, född 1860.

23 april.
En konsumtionsförening är äfven vid Uttersberg i görningen. Dylika föreningar finnes  redan vid flertal bruk utefter Hedströmmen, Kolsva, Gisslarbo, Karmansbo och Ferna.

 4 maj.
Grödförsäljningar.
Vid i måndags af  kronolänsmannen C. E. Esseen  i Stenby hållen auktion inropades årets växande gröda å hemmansägaren J. A. Vidells fasta egendom ¼ mantal kronoskatte  Kansta n:o 1 i Munktorps socken af landbonden C.J. Jansson från Spabo under Bernshammar, Heds socken, för en kontant köpesumma af  925 kronor, förutom en del natura prestationer.

21maj
Kattmamma och kycklingarna.
Härom dagen tog änkan Anna Munter i Uttersberg tre stycken nykläckta kycklingar in i köket och placerade dem å en bädd vid spisen. Knappt var detta gjordt, förrän huskattan - -som nyss frånröfvats sina ungar - tog sig ande små kycklingarna, skötte och smekte dem med moderlig ömhet och ogärna tillät, att någon obehörig kom för nära de kära skyddslingarna. Hon fräste då ibland och visade sin hvita tandrad. När kycklingarna pepo, bjöd hon dem sina spenar.

Nu har kycklingmamma själf tagit hand om sina små.

1 juni
Födde:
Berta Maria Charlotta dotter till räckaremäst. K O Luthman, Karmansbo
Aina Ida Margareta, dotter till banvakt K O Carlström, Emmylund

18 juni
Tandsprickning vid 86 år.
Arbetaren Broqvist i Arboga har fått två nya naturliga fram tänder efter att ha saknat tänder på denna plats i 30 år, berättar stadens tidning.

 9 juli
En gumma i Granhammr , K Karls socken , anträffade i våras efter sista snöfallet ett lågt sittande skatbo, delvis öfversnöat, i hvilket lågo fyra stycken ägg. Som skatmamma hade nog energi att rufva sina snöbäddade framtidsklumpar, tyckte gumman, som upptäkt skatboet och är af den ullen, att hon mycket väl skulle kunna upptäcka krutet, om det ännu vore oupptäckt, att skatmamma äfven borde kunna ligga ut hönsägg. Två skatägg ersattes med två nyinköpta hönsditon, och processen började. Skatan gnodde på värre med rufningen, och en vacker dag upphäfde hon de allra förskräckligaste illhoanden. Gumman till boet, och den synbarligen vettskrämda skatan befriades från sitt fullfjädrade missfoster. Om en half timme blef det nytt ljud i skatskällan, och åter stod en kyckling och sparkade bakut i boet. I brist på annat hönshus kvarterade madammen, som hittills ej ägt några höns, in sina skatkycklingar i en tom fågelbur, och de felande värmande modersvingarna ersattes med -  ett kaninskinn. De små hittebarnen fyllde i fredags f. v. en månad och lofva godt för framtiden.

Men skatan gaf sjutton i vidare kläckning och försvann från orten

 27 juli
Äktenskapslysningar:
Arb Karl Axel Gustafsson, Kolbäcks församling , och Eva Charlotta Bergström, Hedhammar.
Hemmansägare Karl Axel Åberg, Holmen och AugustaViktoria Karlsson från Sunnansjö.
Telefonmontör Adolf Hildebert Andersson, Adolf Fredriks församling, Stockholm, och Ida Maria Söderberg,  Hedensdal.
Stationskarl Erik Theodor Ahlström, Krampen, och Selma Lovisa Löfdin, Nyängen

Födde:
Axel Josef, son till arb K A Gustafsson från Flodhammar
Maria Margareta och Märta Margareta döttrar till lägenhetsäg. L Karlsson, Rönningen
Karin Sofia, dotter till arrendator P A Andersson Getbro
Karl Fredrik, son till smältmäst. K F Pettersson , Karmansbo.
Lina Teresia, dotter tillhemmansäg. P A Blomkvist, Ängtorp.

24 augusti.
Spetälskefall ha yppat sig i Mora i Dalarna. 

31 augusti
Potatisen blommar om på sina ställen och nya små rotknölar utväxa från de gamla. Hvad är att göra? På denna fråga har en erfaren jordbrukare förklarat, att potatisen i så fall bör upptagas, så vida den är utvuxen. Är den icke utvuxen, så är ingenting att göra åt saken. Resultatet blir då under alla förhållanden förfeladt.

 7 september
Ännu en avsägelse, Kontraktsprosten A M Nyman i Hed har afsagt sig kallelsen till Kyrkoherdebefattningen i Sala.

 1 oktober 
Skenande hästar.
Då öfverstinnan Kj. Lorichs i torsdags blivit vigd till den långa hvilan och begrafningsgästerna återvände mot Bernshammar, råkade hästarna för 5:e vagnen i kortegen, i hvilken vagn kontraktsprosten A. Nyman och godsägaren Fr. Lorichs, Vahlsta åkte, af obekant anledning i sken. Lyckligt klarerades föutvarande vagnar, men, innan man åter hunnit få hästar och ekipage styrda midt upp på vägen, bar det af mot två stora stenar vid vägkanten. Kontraktsprosten insåg, att det vid dessa stenar skulle bära omkull, fattade ett resolut beslut och – hoppade ur. Lyckligt nog bröt han vid den häftiga stöten, då han i rasande fart nådde marken, hvarken armar eller ben, utan kunde snart nog resa sig åter. Vid de mer omtalade stenarna bar det mycket riktigt omkull med hästar och ekipage, och det såg en stund mycket illa ut, men olyckan stannade vid några relativt lindriga skador å hästar och vagn, bruten vagnsstång och krossad vagnslykta. Hr. Lorichs undkom med en skråma å ett finger. Under gårdagen kände sig kontraktsprosten öm ”som om han ramlat ner ett godt stycke upp från Västerås domkyrkotorn.”

 5 oktober 
Hedersgåfa.
I lördags f.m. blef stationsinspektören G W Holmström i Bernshammar som då i 25 år tjänstgjort vid Köping – Uttersbärg – Riddarhyttans järnvägar, uppvaktad af en deputation, bestående af. Stationsinspektor Andersson Karmansbo lokomotivföraren Rydh samt konduktör Nykvist, som från järnvägspersonalen förärade honom ett dyrbart guldur med inskription till bevis på den aktning och sympati, hr Holmström under sin 25 åriga tjänstetid som stins vid Bernshammar, förstått tillvinna sig från personalens sida.

5 november Med Heds församling.
Ord. kommunalstämma hölls i sockenstugan i söndags, hvarvid kommunalnämndens förslag till utgifts – och inkomststat för år 1905 till hufvudsakliga delar godkändes. Äfven beslöt stämman att bifalla en af Heds nykterhetsförbund framställd begäran om ett anslag af 75 kr. till nykterhetens befrämjande genom populärvetenskapliga föredragshållande för nästkommande år, att utgå af de brännvinsmedel, som tillfalla kommunen, med villkor att föredragen anordnas antingen i logen Heds Kronas lokal eller vid Uttersbärg, eller om möjligt å båda platserna. Dessutom skulle förbundets styrelse vid årets slut till kommunalnämnden anmäla, hvilka talare användts. Beslöts att af hundskattemedlen 50 kr. skulle anslås till sockenbiblioteket samt återstoden åt fattiga skolbarn och konfirmander. Vidare beslöt stämman att för kommunens behov uttaxera 21 öre pr. fyrk. Ett förslag väcktes af kontraktsprosten Nyman om en allmän förhöjning af fattighjonens underhåll med 25 proc. Härom utspann sig en ingående och livlig diskussion, men blef det väckta förslaget utan votering af stämman afslaget. Till ombud att närvara vid mantalsskrifningsförättningen den 3 dec. Valdes brukspatron L. L. Lorichs, Bernshammar, medd. Bärgslagsbladet. 

12 november 
Lotterivinsten.
Smältaren C. L. Lindholm vid Karmansbo, som af 1903 års taxeringsnämnd beskattats för en lotterivinst af 990 kronor, har af kammarrätten efter besvär blifvit befriad från denna beskattning.

 26 november
En ny skolhusbyggnad af  trä för V. Skedvi sockens räkning kommer att uppföras i närheten af Karmansbo bruk, och har arbetet i går öferlåtits åt byggmästaren J. A. Danielsson i Munktorp, för en summa af något öfer 6.000 kronor.

28 november 
Mor och dotter följdes åt.
I Alfvestaboda, Skedvi, afled den 12 november änkan Sara Kristina Andersson 65 år gammal, och den 17 november hennes moder, Anna Kristina Hindersson 86 år gammal. Mor och dotter jordades i lördags i samma graf å Heds kyrkogård

14 december  
Hed
Extra kommunalstämma med Heds församling hölls i söndags i sockenstugan med anledning af den ifrågasatta sammanslagningen af Skinnskattebergs häradsrätt och Åkerbo häradsrätt, med tingsställe i Köping. Stämman var fåtaligt besökt, men de närvarande uttalade sig emot förslaget. Till kommunens ombud att vid sluttinget i Bysala tisdagen den 20 i denna månad besluta om sammanslagningen valdes hemmansägaren L. Järnström i Getbro och kyrkvärden C. Svanström i Holmen samt till suppleanter hemmansägarne E. Eriksson i Bysala och C. E. Aronsson i Fallet.

28 december  
Annons.
Prenumerera på Köpings-Posten tre gånger i veckan tisdag, torsdag, lördag. prenumerationspris för helår 3 kr.

1907 Köpings-Posten 

14 januari
Annons  
Malmkörning finns vid Uttersberg Bruk.  Forlönen är Kr. 1:- per ton från Persgrufvan till Riddarhytte station.

 8 mars
Oxbron, som leder öfver  Hedströmmen å landsvägen mellan Uttersberg och Karmansbo, kommer inom kort att ombyggas, och har byggmästaren Edvard Julle från Tulinge åttagit sig detta arbete. 

Vägarnas utbuskning genom störar med ruskor i toppen har denna vinter allmänt börjat praktiserats inom Skinnskattebergs väghållningsdistrikt, synnerligast inom Gunnilbo och Heds socknar. Denna utbuskningsmetod är naturligtvis den enda rätta, på samma gång den för väghållarne blir den billigaste.

 15 april
Borgerlig vigsel förrättades i lördags inför kronofogden frih. E Funck mellan räckarsmed Knut Emil Berglund, Karmansbo och Augusta Maria Persson, därsammanstädes. 

6 maj
Karmansbo Aktiebolag hade i lördags ordinarie stämma på Hotel Rydberg i Stockholm, hvarvid styrelse och revisorer omvaldes.

 12 juni
Jönsarbo snickerifabrik i Heds socken nedbrann till grunden med alla sina inventarier i dag på morgonen. Byggnaden ägdes af fabrikör C T Tilja , men de flesta maskinerna tillhörde snickare C A Larsson i Karlberg. Bägge ha brandförsäkradt. Elden torde ha uppkommit från eldstaden.Manskap från närliggande bruk voro behjälpliga  vid släckningen.

 28 augusti
Fornfynd. Vid gräfning för någon tid sedan i parken invid Skinnskattebergs herrgård i och för kraftstationsanläggning hittades strax under matjordslagret en mycket väl bibehållen stenmejsel liggande på en större sten.
 
I närheten af sjöstranden nedanför smedjan hafva vid gräfningar för denna kraftstation hittats lämningar efter en hammarställning, som ingen nu lefvande har i minnet och som ej heller lär finnas omtalad i de tillbaka till 1600-talet gående beskrifningarna öfver bruksanläggningarna. Timring och lämningar efter en städkubb har man funnit, omgifven av hoprostadt glödspån nästan i nivå med sjöns yta under vattenströmmens botten  ( en sidogren af egentliga utloppet, hvilken nu aftappats. ) Ofvanpå denna ställning var hopad gammal slagg och sten. 
Folket i orten har för sig, att sjöns yta i forna dagar varit betydligt lägre än nu och att möjligen "Wätterfjärden", fordom varit en slätt, där militäröfningar pågått, skrifver en meddelare till Köpings posten. 

30 augusti
Bernshammars konsumtionsförening har beslutat att bygga en ny handelslokal midt emot Bernshammars station. Brukspatron L L Lorics har upplåtit en mycket passande och centralt liggande byggnadsplats för handelslokalen omtalar Bärgslagsbladet..

18 september
Utdrag ur kallelse till extra kommunalstämma i Hed.

3:0 Fatta beslut, huruvida besvär skola anföras  af socknens icke klagande medlemmar öfver Konungens  Befallningshafvandes utslag af den 12 sistlidne Augusti med anledning af Karmansbo Aktiebolags klagomål övfer Bolaget med stöd af § 34 fattigvårdsförordningen drabbad exekutiv åtgärd till utbekommande af oguldet bidrag enl. nämnda paragraf.

23 september
Dödad af elektrisk ström blef i onsdags e.m. f.d. smältarsmeden C Bergström vid Nyhammars bruk. B:, som med anledning af sin ålder - mellan 65 och 70 år- blifvit befriad från det tunga arbetet i smältarsmedjan, hade tilldelats lättare arbete, som bestod i att framforsla kol ur ett i smedjans närhet befintligt kolhus, hvilket är försedt med flyttbara elektriska lampor. Det var en sådan, B skulle flytta närmare sin arbetsplats, men förbisåg det å lampan anbragta handtaget och grep om ledningstråden, med nämnda sorgliga påföljd. Tråden var isolerad, men enligt fackmäns förmenande skulle koldam och dylika samlingar, som förekomma massvis vid ett kolupplag, göra, att tråden icke är säkert skyddad, omtalar V.L.T..

1908 Köpings-Posten 

20 januari
Lärar eller lärarinnetjänsten i Alfvestaboda folkskola nära Karmansbo bruk, V Skedvi är anslagen ledig med tillträde 1 juli.

3 juni
Ansgariiföreningens reseombud V Zander predikar i Alfvestaboda fredagen den 12 juni och i Våltorp lördagen den 13.

15 juni
Biskopsvisitation ägde rum sistlidne lördag och söndag förstnämnda dag anställdes sedvanliga förhör med skolbarnen, som talrikt närvoro, hvarjämte hölls specialvisitation i närvaro af församlingens kyrko- och skolråd. Och befanns allt i bästa skick.

31 juli
Eld utbröt i torsdagsmiddag vid den bröderna Ekblad tillhöriga handelslägenheten Stenbo i Heds socken och förtärde inom kort hela uthuslängan med ladugård, stall hönsgård mm - därvid beklagligt nog - en häst samt gårdens höns innebrändes.

 4 november
Karmansbo Järnbruk såldt. Samtliga aktier i Karmansbo aktiebolag i Västmanland ha genom aktiebolaget Georg Strandberg sålts till ett konsortium, som företrädes af kapten Allan Abenius, Stockholm, och i hvilket äfven Förstekammarledamoten vice häradshöfding K H R Tilberg spelar en betydande roll. Karmansbo bruks aktiekapital utgör 1 277 500 kr..

Det bruk, som nu öfvergått i andra händer är ett af Västmanlands både äldsta och största. Karmansbo stångjärnsmiden räkna sina anor från 1611, då den första stångjärnshammaren byggdes. Tackjärnet köptes då från Bergslagsgrufvor, och äfven i närvarande tid måste bruket, åtminstone delvis fylla , sitt behof af råmaterial genom köp från grufvor i Bergslagen. Emellertid äger bolaget andelar i flera grufvor i Grängesberg. Dessutom ha till bruket förvärfvats skogsegendommar med en sammanlagd areal af cirka 15 000 tunnland. Vid bruket finns äfven kvarn, såg och tegelbruk, och hit till Köping är, som bekant, förlagd en större tidsenlig hytta , hvilken ensam sysselsätter omkring 75 man. Inalles sysselsätts vid Karmansbo bruk med tillhörande egendommar 3 a 400 arbetare.

Bolagets styrelse utgöres för närvarande af överståthållaren Robert Dickson och bankofullmäktigen C A Weber, Stockholm samt bruksdisponenten R Robson , Karmansbo.

1909 Köping-Posten 

 4 januari
Vid logen Nyårsaftons i Uttersbergs 25-års jubileum, som firades i torsdagsafton, fick förre smidesmästare C F Broström emottaga storlogens diplom med tack för 25-årigt troget nykterhetsarbete och lyckönskan till fortsatt framgångsrikt verksamhet.

 29 januari
Till stationsmästare vid Svansbo å Uttersbergsbanan har förordnats förutvarande konduktören Vilhelm Jansson.

 5 februari
Uttersbergs hytta vid Östanfors går förträffligt efter den nyligen genomgångna , vidlyftiga reparationen och omställningen. Där "rasar" fram tackjärn vid de täta utslagen.

 17 februari
Nya skolhuset i Bysala f. d. Skinnskattebergs härads tingshus som  af Heds församling inköpts och förvandlats till skollokal för Bysala rotes folkskola - invigdes i söndags högtidligt för sitt ändamål..

 3 mars
Ända till 28 grader kallt visade termometern i går morse i Kjejsaartorpet. Det är ampert , så det förslår , i synnerhet i den månad, som i de gamla almanackorna benämnes "vårmånad".

 15 mars.
Karmansbo bruks taxering. 1907 års taxeringsnämnd för Västra Skedvi socken taxerade bolaget i bevillning för 12,939 kronors inkomst af järnverksrörelse vid Karmansbo. Samma års taxeringsnämnd för Heds socken taxerade bolaget för bevillning för dels samma 12,030 kronors inkomst, dels ytterligare för 253 kronors inkomst av kvarnrörelse och 1,481 kronors inkomst av sågverksrörelse.
1907 års pröfningsnämnd bestämde att bolaget skulle utgöra bevillning i Västra Skedvi socken för 6,500 kronors inkomst af järnverksrörelse samt i Heds socken dels för 6,49 kronors inkomst af samma rörelse och 1,734 kronors inkomst af såg och kvarnrörelse.

 31 mars
Vid ordinarie kommunalstämma i Hed fanns följande ärende.
Med anledning af från Karmansbo bruksstyrelse inkommet förändradt stadgande , angående fonden för Fru Augusta Eleonora Schwans flickskola, näml. att räntorna å. fonden hädanefter skola få af Heds och Västra Skedvi kommuner lyftas och användas för upprättande af en hushållsskola vid Karmansbo för flickor, så beslöts att med tacksamhet mottaga erbjudandet.

 21 maj
Föreningen för idrott, Uttersberg har nyligen bildats. Olika idrottsgrenar komma att utöfvas, såsom fotboll, prång, spjutkastning etc men hufvudsakligen är det vinteridrotten- skidlöpning m m man skall pröfa sina krafter på.

 4 juni
Miljonaffär.. Karmansbo bruks aktioebolag har till grosshandlaren H V Hanzon och bruksägaren Otto Svensson, båda i Stockholm, samt godsägaren A G Andersson i Fjugesta sålt alla bolagets skogs och lantegendommar, att tillträdas nästa 1 juli. Köpesumman torde icke understiga 1 1/4 miljon kronor. Bruksrörelsen är oberörd av köpet och kommer att fortgå.

 30 juni
Tuberkulossjukhus i Hed? Extra kommunalstämma hålles om söndag kl 1/2 1 med Heds kommun för att bl a besluta med anledning af skrifvelse från länets tuberkuloskommitte om upplåtande af kostnadsfri tomt eller lämnande af annat bidrag till eventuellt tuberkulossjukhus inom Heds kommun.

 5 november
Karmansbo landtegendom i Heds socken har med döda och lefvande inventarier sålts för 177,500 kronor , till handlandena C R Friberg och A Sahlin, båda i Eskilstuna.