1911 Köpings-Posten

20 januari 
Hed,
En olyckshändelse med dödlig utgång, inträffade vid Karmansbo ångsåg vid ½1 tiden i går middag. En omkring nioårig son till Karl Alfred Dybeck i Karmansbo hade varit inne i sågen, men därifrån utmotats af en arbetare. Han fick då den olyckliga iden, att han skulle leka med en genom väggen utskjutande axel, hvilken fattade i hans kläder och drog honom med sig, så att han ljöt en sannolikt ögonblicklig död. 

3april  
Västra Skedvi.
Lysning till äktenskap mellan jordbruksarbetaren Karl Gustaf Hagberg och Ida Elisabet Eriksson båda från Alvestaboda.
Död den 4 mars torpardottern Augusta Vilhelmina Hagberg från Alvestaboda 18 år 4 månader och 18 dagar.

15april  
Utsäde och Frö samt lantbruksredskap till salu i  STENBO HANDEL Bernshammar.

22 maj 
Stafsågare. En nykter och ordentlig, ogift Stafsågare erhåller genast sysselsättning vid KARMANSBO ÅNGSÅG  adr. Karmansbo.

9 augusti 
Eldsvåda: 
I går utbröt eld i gården Ängebo under Bernshammars bruk. Bostadshuset nedbrann men uthusen räddades. Arrendatorn på gården fick allt sitt bohag förstört af elden.

1 november  
Lärarinnan Ida Forsberg vid Alvestaboda skola i V. Skedvi har begärt afsked vid detta års slut

1912 Köpings-Posten 

8 januari
Fru Beda Bonthron Karmansbo valdes in i V Skedvi skolråd. 
Stämman biföll skolrådets förslag om utbetalande af flyttningskostnader från kyrkskolan i V Skedvi till Alfvestaboda småskola åt lärarinnan Anna Svensson.

17 januari
Heds hästförsäkringsförening har uppbördsstämma för årsavgifternas erläggande  lördagen den 27 januari hos ordföranden i Karmansbo.

19 januari
Karmansbo Missionshus. Söndag kl 11 f. m. predikan, därefter församlingsmöte, talare Gustaf Melin. Kl. 8 e.m. predikan af Petrus Andersson, sång och musik, kollekt.

16 april
Herr K T Tilja, Klippan vid Bernshammar hr fått patent på ett skrufstycke.

6 maj
Bokhållaren F A Forsberg vid Karmansbo bruk fyllde den 2 maj 60 år och uppvaktades på högtidsdagen med en del presenter, bland hvilka märktes en silfverdosa från bruket med inskription " F A Forsberg på 60-årsdagen. Med tack för långvarig och trogen tjänst vid Karmansbo Bruk". Dosan innehöll en penningsumma i guld. Därjämte erhöll jubilaren presenter af chefen, från kontorskamrater m fl. Blomsterskörden var särdeles riklig. Er Forsberg har varit anställd vid Karmansbo bruk i 32 år.

5 juni
Tjänstledighet är beviljad fjärdingsmannen i Hed J T Sjöberg fr. o. m. den 9 juni t.o.m. den 13 juli. Tjänsten uppehålles under tiden af skomakaren C F Ahl, adress Bråten, Bernshammar.

12 juni
Riksdagsmannen Adolf Jansson i Bråten är nu återställd från den sjukdom - magsår - , hvarför han vårdats på Köpings Lasarett.

27 september
Karmansbo gård i Hed är såld i dagarna till C Alfr. Nilsson från Urshult. Tillträde skedde genast. Priset var 148,000 kr.

16 december
Till handelsföreståndare för Karmansbo konsumtionsförening efter nuvarande föreståndaren C Falk, som frånsagt sig uppdraget, valdes i går handelsbokhållaren Gunnar Gustafsson från Söderbärke, omtalar Bärgslagsbladet.

28 oktober.
Kommunalstämman i Västra Skedvi beslöt bl. a. att till ridande polisen i länet anslå för åren 1913-15  50 kr. årligen, enär denna institution ansågs både nyttig och nödvändig. 

28 december.
Karmansbo gård under klubban. Såsom af annons i dagens nummer tillkännagifves, kommer exekutiv auktion å fasta egendomarna 19/25 mfl frälse Karmansbo n:r 1, 1/8 mfl skatte Bovallenn n:r 1 och 15/100 mfl skatte Bäck n:r 1  i Heds socken samt 5/256 mfl skatte Täckten n:r 1 i Västra Skedvi socken att hållas den 28 nästkommande januari.

1914 Köpings-Posten 

5 jan. 
V. Skedvi.
Stort skogsköp, skogsegendomarna Bysala nr. 1, 2, 3, och 4 i Västmanland afsöndrade från Karmansbo bruk, ha af ägaren, grosshandlaren H. W. Hansson i Stockholm, försållts till d:r Gunnar Rune i Karlstad för 135.000 kr. Tillträde genast. Arealen är omkring 1.700 tunnland, hufvudsakligen skogar.

 12 januari 
Nytt skolhus skall vid Valbricka, i Bro socken uppföras med lärosal och afvklädningsrum m. m. å nedre botten samt lärarbostad af tre rum och kök å den öfvre. Ritningen och arbetsbeskrifvning hafva uppgjorts af byggmästare Ramkvist i Västerås. Byggnadskomitterade äro hr. G. Nyberg Bernshammar, J. A. Gustafsson i Öfverberga och J. Malmkvist i Bovallen. Såsom kontrollant skall förvaltare G. Nyberg fungera.

 8 april 
Lysning.
Lysning mellan Torparen Lars Emil Larsson Våltorp och Augusta Matilda Karlsson Lundberga.

27 maj 
Bil tillhanda hålles allmänheten  till billigt pris vid Bysala Bernshammar. Telefon 1 a. Vördsamt Werner Ahlqvist.

 26 juni  
Hed.
Egendomsaffär. ½ 4 mtr. Bysala nr. 3 i Heds socken inropades i fredags af hemmansbrukaren Arvid Pettersson i Ängelbo för 7.750 kr. Tillträde genast.

10 juli 
 
Skogsbrand.
I söndags observerades att skogsbrand utbrutit i närheten af torpstället Svartemossen vid Brattfors i öfvre delen af Västra Skedvi man förmodar att åskan antänt ett 9 km långt och 2-3 km brett område afvbrändes. I går morse var elden under kontroll under dagen anlände 105 man militär.

20 juli 
Annons
Grufvarbetare, lastare, borrare och jordschaktare  få goda arbetsförtjänster. Ungkarlar hafa företräde.  Klockfältets Grufaktiebolag  Uttersberg.

29 juli  
Krig.
Den 29 juli förklarar Österrike – Ungern krig mot Serbien.
1 augusti Tyskland förklarar Ryssland krig kl. ½ 8 i lördags afton.
5 augusti är det allmän moblisering.
5 augusti England förklarar krig mot Tyskland.
7 augusti nu råder fullt krig på sex olika fronter i Europa: det Serbiska, Tyskland – Ryssland, Tyskland – Frankrike, England – Tyskland, Tyskland –Belgien, samt Österrike – Ungern mot Ryssland.

10 augusti 
Hed.
Vid Karmansbo bruk fortgår större delen af bruksdriften. Enligt öfverenskommelse mellan arbetsgifvare och arbetare utbetalas halfva aflöningen kontant och andra hälften i form af bolagets anvisningar eller skuldförbindelser.

17 augusti
Olycksfall, vänstra armen afbruten på tvenne ställen fick i fredags en 13 –årig pojke Otto Aronsson Fallet i Heds socken då han under arbete med tröskning, skulle lägga på en rem som slirat av.

13 septmber
Vahlbricka skola invigs av t.f. kyrkoherden K.G. Nyren. Huset är uppfört på en vacker plats i 2 våningar. Området är skänkt av L.L. Lorichs, till Bro församling.

2 oktober 
Ordet fritt
Ett hjärtligt tack till baron Anderberg på Karmansbo, för den rikliga  välfägnad, som kom oss till del den 28 september . Samtliga understödstagare vid Heds fattiggård.

11 november
11 november avlyses Häggebäcksbron å vägsträckan Karmansbo- Uttersberg, som nu äntligen skall ombyggas och backarna å ömse sidor om bron borttagas.

1915 Köpings-Posten

11 jan.
Körning & huggning af timmer och massaved för hela vintern erhålles hos  Trävaru Aktiebolaget Täkten,   Karmansbo telefon Kolsva.

 24 mars.
En ny ångsåg vid Bernshammars gård är i dagarna färdig för pådragning.

 24 mars
Elektricitetsverket vid Bernshammar, som nyligen bifvit färdigt, förser ej endast hela gården med kraft och ljus utan också större delen af arbetarebostäderna med belysning, och inom kort skall socknens fattiggård, enligt stämmobeslut, äfven förses med elektriskt ljus från Bernshammar. Därifrån är också meningen att elektrifiera de stora byarna Bråten och Bysala m fl.

29 mars
En mönsterladugård finner man vid Bernshammars bruk, med anordningar, som i hvarje afseende kunna kallas tidsenliga.  Här används mjölkmaskiner - Manus-typ 3, drifna af elektrisk kraft  -  och de fungera på ett tillfredsställande sätt. Mjölkningen sker fullt hygiensikt. Från maskinerna ledes mjölken - som ej kommer i kontakt med ladugårdsluften - genom en ulaxsil till afkylningsapparaten och får där en temperatur af 10 - 12 grader Celsius. Den åt kalfvarna afsedda mjölken separeras i ladugården omedelbart vid mjölkningen, så att kalfvarna får den spenvarm. Deras välbefinnande  blir däraf större, hvilket är iögonenfallande, när man ser deras präktiga växt och glänsande "hårrem" men också att egendomens hela besättning är tuberkelfri. En titt på gödselstaden öfvertygar, att ingen kostnad sparas för tillvaratagande  af allt uti gödseln, som är af något värde. Med ett ord: samtliga anordningar vittna, att ägaren, brukspatron Lorics, lagt sig vinning om att få allt så tidsenligt som möjligt och fullt rationellt, skrifver en meddelare. 

Annons.
Timmer och kolkälkar samt skaklar tillverkas och försäljas till billigaste pris. Bysala Smides Reparationsverkstad  Bernshammar Rikstele Bysala 1 A

26 maj
Bruksägaren L L Lorics å Bernshammar har af k. m:t erhållit tillstånd att för öfverföring af elektrisk energi för belysning af Bernshammars järnvägsstation i Heds socken från en i närheten befintlig transformatorstation framdraga en elektrisk lågspänningsledning, afsedd att föra trefasig växelström af 110 volts spänning öfver allmänna landsvägen mellan Köping och Riddarhyttan.

14 juni
Fem stycken kor, tillhöriga enskilda ägare inom Heds socken, ha -  meddelas K. - P. - denna vår satt lifvet till i de vattniga, sanka kärren, däri de hjälplöst fastnat. Stackars djur

11 augusti
Vägförbättring. Distriktsingenjören C J Insulander har, enligt förordnande af k. bfhde. verkställt undersökning i och för borttagande af de å allmänna landsvägen mellan Karmansbo och Uttersbergs bruk i Heds socken befintliga backarna. Backomläggningarna omfatta en sträcka på 3,675 meter och hafva beräknats kosta 21,030 kr.

20 oktober
Från Heds socken skrifver förste provinsialläkaren; Kommunen har inköpt Nyhammars bruks gamla arbetarebostäder och inrättat dem till ett försörjningshem.  Här inhysas i fem särskilda hus de behöfvande. Bostäderna voro gamla, men trefliga och gåfvo tillfälle åt familjer att få vara  tillsammans utan att för mycket besväras af grannar. Gemensam matsal fanns för inrättningen. Ett rum, afsedt för sinnessjuka, hade fönster af vanligt glas med otrefliga gallerinrättningar. Klosetter hade uttaget från rummet i stället för från förstugan. Anläggningen har kostat omkring 15,000 kr. och lämnade rum för ett 30-tal behöfvande. Till inrättningen hör 17 tunnland jord.

1916 Köpings-Posten 

25 februari.
Karmansbo gård med lefvande och döda inventarier är af brukspatronerna Otto Svensson och O. Ahrnberger för ej offentligjort pris försåld till disponenterna Axel Linge och E. Brandel, Tranås. Tillträde i mars, meddelas K-P. 
Köpesumman är i en Stockholmstidning uppgifven till 200,000 kr., men siffran lär ej vara tillförlitlig.

19 apri
Karmansbo missionshus .
Långfredagen kl.11 fm. och 3 em. predikan af ungdomsmissionär K. Nilsson.
Påskdagen kl. halv 10 fm. S. skola.
Kl.11 fm. och kl. 3 em. predikan af K. Nilsson och G. Melin.
Annandag påsk kl. 11 fm. pred. af K. Nilsson och Gustav Melin.

16 juni 
Hed.
Karmansbo herrgård som räknar anor från början af 1600 – talet, kommer nu, såsom annons i förra numret framgick, att användas till pensionat, ej blott för sommaren utan året om. Herrgården har undergått en genomgripande reparation och innehåller förutom ett 20 – tal ljusa och trevliga gästrum.

3 juli
Uttersbergs gjuteri har genom fullbordade anordningar moderniserats och utvidgats. De hitintills beganade lyftkranarna hafva ersatts med två elektriskt drifvna traverser - 12 tons - , sträckande sig öfver hela gjuteriets bredd och längd, hvarigenom  dess hela golvyta utnyttjats, hvarförutom genom väggars borttagande gjuteriet blifvit längre och rymligare samt ljust och trefligt. Gifvet är, att etablissementets kapacitet genom dessa anordningar skall betydligt ökas, skrifver en meddelare till K.-P.

14 juli
Bernshammars konsumtionsförening firade sin 10-årsfest senaste söndag. Som festplats hade brukspatron Lorics, som alltid varit ett stöd för föreningen, upplåtit den vackra parken. Föredrag hölls af befallningsman Eric Ericsson, Gisslarbo , och utbringades lefven för Bernshammars konsumtionsförenings framtid. Karmansbo musikkår spelade. Festen var besökt af mellan 200 - 300 personer.

17 juli
För söndagsskolbarnen i Uttersberg hölls i går en enkel sommarfest i ordenshuset. Tal hölls af Gustaf Melin från Karmansbo, dels till de äldre och dels till barnen, öfver ämnet "en kristlig barnuppfostran" och vikten af att i barnets hjärtan lägga in ett godt säde, och skydda dem från de otaliga ogräsfrön, som man i vår tid söker utså bland de unga. Sång af barnen samt en kvinnlig kör från Karmansbo förhöjde synnerligen stämningen. Kaffe serverades i det gröna. Festen, som var talrikt besökt och särdeles angenäm, afslöts med tal och sång af hr Eric Berg från Åvik.

 14 augusti
Till föreståndare för Heds kommuns ålderdomshem Nyhammar har från den 1 okt. antagits rättaren C Molinder från Vahlsta, Odensvi.

 21 augusti 
Annons.
Gamla löständer uppköpes ( 50 öre å 1kr.pr.tand ) å Statshotellet, Köping endast onsdagen den 23 augusti fröken Olsson.

6 september
Karmansbo föreläsningsföreining har kallat och erhållit följande föreläsare: Folkskolläraren Ljungberg om Skinnskattebergs bergslag, läraren G Pettersson "Härs och tvärs i genom Västmanland", fil d:r Leeb-Lundberg om Jungfrun af Orléans, lärare Ljungberg om Axel Oxenstjärna, organisten Bäckström om Jämtland, pastor Dreiwitz om Lofotens öar och storfisket samt läraren Österberg om Hembygdsvård.

18 september
Ett Folkets hus invigdes i lördags i Uttersberg.

29 sept. 
Hed.
Släktnamnet Bölja anhåller lägenhetsägaren Per Erik Pettersson och hans hustru, att få antaga.

1917 Köpings-Posten
22 januari 
D
iverse.
Arrendetorp i Ullbo ledigt från våren. Trävaruaktiebolaget Täkten Karmansbo.

 24 januari  
Pistolsmeden i Medåker.
Lägenhetsägaren Johan Erik Ryman från Tveta i Medåker, som alltsedan 1850-talet varit pistolsmed därstädes, afled i onsdag i en ålder af 86 år. Hans skicklighet som pistolsmed var vida känd. Från landet runt mottog han innan våra vapenfabriker kommit till, beställningar om nya vapen eller order om reparationer. Sedan vapenfabriker grundats i landet blefvo helt naturligt ej beställningarna så många hos Ryman, men han fortfor dock med sitt arbete, så länge han ägde krafter därtill. Nu hvilar han, och med hans bortgång har också den mer än sekelgamla pistotillverkningen i Medåker upphört.

 22 januari  
Kronoärenden.
Kolargårdarna Brattfors Södergård och Lerkulan Mellangård samt skogsarbetartorpet Finntorp på Uttersbergs Kronopark, blifva arendelediga den 14 mars 1917. Till Finntorpet äger något slöjd och murarekunnig person företräde. Närmare upplysningar lämnas beträffande Brattfors Södergård af kronojägare G A Green Uttersberg. (Rikstel ) och i fråga om de båda öfvriga ställena af kronojägare F Palm Uttersberg. ( Rikstel. )

 26 mars  
Krampen.
Två svåra olycksfall inträffade i lördags morse vid Krampens järnvägstation.
Då 21-årige Arvid Jansson från Gillbo Gunnilbo socken, jämte 22-årige Karl Werner Karlsson från Enbo, Heds socken, voro sysselsatta med att lasta träkol och då de höll på att göra rena skenorna för framskjutning av en fullastad vagn, kom ett växeltåg och skuffade till nämnda vagn med den olyckliga påföljd, att Jansson fick sin vänstra hand afskuren, så endast en liten bit af tummen blef kvar. Karlsson däremot fick tårna afskurna på sin högra fot och en del skador  på den vänstra. De skadade fördes omedelbart med extra tåg till Köping för erhållande af lasarettsvård meddelas KP. 

23 april  
Hed.
Postföringen Bernshammar – Stjärnvik och hafvrekrisen. K Knutsson i Stjärnvik har hos länsstyrelsen anhållit att för uppehållande af postföringen å linjen Bernshammar – Stjärnvik komma i åtnjutande af 12 kg hafvre pr dag åt därför erforderliga 2 hästar.

19 december 
Hed.
Nya tagelspinneriet i Bråten Bernshammar har af statens industrikommision godkänts som köpare af häst- och nöttagel.

19 december  
Hed 
Julgransljus försäljes i Uttersberg och Bernshammars konsumtionsföreningar, där listor finns utlagda, upptagande familjer, som kunna erhålla ljus. De, som bor i Västanhed och norr därom, torde hämta sina ljus i Uttersberg, de som bo i Bysala, Getbro, Fallet och södra delen af socknen, torde hämta sina ljus vid Bernshammar. Till upplysning må nämnas, att alla familjer med barn, födda år 1904 eller senare, erhållit ljus, dock så, att endast de som har tre barn   eller däröfver, kunnat erhålla ett paket. Heds sockens lifvsmedel.

19 december
Allmänt för hela landet inför julottan detta år fick  kyrkorna tilldelning af ljus från folkhushållningskommisionens handelsafdelning. De öfverblifna ljusstumparna skola samlas ihop och lämnas till lifvsmedelsnämnden för gratis utdelning bland de fattiga.

 Ps. Kyrkor som inte fick någon tilldelning af ljus fick senarelägga julottan, så var fallet bl.a. vid Rytterne som utlyst julottan till kl. 9 fm.
 Ds.

1918 Köpings-Posten 

22 februari 
Handelslägenheten Stenbo, i Heds socken, innehållande 2 tunnland jord, boningshus med 3 rum och kök, butik, magasin, stall,  källare och  övriga ekonomibyggnader till salu. Uppgörelse med ägaren. August Gustavsson Spaboda Bernshammar.

22 mars  
A
uktion i Stenbo
Kvarvarande handelsvarulagret, bestående av: Glas och porslin, stenkärl, bleckkärl, kryddor, tvål, såpa, tvättpulver, soda, knappar, band, kängsnören handskar, vantar, strumpor, kragar, hängslen, papper och kuvert, rot och ryktborstar, tändstickor, lampor och lampglas, kimrök, karbid,  tvättbräder, salt, lasarol, liar och librynen, högafflar, grepar och spadar, hästskor, kobindslen, tjuderkedjor, rockar, blusar, täck och fönstervadd, träskor, tomfat, kanistrar, fick och väckarur.
Karmansbo 14 mars 1918 J.T.H. Sjöberg.

1 april. 80 år fyller byggmästare C. O. Thorgren, samt handlare Gustaf Thorgren 50 år i Uttersberg.

20 april  
Auktion i Bysala till följd av Alfred Gustafssons upphörande med smidesrörelse.

22 april
Ett par oxar stora och grova till salu vid Bernshammars bruk.

 24 april 
 
Kyrkoherde H. Särnström från Medåker, tillträder kyrkoherdetjänsten i Hed den 1 maj 1918.

7 oktober
En ung , bra ko, färdig att bära eller som nyss burit, köpes genast af Erik Bölja Uttersberg.

14 oktober
Hed. 
På grund af spanska sjukan, har i Hed förbud utfärdats för danstillställningar, biografer, föreläsningar o. d.

20 december  
Hyttarbetaren Axel Jansson, Uttersberg, var i går sysselsatt med att å hyttkransen spela upp tegel och murbruk, därvid vänstra armen indrogs i spelets kuggväxel och fullkomligt afslets, så att underarmen blef liggande med extratåg till Köping och intogs å lasarettet. Någon fara för livet synes ej föreligga.

1919 Köpings-Posten

20 januari
Bland de fem lik, som sistlidne söndag begrofes på Heds kyrkogård, var även hemmansägare Axel Enocksson från Bysala, ett spanska sjukans offer vid fyllda 47 år. För ett par månader sedan, begravdes enda systern. 7/2. 

Bysala bryggeri har med inventarier för ej bekantgjort pris försålts af byggmästare Larsson i Örebro till hemmansägaren Arvid Nyström i Bråten och muraren Emil Forsberg i Sala, hvilka där komma att drifva svagdricksoch läskedrycks tillverkning under firma Forsberg och Nyström.

5 mars. 
Gårdfarihandelsrättigheter under året ha beviljats, Anders Reinhold Forsberg, Heds socken, med biträde af sonen Gustaf Adolf Forsberg.

30april 
Med anledning af auktion vid Brahegård Uttersberg, gå Extra Persontåg lördagen den 3 maj 1919. Tågen göra korta uppehåll vid mellanliggande stationer

5 maj. 
Grisar försäljes onsdagen den 7 maj mellan Uttersbärg och Kolsva vid e.m.- tågets uppehåll vid stationerna. Karmansbo den 5 maj 1919 Carl Carlsson.

2 juni  
Kolsva Idrottsförening bildades vid sammanträde i Bro skola söndagen den 1 juni 1919.

21 november
Annons.
ALFA – LAVAL separatorer och Kärnor levereras även med tillhörande motor för elektrisk drift.
ALFRED GUSTAFSSON Bysala Bernshammar.Tel Bysala 1A.

1920 Köpings-Posten 

9 januari
Bernshammars gästgivargård är från den 1 jan omändrad till skjutsstation.

 6 februari
I vår ledande uppsats i n:r 14 för i måndags har influtit en felaktig uppgift, att Uttersberg-Riddarhyttans järnväg af K U J förvärfvats för det billiga priset 150,000 kronor. Det är värre än så, banan öfverläts nämligen för 11,000 kronor. det har meddelats oss, att styrelsen för K U J skall sammanträda under denna månads lopp i och för behandling af frågan om fraktsatserna å järnvägen, och torde därför lämpligt vara, att Köp. P-n intager afvaktande hållning, tills resultatet af styrelsens förhandlingar blir kändt.

17 maj
Smältsmeden Carl August Järn vid Karmansboverken höll i tisdags på med huggning af en smälta, hvarvid huggjärnet slant och träffade honom i benet , som skadades. Han vårdas av d:r Hultin medd K.-P.

 14 juni
Vid kommunalfullmäktigesammanträde i går beslutades att vid ålderdomshemmet  Nyhammar under sommarens lopp anlägga vattenledning samt afloppsledning från gårdens kök.

 5 juli
Sommarfesten vid Kronoborg, anordnad af Köpings kretsloge af I O G T i går , var besökt af omkring 1000 personer. Extratåg afgick från Köping till festplatsen och var väl besatt.

 27 september
Väg och vattenbyggnadsstyrelsen som till k m:t afgifvit förslag till fördelning af större delen af 1921 års vägbyggnadsmedel hemställer om anvisande af 29,800 kr. till omläggning af backar vid den s.k. Häggebäcksbron och i närheten af Uttersbergs järnvägsstation  å vägen Karmansbo-Uttersbergs bruk, hvilket arbete beräknas kosta 29,800 kr.

1 oktober.
Annons 
Vana Skogsarbetare erhålla långvarigt arbete hos Trävaru-A.B. Täkten, Karmansbo.

13 oktober. 
En potatisjätte har skördats af G Gustafsson , Våltorp, Karmansbo. Den är af "Upp to date" -sorten och väger precis 1 kilogram, medd K.-P.

5 november
Industrin tål ej högre frakter. En vädjan till socialministern att ej understödja orimliga lönekraf. 
Ägaren af Karmansbo järnverk i Västmanland, hr G Rune, har på tisdagen uppvaktat socialministern med en skrifvelse, hvari tolkas den oro, som man allmänt inom industrivärlden hyser för att de pågående löneförhandlingarnna vid privatbanorna skola medföra nya taxehöjningar. De ödestigra verkningarna af våra högt uppdrifna arbetslöner, den mindre lyckligt afvägda arbetstidslagen, de höga räntorna, de mångdubblade priserna på kol, oljor och förbrukningsartiklar samt järnvägarnas redan nu så oerhördt höga fraktsatser, finna - heter det bl a i skrifvelsen - dag efter dag allt flera uttryck i driftinställelser i den industriella rörelsen.