1921 Köpings-Posten

7 januari
Genom fel lagd växel ägde en tågkollision rum vid Bernshammars stationsområde. Ingen människa blev dock skadad och skadorna inskränkte sig till några sönderslagna buffertar. En godsvagn rände upp på lokets framdel och spräckte sönder sotluckan.

7 januari
 
Statsanslag till omläggning af backar vid Häggebäcksbron anvisat 19.800 kronor och i närheten af Uttersbärgs järnvägstation 29.800 kr.

 24 januari
Ett rätt svårt sömnsjukefall har konstaterats vid Karmansbo bruk. Man hyser dock hopp om att allt skall gå bra, medd K.-P.

 18 mars
I Filipstad har aflidit f d smidesinspektören Gustaf Reinhold Rose. Han kom till Karmansbo vid 18 års ålder som föreståndare vid smedjan, hvilken befattning han sedan skötte i ett 60-tal år med nit och stor skicklighet. För ca 15 år sedan slutade han sin tjänst med pension. Den döde, som var född år 1833 sörjes närmast af maka, född Fahlström, samt barn och barnbarn.

4 april. 
Ledningen för Uttersbärgs bruk har meddelat, att bruksrörelsen kommer att helt nedläggas f.o.m. 1 maj 1921. Ett hundratal man blir utan arbete Bruket räknar anor från 1300 talet.

 22 april
Annons.
Härmed får vi vördsamt meddela, att vi f.o.m. torsdagen den 21 april 1921 har öppnat möbelaffär under firma Karlsbergs Möbelaffär ( Karlsberg Bernshammar ) och rekommendera vi oss i allmänhetens hågkomst. Högaktningsfullt Karlsson & Gustafsson.

 18 maj
 
Silverbröllop firades i Karmansbo missionshus av smeden Gustaf Melin och hans maka.

8 juli
Uttersberg, ny telefonabonnent n:o 7 montör Erik Blad Riddarhyttan.

 16 september
Till riddare af Nordstjärneorden har utnämnts bruksägaren L L Lorics, Bernshammar.

 19 oktober
De hygieniska förhållandena i Uttersberg . Förste provinsialläkaren rapporterar från sin inspektionsresa till Uttersberg. Renhållningen väsentligen som förut. De gamla ruskiga slaskgroparna i närheten af bostäderna funnos kvar. De tycks dock skötas något bättre än i fjor. De voro vid mitt besök ej öfverfulla och tycktes man numera blanda sopor och slask med kolstybb, hvilket dock ej är att förorda. Torfmull eller jord är bättre.

 12 december
Explosion i Karmansbo. Vid half 2-tiden natten till lördagen ägde i smedjan vid Karmansbo en våldsam explosion rum. För vällugnen och härdarna finnas tvenne blåsmaskiner. Den ena af dessa stannade och gasen från vällugnen gick då in i en klocka ofvanpå blåsmaskinerna. Af gastrycket exploderade klockan med en väldig skräll och flög ut genom taket. Alla fönster och bågar i den sida af smedjan som vetter mot ån, sprungo sönder och äfven blåsmaskinerna skadades. Ingen människa var lyckligtvis i vägen, då olyckan inträffade.  Som en egendomlighet kan nämnas, att olyckan inträffade, just som en beställning, man höll på med, var färdig 

1922.  Köpings Posten    Bärgslagsbladet  

Köpings-Posten 1 januari.
En vildsint ko. Då i går f.m. torparen J Ytterberg från Bubbarsbo för Bernshammars burks räkning skulle forsla en slaktko till slaktare Boman i Snarhem, inträffade, då han kom fram till Karmansbo bruk, att kon helt plötsligt blef helt vildsint och sökte överfalla såväl föraren som öfriga personer, som sökte hjälpa honom med kon, hvarför de måste telefonera till Boman att genast komma till Karmansbo för att nedslakta kon. Men detta var lättare sagt än gjordt, då det ej fanns möjlighet att få på henne slaktmasken, hvarför en person tillkallades , som med ett välriktadt skott fällde det vildsinta djuret till marken, hvarefter slaktaren fick slakta ned den, medd. K.-P..

Köpings-Posten 11 januari 
Utdrag ur protokoll från Heds koförsäkringsförenings  årsmöte i Kapellet i Bråten. Till ordf. sekr. och kassör omvaldes  C F Ahl i Bråten. Till f.d. ladugårdsförman  J E Säfström beviljades en gratifikation af 20 kr.

Bärgslagsbladet 8 februari 
Från Färna bruk meddelas att ett mindre parti tackjärn har levererats från Ramnäs driften har varit igång med någon enstaka vecka. Vid grannbruket Karmansbo kan man däremot säga att smidet är nedlagt och den förfallna smedjan jämte kolhus och bostäder vittnar nu om en f.d. livlig bruksrörelse.

Vid Gisslarbo har smidet varit nedlagt över ett år och stora partier järn ligger där osålda.

 Köpings-Posten  27 februari
Ungdomsföreningen "Senapskornet" höll igår sitt årsmöte hvartill församlingen inbjudits. Medlemsantalet vid årsskiftet var 47 och räkenskaperna hade balanserat på 257:- kr..

Köpings-Posten 1 mars
Karmansbo Konsumtionsförening höll sitt ordinarie årsmöte i Kronoborg. Då det i augusti  innev. år blir 20 år, sedan föreningen bildades, beslöts att då afhålle en 20-årsfest med talare, och skulle skulle styrelsen gå i författning att anordna densamma. 

 Köpings-Posten  3 mars
Ett intensivt töväder har varit rådande i Bergslagen i 8 dagar, hvarför de stora hopade snödrivorna sjunkit ihop. Å vägarna, där vinden  kommit åt, äro de nu nästan bara. I skogarna kan man ej komma någonstans där det ej varit vägadt förut. Körningen af c:a 4,000 timmer från Bratforsskogen till Karmansbo ångsåg har måst inställas till följd af att inte skogsvägarna bära. Tackjärnskörning försiggår till Karmansbo bruk, hvilket ställer sig billigare ände dyra frakterna på K.U.R.järnväg skrifves till K.-P..

 Bärgslagsbladet 3 mars 
Skogskörningen i Hed, det senaste tövädret har tagit hårt på föret å såväl vägarna som i skogsmarkerna. I skogarna kan icke körslor utföras annat än på sådana platser där de mest trafikerade vintervägarna går fram, skrives från Hed. Tackjärnskörningen mellan Riddarhyttan och Karmansbo bruk hålles dock ännu igång.

 Bärgslagsbladet 6 mars 
Torrläggning av mark vid Bysala, vid stämma som hölls i Bysala på onsdagen, beslöts att företaga ut dikning av vattensjuka marker vid Bysala by. Arbetet kommer att utlämnas till arbetslösa inom kommunen. Att övervaka arbetet utsågs en styrelse bestående av Ivar Eriksson ordf. Karl Andersson v ordf. och P. A. Södersten sekr. Arbetet kommer sedermera att avsynas av lantbruksingeniör.  H. Velin – Bergen, vilken även uppgjort profilritningar och  kostnadsförslag. Kostnaden kommer att belöpa sig på omkring 2.000 kr.

 Köpings-Posten  8 mars
Inskrifningsförrättning, med värnpliktiga företogs i måndags. Från Hed voro 21 inskrifningsskyldiga, af hvilka 5 blefvo vapenföra, 3 icke vapenföra, 10 fingo uppskof, 3 frånvarande med förfall o.1 utan förfall.

Det ser ut som om militärmaterialet blir sämre år från år. Inga oordningar förekommo, alla voro nyktra o. uppförde sig anständigt, hvarför förrättningen gick raskt undan, skrifves till K.-P..

Köpings-Posten  28 april.
Egendomsförsäljningar. Riksdagsman Ad. Jansson i Kungsör har till landtbrukaren  Gust. Östlund i Långnärla försålt 1/96 mtl Bråten i Heds s:n för 6,500 kr.

Godsägaren C Wärnstedt, Karmansbo, har till fjärdingsmannen J Th Sjöberg för 3,500 kr. försålt  lägenheten Solhem i Finngatan att tillträdas 1 maj, medd K.-P..

Köpings-Posten  8 maj
Masugnen vid Riddarhyttan har nu åter satts igång efter nära årslångt stillastående , sedan överenskommelse med arbetarna träffats, medd K.-P.

 Bärgslagsbladet 19 maj 
Hed.
Heds Förbudskommite `bildades söndagen den 30 april med representanter från godtämplarlogerna ” Heds Krona ” ” Heds Vapen ” och ” Nyårsafton ” i Uttersbärg samt från Baptistförsamlingen och Missionsförsamlingen. Styrelsen består av följande: E. Arnold, V. Ahlkvist, O. Holmberg, Alex Larsson och O. Melin. En större förbudsfest planeras i Uttersbärg till den 2 juli, då ombudsman C. M. Axelsson från Enköping kommer att tala.

 Bärgslagsbladet 24 maj 
Bysala Kamratklubb, är inte alls det oävna namnet på en ny idrottsförening som bildats i Bysala Bernshammar.

 Köpings-Posten 18 juni
Ett jordskalf iakttogs i går middag vid Bernshammar och var så kraftigt, att bl.a. fönsterrutor och kaffekoppar klingade. Äfvensom från Skinnskatteberg meddelas till oss, att jordskalfvet gjort sig kraftigt påmint.

 Bärgslagsbladet 19 juli.
Surahammars musikkår ( 8 man ) kommer lördagen den 22 juli kl. 8.30 em. att å dansbanan i Bysala anordna dans mot en avgift av 50 öre. Söndagen den 3 juli hålles Konsert kl. 3 em. mot en avgift av 35 öre Eventuellt dans även på söndag. Arrangörerna.

 Köpings-Posten  23 augusti
Revision af grofvarbetarlönerna. Sedan klagomål hos arbetslöshetskommisionen anförts öfver den af kommisionen fastställda grofarbetarlönen har kommisionen efter verkställd ompröfning fastställt ifrågavarande lön inom Västra Skedvi till 4 kr. pr. dag.

 Bärgslagsbladet 23 augusti.
En hemsk olycka, som kom att kräva ett människoliv, inträffade i måndags em. vid halvfem tiden under pågående vägbyggnads arbete mellan Färna bruk och Ramnäs. Stenarbetaren Axel Eriksson 37 år gammal, och 23 årige Ragnar Jansson båda från Uttersbärg voro sysselsatta med att spränga sten och hade laddat ett skott samt skulle just tända på stubintråden, vilket ögonblickligen gav eld till dynamiten med påföljd att skottet brann av, och träffade Eriksson i magen, vilken  söndersargades på det ohyggligaste, varjämte högra ögat slets sönder, och för övrigt företedde hela kroppen en enda blodig massa Jansson fick högra handleden avslagen och högra låret delvis uppslitet var förutom han erhöll en mängd blesyrer på kroppen. Olyckan hade kunnat få ännu ödes digrare följder, ty i den hand som Jansson bortsliten bar han för tillfället, då olyckan skedde en låda innehållande ammunition, och hade denna träffats av den sten som Jansson fick på armen, hade antagligen olyckan blivit större, då en person  stod endast några meter därifrån. Som platsen där olyckan skedde, ligger långt inne i skogen, försvårades och försenades transporten av de skadade. Man måste först bära dem genom skogen till en sjö och sedan ro över denna till en väg, på vilken dom skadade fördes fram till Färna där brukets sjuksköterska fru Löfgren ägnade den första hjälpen, varefter de fördes på lastbil till Köpings lasarett, dit de anlände först kl. halvett på natten ytterligt medtagna efter den långa färden men dock vid full sans. På ringning om olyckan  hade skett till lasarettet, varför såväl läkare som personal stodo färdiga att mottaga de skadade. Ur Erikssons bukhåla framplockades en hel del större och mindre stenar, och hans högra öga måste bort opereras. Janssons högra hand måste amputeras. Att Erikssons liv ej skulle kunna räddas, var uppenbart på grund av de svåra skador han erhållit. Han avled också vid 11-tiden på förmiddagen i går, efterlämnade    som närmast sörjande hustru och fyra minderåriga barn. Jansson synes så vitt inte något oförutsett stöter till, krya till sig. Olyckan torde orsakas genom felaktighet i stubintråden.

Köpings-Posten  6 december
Linbråkningsmaskinen "Helsingen" finns tillgänglig vid Bernshammar från den 11 december tills vidare.

1923 Köpings Posten 

17 januari
Fortsättningsskolor är innevarande år anordnade äfven i Bysala och Svansbo jämte de redan befintliga vid kyrkskolan och Östanfors. Folkskollärarinnan Greta Königsson tjänstgör i Bysala och lärarinnan Annie Engström i Svansbo.

 22 januari
Ett godt slädföre, ha vi nu ändtligen fått här uppe i Bergslagen, så att timmer, massaved och kolkörningar ha kunnat börja, fast i skogarna är det nog nästan litet snö, men hufvudsaken är, att sjöar och mossar äro bärkraftiga. Den trafiken, som vi förr om vintrarna varit vana vid, få vi nog dock vänta på, då hela rörelsen vid Uttersberg är nedlagd, dit så mycket kol har gått förr om vintrarna.  Massavedskörning försiggår från Holsboskogen till Karmansbo station, men det är bara pinnar, skrifves till K.P.

 18 fgebruari
Uttersbergs bolags gjuteri och hytta vid Östanfors öfverflyttas den närmaste tiden till Kohlswa, Köping, Västerås och Karlsdal med flera platser. Härmed blir omkring 75 arbetare utan sysselsättning i Uttersberg. Detta betyder rätt stora svårigheter, för en del, som har egna hem och därför under nuvarande förhållanden knappast kunna lösgöra sig från platsen för att flytta till annat arbetsfält. I och med hyttflyttningen torde Uttersbergs bolag komma att upplösas.

 28 februari
Mjölkningsmaskinen "Persection" finns uppsatt vid Getbro gård.

4 april
Till husmoder vid Nyhammars ålderdomshem i Hed har fattigvårdsstyrelsen antagits fröken Mia Lopoldsson från Hagge i Norrbärkes församling. 15 sökande hade anmält sig . Platsen tillträdes omkr 1 maj mddelas K.P.

 18 april
Konsert i Heds kyrka. Inför en talrik, uppmärksam och tacksam publik fick Karmansbo manskör sistlidne söndag e.m. kl 3 tillfälle uppvisa, havd flit och intresse förmå uträtta . Den "själflärda" kören konserterade nämligen då på anmodan af föreläsningsföreningen i Heds kyrka. De 12 sångnumren utfördes på berömvärdt sätt. Som extra n:r gafs "Sverige" af Stenhammar, utfördt så , att det blef en värdig afslutning på den njutningsrika stunden. Som sig bör på dylikt rum uteblefvo applåder, men det inre bifallet hos åhörarna var därför ej mindre. Efteråt hade säkert många gifvit de unga gossarna sin "handklappning" för deras käcka uppträdande. Vi tillägga: nya bemödanden och välkomna åter ! skrifves till K.P.

17 augusti
Konsert hålles i Uttersbergs Folkets park på lördag af Färna, Karmansbo, Uttersbergs och Riddarhyttans förenade manskörer, 50 man.

26 oktober
Egendomsförsäljning. 
Trävarubolaget Täcktens skogar och egendomar i V Skedvi och Gunnilbo socknar samt Karmansbo ångsåg äro försålda till godsägaren Linus Andersson, Morgårdshammar. Priset är obekant. Den nye ägaren har redan begynt afverkning af props, massa och kolved samt kastved, havarvid många personer erhållit arbete, skrifves till K.P.

1924 Köpings Posten  Bärgslagsbladet
 

Bärgslagsbladet 1 februari

Omnibussen vid Karmansbo kvarn är tillgänglig i Färna för beställning varje lördag.

 

Köpings-Posten 6 februari 
Hed.

65 år fyllde den 2 feb. fru Johanna Säf, Bernshammar, och blev med anledning därav i söndags hjärtligt uppvaktad av make, 11 barn, mågar, sonhustrur och barnbarn med blommor och presenter, tal och sång. Den gamla hedersgumman vore väl värd någon belöning, ty hon har framfött ej mindre än 15 barn till världen, av vilka tre dogo i unga år, 12 leva och äro uppfostrade till nyttiga samhällsmedborgare i skilda orter. skrives till KP.

 

Bärgslagsbladet  24 mars

Till lärarinna i Hed har antagits förutvarande lärarinnan vid Harbo kyrkskola, Greta Königsson.

 

Köpings-Posten 6 juni .

Automobil, 35 hkr. begagnad men i gott skick, säljes billigt. Alfred Gustavsson Bysala Bernshammar rikstel. Bysala 1 a.

 

Bärgslagsbladet 14 maj

Färnabåten började på tisdagen sina turer för året till Svansbo. Lastkajen vid Färna har översvämmats av vatten vilket gör lastningen mycket besvärlig f.n..

 

Köpings-Posten 30 juni  
Hed.

Karmansbo Konsumtionsförening hade i går anordnat en sommar och familjefest å den vackra åsen vid Nyhammars ålderdomshem, vartill alla medlemmar med familjer voro inbjudna. Särskilt inbjudna voro brukspatron Lorichs med familj och bruksägaren dr. Rune med familj samt dessutom alla de gamla på ålderdomshemmet. Ordf. Karl Olsson, höll hälsningstalet och hälsade alla välkomna till festen, varefter hr. Werner Persson från Västerås höll ett instruktivt och upplysande föredrag, om koperationen och dess framgång inom landet under de gångna 25-åren. Därefter tågade man ned till gården där tre stora kaffebord voro dukade. Karmansbo manskör underhöll flitigt med sång både före och efter föredraget. Brukspatron Lorichs uttalade ett tack till ordf. för välkomsthälsningen samt för de varma och sanna orden om de gamla på ålderdomshemmet samt till styrelsen för inbjudningen, och det präktiga föredraget varefter han utbringade ett fyrfaldigt leve för Karmansbo konsumtionsförening. Festen var besökt av omkring

400 personer, och alla tyckte det var en trevlig fest, skrives till KP.

 

Köpings-Posten 4 juli

Auktion hålles vid Bysala småskola i Hed lördagen den 19 augusti kl.1 em. varvid till den högstbjudande försäljes.

1.  Den gamla folkskoletomten i Bysala med därå befintliga byggnader

2. Den så kallade arresten vid Bysala nya folkskola. Betalningsvilkor mm. tillkännagives vid auktionen. Prövning av anbuden förbehålles.

Skolrådet i Hed.

 

Bärgslagsbladet 25 juli

Ny telefonabonnent i Bysala. 4b chaufför Rundberg.

 

Köpings-Posten 22 september.

I Stockholm avled i fredags den 19 sept. f. d. Brukspatron Otto Svensson, nära 74 år gammal. År 1909 inköpte han Karmansbo bruk, vilket han sålde 1917.

 

Bärgslagsbladet 13 oktober

Olyckstillbudet vid Karmansbo. I Bärgslagsbladets måndagsnummer förra veckan meddelades om ett tillbud till bilolycka, som inträffat på lördags em i Karmansbo. Det var en lastbil, från Malingsbo, som kört på järnstaketet efter vägens högra sida. I notisen uppgavs att tvänne stenstolpar kördes omkull o. järnröret bräcktes på två ställen.

Chauffören på den omtalade bilen har vid besök på Bärgslagsbladet redaktion uppgivit, att någon stenstolpe ej körts omkull, och att järnröret ej heller bräcktes, utan gick upp i ett par skarvar, då bilen törnade mot. Ett förmodande av vår meddelare i ovannämda notis, att bilens passagerare använt literflaskan väl mycket under vägen, dementerade chauffören för sin del på det bestämdaste. Han var fullkomligt nykter vid tillfället. Orsaken var, enligt hans uppgift, att bilhjulen varit ned i den lösa vägkanten, då han av någon orsak höll ut på vägens sida.

 

Bärgslagsbladet 27 oktober

Telefonstation vid Heds kyrka? Personer vilka äro intresserade av inrättandet av en telefoncentralstation i närheten av Heds kyrka kallas genom kungörelse å första sidan av dagens nummer till sammanträde i Heds sockenstuga på fredag fm kl 10.

 

Bärgslagsbladet 3 november

Telefonfrågan i Hed. Vid den i fredags utlysta stämman med intresserade för en telefonväxel i närheten av Heds kyrka, istället för nu en vid Karmansbo och en vid Bysala, voro ett 20-tal personer närvarande. Brukspatron L L Lorichs redogjorde för förslaget och hur det komme att ställa sig angående kostnadsfrågan med flyttning m m om man kunde uppnå 50 abonnenter. De nuvarande och tillträdande abonnenterna , som voro närvarande visade sig mycket intresserade för frågans lösning. Ombudet för Bysala-abonnenterna förklarade dock att dessa voro absolut emot flyttning av Bysalalinjen enär det skulle ställa sig dyrare för dem.

Frågan bordlades tills vidare för att underhandlingar med Bysalaborna skola kunna göras. Gå de med blir det säkert 50 abonnenter, då telegrafverket bygger linjerna. Lista för tecknande av nya abonnenter finnes å pastorsexpeditionen.

 

Bärgslagsbladet 7 november

Nya tagelspinneriet i Bråten har av ägarne hrr Tore Jansson David Jansson och E Arnold försålts med fastigheter, maskiner och övriga inventarier till hrr Verner Ahlqvist och C:o vilka komma att fortsätta med rörelsen. Tillträde 1 januari 1925.

 

Köpings-Posten 12 november 
V Skedvi.

Täkten sålt till ett konsortsium. Täktens egendomar i V. Skedvi jämte sågen och arbetarbostäderna vid Karmansbo har i dagarna av godsägare Linus Andersson Morgårdshammar, för ej bekantgjort pris försållts till ett konsortium! Jägmäst. Lindh, Rinkelsta, Löjtn. Mårtens och häradshövding Roos Malmö.

 

Köpings-Posten 19 november

 All trafik å såväl bil som hästskjutsar å enskilda vägen Gisslarbo – Nibbarsbo till landsvägen mellan Bernshammar & Jäxbo är på förekommen anledning vid  laga ansvar förbjuden.

 

Köpings-Posten 24 november

 Till länets handelsregister har anmälts av Karl Verner Ahlqvist, att han i Heds socken ämnar idka tagelspinneri i förening med handel under firma Bysala tagelspinneri V. Ahlqvist

 

Köpings-Posten 17 december 
Uttersbärg.

Kronan säljer soldattorp K.m:t. har förordnat, att förra soldattorpet till roten n:r 57 vid Bergskompaniet av Västmanlands regemente under Uttersbärgs kronopark skall jämte därå uppförda byggnader försäljas till eget hem med hembudsrätt för P A Kvist, vilken begärt att få köpa torpet.

 

 1925 Köpings-Posten   Bärgslagsbladet 

Köpings-Posten 7 januari 
Under rubriken 1924 i bild och text
Grimetonradion, vår och hela Nordeuropas största radiostation, blir färdig och väntas bli invigd och öppnad före årsskiftet.

 Köpings-Posten 21 januari 
Ett 50-årsminne 
1877 var en sträng vinter med mycket snö, och så starka isar att så långt fram på våren som den 8 maj kördes stångjärn utför sjöarna från Färna bruk till Svansbo station.

 Bärgslagsbladet 4 februari
Sveriges minsta dam förevisas enligt annons i afton i Riddarhyttan. I morgon kväll besöker hon Karmansbo , på fredag Kolsva och på söndag Uttersberg.

 Bärgslagsbladet 15 april
Från Karmansbo skrives att påskhelegn har förflutit under strålande sommarväder, endast annandagen var mulen och grå och med en smula rägn. Jorden, som nu ligger färdig att brukas, väntar dock på ett uppfriskande rägn, vilket vi hoppas kommer under den närmaste tiden.

Logen Heds Krona har under hälgen haft en välbesökt basar.  Religiösa möten har också hållits i bygden.

 Bärgslagsbladet 27 maj
Besiktning av automobiler i yrkesmässig trafik verkställes annandagen den 1 juni i Riddarhyttan kl 9 fm. ,Uttersbärg kl 12 midd., Karmansbo kl 2 em., och i Kolsva kl 4em., enligt annons i dag.

 Bärgslagsbladet  8 juni
Karmansbo manskör konserterade i Heds kyrka i söndags. Programmet var väl valt och de vackra sångerna, särskilt Alfvens " Sveriges flagga", gjorde ett mäktigt intryck på publiken, som borde varit talrikare. Karmansbo manskör med sitt präktiga röstmateial är värd all uppmuntran.
En skogselev i Karmansbo, vilken höll på med skogsindelning råkade i fredags falla och stötte därvid knäet hårt mot en stubbe. Med oerhörd viljeansträngning lyckades ha ta sig den en mil långa vägen hem, där han erhöll vård. medd Bbl.

 Köpings-Posten 12 juni
Vigsel förrättades i lördags, den 6 d:s, i Heds prostgård, varvid valsverksarbetaren Erik Algot Luthman o. fröken Tekla Margareta Hillevi Sundberg, båda från Karmansbo, sammanvigdes. Bruden bar vid den högtidliga akten Heds församlings vackra brudkrona.

 Bärgslagsbladet 15 juni
Vid konsumtioonsföreningen i Karmansbo pågår för närvarande en del nybyggnader av magasin med lagerkällare i tvänne våningar etc. Allt kommer att göras så förstklassigt som möjligt. medd Bbl.

 Köpings-Posten 22 juni
Ett häftigt åskväder rasade i fredags kväll vid halv 6-tiden över Karmansbo med omnejd med ett skyfallsliknande regn, blandat med stora hagel. Åskan slog ned med väldig skräll i gamla tröskverkslogen vid stationen samt rev sönder tegeltaket på 2 meters bredd ända från takfoten upp till kroppåsen .

 Bärgslagsbladet 10 juli
Examen hölls i onsdags i Karmansbo skola, Skedvi socken. Eleverna redde sig, som vanligt är i denna skola, utmärkt, och ett särskilt nöje var att höra varje flicka och gosse sjunga en sång, deklamera eller tala om någon liten berättelse högt, klart och frimodigt. Till den omtyckta lärarinnan, fröken Anna Svensson, överlämnades av eleverna matskedar av silver. Prosten J V T Lönnerblad höll som avslutning ett vackert tal till barnen, medd Bbl.

 Bärgslagsbladet 13 juli 
Ur bygdebrev från Karmansbo
Skogsarbetet i dessa trakter ligger så gott som nere. Man hugger endast kolved om något skall avverkas. Vid Röle ha alla extra huggare avskedats och på andra håll äro förhållandena ungefär enahanda.

Vid bruket ha härdarna åter börjat flamma efter en tids semesterfirande på grund av lågt vattenstånd. Så litet vatten i Åndern som det var före rägnperioden har det inte varit i mannaminne säga de gamla. Forsen vid smedjan var så gott som fullkomligt uttorkad . Småpojkarne sprungo barfota omkring på stenbottnen med håvar i händerna och fångade fisk i de stillastående vattenpussar, som bildat sig i skrevorna.

 Köpings-Posten 15 juli 
Här kunde man läsa att en flygmaskin passerade över Köping i måndags afton. 

Köpings-Posten 10 
Augusti finns en stor artikel skriven av Brukspatron Kristoffer Huldt, ordf. i Bergshanteringens vänner, där han redogör för näringens svårigheter . "Om den svenska järnhanteringen nu kämpar sin dödskamp"

Köpings-Posten 7 september
Heds baptistförsamling firar 40-års jubileum i sitt kapell i Bråten.

 Köpings-Posten 16 September
Vid Karmansbo Bruk är nu smältsmidet i full gång denna vecka. En större råstångsbeställning har inkommit, så att sex smälthärdar äro i full gång. Men för att dessa skola kunna gå, ha fyra smältare från Färna bruk måst lejas, och äro dessa inkvarterade på bruket.

Vad skörden beträffar, så är den nu inbärgad, tack vare det vackra höstvädret, och tycks ha blivit god till såväl kvalitet som kvantitet. Tröskningen och potatisupptagningen pågå, och vad potatisupptagningen beträffar, torde det nog bliva rekordskörd i år. Vad rotfrukter i övrigt angår, är det nog sämst med rovskörden; trots omsåning tog nog loppmasken det mesta.

Torkan börjar göra sig kännbar i både brunnar, sjöar och strömmar. Den nysådda rågen och vetet ser tynande ut , och det behövs mycket regn. Även höstbetet på vallarna börjar tryta i brist på regn. Kärr och mossar i skogen äro alldeles uttorkade. Även för höstplöjningen fordras det mycket regn.

På K.U.R. järnväg är nu livlig trafik, i det flera fullastade extratåg med slig från Riddarhyttan till Köping dagligen passera genom vår kommun, en del ganska tidigt på morgnarna, skrives till K.-P.

 Köpings-Posten 2 oktober
Kärnfriska släkter i Hed. Från Hed meddelar vår korrespondent, att han känner ej mindre än åtta släkter, som finnas i fyra levande generationer, därav fyra i två olika grenar från samma huvudgren. Han nämner den äldste i varje generation.

Änkan Anna Kristina Andersson i Bråten, född 1834, med två levande grenar varav ett barbarnsbarn snart är 20 år, 
samt hennes syster änkan Karolina Larsson i Karmansbo född 1838
F d soldaten J W Hedlund Nyhammar, född 1843 två grenar
Gårdskarlen P A Persson, Karmansbo gård, född 1845, två grenar
F d muraren W A Dalfors, Dalarö, två grenar
F d smidesmästaren C Broström Uttersberg
F D ladugårdsförman J E Säfström, Karmansbo född 1850
F D valsmästaren Olof Nyström, Karmansbo född 1846.
90 år fyllde i går smedänkan Lovisa Gävert, Heds ålderdomshem. Den gamla är för sina år ovanligt kry och rörlig.

 Bärgslagsbladet 14 oktober.
Smältsmedjan i Karmansbo pådrogs i går kväll efter några dagars uppehåll med anledning av den rådande vattenbristen.

 Köpings-Posten 16 oktober  
Telefonfrågan i Hed och Karmansbo.
För omkr. ett år sedan hölls i Hed ett möte mellan abonnenter i avsikt att diskutera telefonfrågan. resultatet blev tydligen icke positivt, ty enligt vad vi erfarit av telegrafkommisarien, föreligger ännu status quo.

Läget är följande: Staten har telefonstationer i Kolsva och Uttersberg, däremellan ingen. Ett positivt förslag från Telegrafverket föreligger emellertid sedan 22 april 1924. Förslaget innebär ändring av Karmansbo privata växel till statens på vissa villkor, bl a tecknande av 6 nya abonnenter. Abonnenterna i Karmansbo ha emellertid icke gått in på villkoren. Ett annat förslag föreligger bland intresserade, nämligen anordnandet av en storstation om minst 50 abonnenter i Hed, till vilken station skulle anslutas dels nuvarande Bysala abonnenter, dels abonnenterna i Karmansbo, dels abonnenterna i Bernshammar och dels en del nya abonnenter, bl a ev i Gunnilbo. Detta förslag lär inte gå att förverkliga, Bysalaabonnenterna äro nöjda med sin station. De 17 nya abonnenter som skulle erfordras, för att den nya stationens abonnentantal skulle uppgå till 50, lär vara svårt att uppbringa.
Faktum är nu emellertid, att de stora gårdarna öster om Långsvan äro utan en helt säkert önskvärd telefonförbindelse och att de nya abonnenter i Bernshammar och Gisslarbo hava att bygga orimligt långa ledningar. Av vad som ovan anförts, framgår tydligt, att ett verkligt behov av sakernas ändring till det bättre föreligger, och att skilda intressen arbeta åt olika håll. 
Bästa sättet att utreda frågan vore onekligen, att de skilda intressegrupperna var för sig dryftade frågan. När sedan grupperna litet var inbördes fått klart för sig, huru de själva helst skulle vilja hava frågan ordnad, då är tiden inne, att grupperna utse var sitt ombud med fullmakt att föra gruppens talan inför ett allmänt möte mellan de olika gruppombuden och en representant från verket. Fördelen med ett sådant möte ligger i öppen dag. Ombuden och verkets representant skulle få en överskådlig bild av telefonfrågans läge där uppe i dess helhet.

Köpings-Posten 11 november
En rask åldring. 80 år fyller om söndag, den 15 ds gårdskarlen Per Alf Persson vid Karmansbo gård. Den gamle är mera lik en 50-åringän en 80-åring; han är frisk och kry. Sågar, hugger och drager in all den ved, som går åt vid gården, springer till stationen med och efter posten a två gånger dagligen, samt förrättar alla en gårdskarls åligganden. Han har arbetat vid Karmansbo i 70 år. Vid 10 års ålder fick han följa med sin fader tillskogen i snö och slask och hugga milved. Vid 11 års ålder fick han taga tjänst som bonddräng, och sedan han blev gift, fick han plats vid bruket som stalldräng, vilken tjänst han innehade, så länge gamla bolaget ägde bruket, varefter han fick flytta till herrgården som gårdskarl. Om någon är värd ett hedersvedermäle, så är det han. Han kommer att fira dagen i kretsen av barn, barnbarn och barnbarnsbarn, samtidigt med sin yngsta dotters bröllop, varefter de komma att avflytta till Köping, skrives till K,-P.

 Köpings-Posten 18 november
I ordenshuset vid Karmansbo var alliansmöte anordnat hos logen Heds Krona i lördags med logerna Nyårsafton, Uttersberg, Heds Vapen, Bysala, Färnan, Färna, och Malma Spira, Gisslarbo, inbjudna. Ett par hundra personer deltogo i mötet, vid vilket förekom diskussion, sång, musik, deklamation och servering.

Köpings-Posten 30 november
Stora skogsaverkningar har Karmansbo skogsförvaltning nu satt igång på sina vidsträckta skogsområden vid Karmansbo, Bernshammar och Ulvbo i V Skedvi. Omkring 90,000 timmerstockar skola avverkas för att sedermera försågas vid Karmansbo såg.

 Man kunde också i en artikel om Köping och Köpingsorten för 100 år sedan dvs ca 1825 läsa ur noteringar av den dåvarande landshövdingen att :" De huvudsakliga näringarna i staden, som vid denna tid hade omkring 1300 innevånare, voro handel och hantverk, men av stor betydelse var också befraktningen av Bergslagens effekter till Stockholm. Handeln var icke så vidare livlig, men landshövdingen erinrar om att den i forna tider, innan särskilda marknadsplatser privilegierades i Godkärra, Skinnskattebergs socken och i Vik, varit mera blomstrande. Befraktningen på Mälaren av Bergslagens brukseffekter verkställdes med 18 privilegierade fartyg.

Bärgslagsbladet 7 december
En ny lantbrevbärarlinje med två turer i veckan fram och åter skall anordnas å den 8 km. långa linjen Karmansbo poststation- Sunnansjö- Solmyra med lantbrevbäraren lydande under postkontoret i Köping.

 Köpings-Posten 18 december
Vid Karmansbo bruk är nu en livlig trafik om dagarne, ity att vinterkörningen är i full gång dels ifrån Täcktens skogar med timmer till ångsågen och sjön, dels med props, massaved och kastved, dels med timmer ifrån Bernshammars skogar, som framforslas till Karmansbo station för att lastas på järnvägsvagnar och fraktas till Norsa ångsåg. Ett 50-tal hästar äro sysselsatta ifrån olika håll, en del ända ifrån Guldsmedshyttan och en del ifrån våra orter, såsom hed, Malma, Björskog och Skedvi. Dessutom fraktas en mängd träkol fram till bruket, där smidet är igång för varje vecka, såvida inte vattnet tryter, vilket är stor fara för, om ej ett kraftigt mildväder inträffar snart. Men om gamla märken stå, så få vi väl slask i jul, då Andersdagen braskade. Vinterföret är gott, men sjöarna äro dåliga, på grund av att det ligger för mycket snö på dem, så att det ej kan frysa igenom, skrives till K.-P. 

Till lantbrevbärare på linjen Karmansbo-Solmyra har antagits hem.äg. Carl Ludv. Jansson, Solmyra , medd. K.-P.

1926 Köpings Posten

11 januari  
Gunnilbo .
Ynglingen högg sig i näsan: Under vedhuggning råkade häromdagen ynglingen Ivar Broberg i Bjursjön, Gunnilbo socken, att hugga sig svårt i näsan därigenom att yxan slant. Han fördes omedelbart i bil till Köpings, där han nu vårdas.

 3 mars 
Lastbilstransport.
Anbud infordras härmed å transport av omkring 500 stds. sågade trävaror från Karmansbo till Skinnskatteberg med motorfordon. Transporterna verkställas successivt under våren, sommaren och hösten. Ak. Bol. Skinnskattebergs Såg och Lådfabrik. Skinnskatteberg. 

 3 april  
Hed:
En högtidlig begravningsakt försiggick i Heds kyrka i torsdags, då stoftet efter avlidne bruksägaren, dokt. Gunnar Rune i Karmansbo vigdes till den sista vilan. Den vackra kyrkan var rikt smyckad med blommor och granar samt levande ljus. Officiant var den avlidnes barndomsvän, domprosten G. Lissel i Uppsala. Under klockringning och tonerna av sorgmarsch inbars den blomsterhöljda kistan i kyrkan av 6 av brukets smeder och placerades i koret, varefter från orgelläktaren utfördes av hr. Berglund från Stockholm ” Hemlängtan ” av Josephson. Därefter sjöngs unisont psalmen 484, v 1 varpå hölls en gripande dödsbetraktelse över Jesu ord på Skärtorsdagen: Fader, om möjligt är, så gången denna kalken ifrån mig, dock ske icke min vilja, utan din. Efter jordfästningen utfördes begravningsmässan av domprosten och den avlidnes broder, kyrkoherde Rune i Gravs. Så sjöngs från läktaren av hr. Berglund. Den store. vide Flok. Efter psalmen 257 v. 11 utbars kistan och nedsänktes i familjegraven. Hela Karmansbo bruks arbetarkår följde sin husbonde till graven. Ett 60 tal vackra kransar nedlades vid graven, därav en från Karmansbo bruks arbetare. Kyrkan var vid tillfället fylld av folk, som övervar den högtidliga akten. medd. K. P.

14 april.
Postbefodringen å linjen Stjärnvik – Bernshammar, har under hela den gångna vintern kunnat uppehållas med bil, vilket får betraktas som ganska enastående. Att vederbörande väghållningsskyldige kunnat, trots den myckna snön hålla vägarna så pass, länder dem till heder.

 21 april 
Hed.
Ny telefonabonent: Bysala nr. 4 C. Karlbergs Möbelaffär,W.

 21  april  
Från Gisslarbo:
Gisslarbo I. F. första fotbollsmatch för säsongen, mot I. K. Westmania, blev en överraskande seger. Efter en stunds spel kom första målet genom John Jansson, som ytterligare gjorde 2 mål under första halvlek. Halvtids resultat 3-0 till Gisslarbos favör, andra halvlek började med att Westmania nästan genast skickade in en kula i Engströms bur. Men Gisslarbos Hellman ansåg sig icke kunna vara nöjd med resultatet 3-1, utan sände in en boll i Axelssons mål. John Jansson fastställde därefter resultatet till 5-1 genom ytterligare ett mål. Vid nästa match hoppas Idrottsföreningen att de många gratis tittarna ville vara vänliga lösa biljett, ty även en idrottsförening behöver medel, det förstår nog alla, ingen nämnd, men absolut ingen glömd.    

 12 juli 1926.
Sommarfesten i Karmansbo på söndagen, arrangerad av Köpings kretsloge av IOGT rönte livlig anslutning från allmänhetens sida, närmare ett par tusen personer voro samlade å den natursköna Nyhammarsåsen, där festplatsen var belägen. Festens program upptog musik av ” Lyran ” från Köping och sång av Kolsva manskör samt föredrag i nykterhetsfrågor av red. Emil Olofsson Västerås. Vädret var det bästa tänkbara, varför arrangörerna kunna känna sig belåtna med sin dag. Värmen var kanske väl tryckande, men festdeltagarna fingo söka svalka under lummiga träd. En sågs njuta av Hedströmmens svalkande vågor. Gårdagen blev även en stor dag för de läskedrycks producerande företagen, vilkas alster fingo en strykande åtgång i den tropiska hetta, som vilade över fagra Karmansbo bygden. I samband med sommarfesten i Karmansbo hade K.I.K. inbjudit Köpings I.S. reservlag till en fotbollsmatch, vilken samlade rekord publik ca. 300 personer övervoro nämligen matchen. Spelet var stundtals piggt och trevligt, men blev aldrig av någon hög klass därtill voro planförhållandena allt för miserabla och värmen olidlig. I Köpings laget var Ragnar Flodin som center den mest framträdande genom sina fem mål hans kamrater inrarna spelade också bra. I försvaret arbetade Hamnstedt med framgång som bästa back. I Karmansbolaget hade målvakten en stor dag med många förstklassiga räddningar samt centern som utmärkte sig. Torsten Thorgren skötte domarsysslan alldeles briljant. 

4 augusti 
Hed:
Till länets handelsregister har anmälts av Knut Artur Nyström adress Karmansbo, att han i Heds socken ämnar idka handelsrörelse med bensin under firma K. A. Nyström.

 18 augusti 
En gädda i baddräkten fick häromdagen en badande flicka i Björbo Skåne. Flickan som använde en något för stor baddräkt, fick gäddan mellan densamma och kroppen. Hon blev inte fri från den otrevliga gästen, förrän hon kom upp på torra land. Hur mycket den människovänliga besten vägde är inte bekant. Det är tydligen en stor fördel att använda för stora baddräkter, då dessa sålunda även kunna användas som fiskredskap. medd. K. P.

 18 augusti  
Hed.
Till gravens ro fördes i går middag den nyligen vid bilolycka omkomne unge bruksförvaltaren Sven Rune på Karmansbo. Sorgetåget utgick med den rikt blomsterhöljda kistan i spetsen, varefter brukets arbetare och de närmast sörjande följde, fördes av löjtnant Gösta Barckman och jägmästare T. Lind. Genom en alle av unga björkar med brutna toppar fördes kistan in i kyrkan, som var fylld av församlingsbor. Jordfästningen förrättades så efter ritualen med begravningsmässa, sjungen av domprosten. Akten avslöts med församlingssång sv. PS. 484 v. 1, samt ( Den store hvide Flok ) av Greig, utförd av hr. Berglund. Vid graven ned lades en mängd vackra kransar från brukspersonalen, idrottskamrater från grannfamiljer på Bernshammar, Karmansbo, Riddarhyttan m. fl  Hopslagaren Gustaf Melin uttryckte i ett varmhjärtat tal den bittra saknad och det innerliga deltagande med den så hårt prövade familjen, som både gamla och unga vid Karmansbo bruk kände så djupt vid denna sorgehögtid men också den rika tacksamheten för det ljusa minne, den unga förvaltaren hunnit efterlämna. De allvarliga ansiktena och de tårade ögonen runt omkring vittnade om, att talaren var en tolk för de närvarandes känslor. Vid graven utförde Karmansbo manskör ” Ljuft är att hamna och ner i västersalar,” varigenom aktens högtidlighet ytterligare förhöjdes.

  25 augusti.
Gisslarbo I. F. – Arboga I. F. Gisslarbo I. F. gästade på söndagen Arboga för match mot därvarande I. F. Matchen bjöd på fint spel och trevliga situationer från början till slut, trots att Gisslarbo- pojkarna voro något överlägsna. En åskådare beder oss upplysa Bbl. att det inte alls var någon ruffmatch. Att det inte blev avblåst för ruff mer än tre 3 gånger på en match, och att inte en spelare fått så mycket som en skråma, hör väl till ovanligheten, i synnerhet för småpojkarna i G. I. F. Skriver åskådaren   

 30 augusti  
Hed.
Olycka i Karmansbo, under tröskningsarbete i Hebo Karmansbo, på torsdagen blev en jordbruksarbetare Erik Johansson därstädes indragen i en axelledning, varvid han erhöll så svåra skador, att han måste föras till Köpings lasarett. Skadorna visade sig dess bättre ej vara av allvarligare beskaffenhet. Johansson vårdas nu i hemmet.

 30 oktober  
Hed.
Kulturell visafton hålles av Ella Carlsdotter i Karmansbo om lördag kl. 8.15 e. m. Ingen kommer att ångra ett besök. Senare meddelas att Ella Carlsdotters visafton i Karmansbo på lördagen hade endast förmått samla en fåtalig publik, som dock var särdeles belåten med sin visafton . medd. K. P.

 31 december 
Hed.
Karmansbo skogsförvaltning har å skogskomplexet Bysalaskogen köpt 50.000 st. timmer, som skola framforslas skogsförvaltningens ångsåg vid Karmansbo. Det ser ut att bli livligt i skogarna kring Karmansbo i vinter, skrives till K. P.

 Under året. 1926
En flicka annonserade, att hon ville ha en man hon fick ett erbjudande. Hela utgiften för annonsering och brudklänning var 40 kr. Gubben som svarat på annonsen dog dock inom ett år, efterlämnade åt henne en livförsäkring med en årlig inkomst av 14.000 kronor för hela hennes återstående liv. Det betalar sig alltid att annonsera.

1927 Köpings-Posten   Bärglagsbladet

Köpings-Posten 3 januari
 
Smältaren K.A. Österberg dog 25 december 1926 Karmansbo även enkan Eva Sjögren Nyhammar.

Köpings-Posten 10 januari
Död. Eva Maria Abramsson, f. Skog  har avlidit i Worcester, Mass. 82 år gammal, hon föddes i Karmansbo, Västmanland och kom 1881 till Amerika, efterlämnar make och 5 barn.

 Köpings-Posten 21 januari
Slåttermossklåen,  reportage om Hyvlar Per från Uttersberg, Fru Ella Karlsdotter.

 Bärgslagsbladet 24 jan. 
Hed.
Avd. nr. 16 Bernshammar, av svenska lantarbetarförbundet har vid årsmöte till styrelse enhälligt omvalt herr Arvid Johansson, ordf. Waldemar Norell sekreterare, Gustav Johansson kassör, Anton Kraft v. ordf. och Ernst Johansson v. sekr. Till revisorer nyvaldes Karl Gustafsson och A. Persson. Vid avdelningens bildande den 1 sept. 1926 anslöt sig 18 medlemmar. Tack vare målmedveten agitation ökades medlemsantalet med 9 under årets sista månader till 27 vid årsskiftet. Då på platsen aldrig förut funnits någon som helst dylik förening har naturligtvis den nybildade avdelningen från flera håll rönt ett kraftigt motstånd. Trots allt har den dock för varje dag växt sig allt starkare och står nu på säker grund, och kan upptaga kampen för sina idéer och sina medlemmars intressen, skrives till Bbl.

Strejk, har etablerats av arbetarna vid Bernshammars gård, då överenskommelse ej kunnat träffas rörande en del permitteringar. Blockad mot arbetsplatsen har utfärdats.

 Bl 26 januari . 
Hed
Blockad – endast – icke strejk. Vår uppgift i måndagsnumret att strejk utbrutit vid Bernshammars gård var felaktig så tillvida, att folket ej gått i strejk utan endast förklarat arbetena i blockad för annan arbetskraft, då arbetare tillhörande ortens avdelning av lantarbetarförbundet f. n. gå permitterade och man anser att dessa i första hand, om driften utökas skola beredas sysselsättning.

 Köpings-Posten 7 februari  
Hed.
Arbetslöshets kommitten i Heds socken rapporterar till arbetslöshetskommissionen att antalet arbetslösa vid månadsskiftet uppgick till 13 varav 8 voro försörjnings pliktiga. Samtliga arbetslösa hade beretts sysselsättning vid statliga nödhjälps arbeten.

 Köpings-Posten 28 februari
Karmansbo konsumtionsförening höll i går årsmöte i lokalen Kronoborg under ordf. av herr Carl Olsson. Års och revisionsberättelserna förut i huvudsak återgivna i Bärgslagsbladet. upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Styrelsens förslag till överskottsmedlens fördelning godkändes. De i tur avgående styrelseledamöterna omvaldes, nämligen hrr G. Melin Conrad Österberg C. S. Olsson. Kvarstående äro hrr Carl Olsson och Karl Karlsson. Suppleanter blevo  hrr T. J. Rundberg och Mauritz Broström. Den avgående revisorn hr Sven Nordenstam    omvaldes, och till revisorssuppleant nyvaldes hrr Yngve Österman och August Ahl. Ombudsvalet till förbunds och distriktskonferenserna hänskjöts till styrelsen.
Mötet beslöt att under året fira sitt 25 årsjubileum. Under mötet utfördes musik  av Uttersbärgs hornmusikkår och serverades kaffe. Den bästa stämning var hela tiden rådande med. Bbl.

 Köpings-Posten 20 april
Dopförrättning ägde påskdagen rum i kapellet i Bråten, Bysala, då trenne personer togo dopet. Av dem tvänne äkta makar. Dop förrättaren utgick från bibelorden Rom. 6 skriver Bbl.

 Bärgslagsbladet 2 maj 
 Västmanlands första Volvo.
En liten elegant bil av ej förut skådad typ höll i går eftermiddag en stund i staden, och tilldrog sig stor uppmärksamhet vilken stegrades till patriotisk beundran, då det spordes att blickarna vilade på det svenska fabrikatet bland bilmärkenas långa rad. En av Bärgslagsbladets medarbetare inträffade i läglig tid på ort och ställe och fick ett samtal med Volvo – resenärerna, ombudsman J. Aug. Larsson och grosshand. C. A. Dahlström i Västerås vilka innehava försäljningsrätten för Västmanlands län. Hr. Larsson hade hämtat bilen i Göteborg där han följt uppmonteringen, om vars precision han entusiastiskt berättade. Fabriken sysselsätter f. n. 75 man och hopsättningen av bilens många delar, vilka som bekant tillverkas på skilda platser i landet, sker efter amerikanskt mönster. ” Västmanlandsvagnen ”som har tillverkningsnumret 8 tog hr. Larsson hand om direkt som den rullade ur fabriken kl. 6 på lördagskvällen och utan någon som helst justering anträddes resan med rast för natten i Skara. På söndagen gick färden över Halls berg – Filipstad och till Köping samt vidare till Västerås. Inget mankemang av något slag inträffade under färden, varken motor eller bilens övriga delar, trots att den direkt togs i bruk. Omsorgsfull justering av varje bil verkställes eljest vid fabriken. Bensin tillgången noteras till 1 liter pr. mil. Hr. Larsson meddelade att det fanns gott om spekulanter på Volvo – bilen. F.n. är fabrikens kapacitet 5 bilar pr. dag, vilket torde komma att visa sig uppväga efterfrågan. Den första Volvo- bilen är som bekant uppställd i Stockholm, då försäljningslokalen varit besökt av ca. 500 personer pr. dag. Någon specifikt svensk stil representerar Volvo inte. Den förefaller närmast som en lycklig blandning av amerikansk, praktiskhet och fransk-engelsk förnäm smak. Det är ju ej heller stilen som tilldrar sig största uppmärksamheten utan däremot det allt igenom svenska materialet och främst motorn som, enligt vad vi erfarit av intresserade fackmän på platsen, fungerade på ett mycket tillfredsställande sätt.

Köpings-Posten 16 maj  
Hed
Heds kyrko och skolråd sammanträdde i går, varvid frågan om återbesättande av den lediga lärarinnebefattningen vid Svansbo skola behandlades och beslöts anhåll om uppskov därmed i och för utredning, enär det från nämnda skolrote inkommit en begäran att platsen måtte besättas med examinerad folkskollärare manlig eller kvinnlig. Ett förslag om trädgårdsanläggning vid Bysala skola  bordlades. medd. Bbl.

 Köpings-Posten 16 maj.
Lysning mellan Eskil Julius Kussak och Ida Linnea Melin samt mellan Artur Hindersson och Ingeborg Dybeck. Dödsfall: På Heds kykogård begravdes 4 stycken personer samtidigt, Skm. Per August Hedqvist Nyhammar. Elisabet Söderkvist Svansbo. Per Backström Uttersberg, gossen Ture Ahlberg Smaltorp.

 Bärgslagsbladet 27 juni 
Hed.
Midsommarfesten i Uttersbärg har gått i glädjens och gemytlighetens tecken, ehuru naturligtvis den regniga väderleken lagt en smula sordin på stämningen och tvingat vederbörande att delvis förlägga arrangemangen inomhus, i det rymliga herrgårdsmagasinet. Köpings manskvartett har tagit publiken med storm, och Sandells Jazzband har hjälpt de dansanta till en svängom. Mycket folk har alla festdagarna besökt festen medd. Bbl.

 Bärgslagsbladet 3 juli 
Sommarfäst i Svansbo.
Sommarfästen i Svansbo Gisslarbo, om söndag, erinra vi om. Beträffande tiden för de från Köping och Riddarhyttan till fästplatsen avgående extratågen hänvisa vi till annons och affischer. Anordningar för servering av kaffe och smörgåsar och läskedrycker äro vidtagna och tillfälle till bad finnes i närheten av fästplatsen. Allmänheten inbjudes att talrikt deltaga och använda extratågen, enär inga farbara vägar finns till fästplatsen.

 Bärgslagsbladet 11 juli 
Hed.
Vid fästplatsen gropen, invid Kronoborg i Karmansbo uppträdde på lördagskvällen Amerikakören och Stärners kapell från Köping inför talrik publik. Prestationerna rönte livligt bifall. medd. Bbl.

 Köpings-Posten 11 juli
Ny telefonabonent Uttersbärg 10 B: Riddarhytteomnibuss – station innehavare Axel Persson.

 Köpings-Posten 11 juli.
Uttersbärg lyckades få ett försprång av 20 poäng före Karmansbo och 40 poäng före Kolsva, på grund av utrymmesbrist återkommer vi med referat om onsdag.

 Köpings-Posten 27 juli 
Långfingrade personer å baltillställningen
I lördagskväll tillgreps vid Mortorp Karmansbo ur en olåst väska stående i vagnslidret, en hylsnyckelsats av märket Indstron Manufacturing C.O., Chikago I U. U. S. A. skriver en medd.

 Köpings-Posten 5 augusti.
25 årsjubileum firar Karmansbo konsumtionsförening söndag den 14 augusti, med en fest vid Kronoborg se annons. Onsdagen den 17 augusti.

 Köpings-Posten 17 augusti.
Till länets handelsregister har anmälts av Gustav Sigvard Svanström i Stenbo, att han i Heds socken ämnar idka diversehandel under firma Sigvard Svanström med postadress Bernshammar.

Köpings-Posten 9 sept.
Ny telefonabonnent Uttersbärg 2 godsägare O. R. Olanders.

 Köpings-Posten 14 sept.
Att vår käre fader smeden Emil Rask stilla avled den 10 sept. i sitt 69:de levnadsår, sörjd och saknad av barn och barnbarn släkt och vänner. Karmansbo den 14 september 1927.

 Köpings-Posten 20 sept.  
Kommunalt från Hed
Heds kommunalnämnd, fattigvårdstyrelse och barnavårdsnämnd, hade i går  sammanträde för uppgörande av förslag till nästa kommande års budget. Till  kommunalnämnden föreslogs en utdebitering av kr. 2.10 per beviljningskrona  eller en sänkning med 10 öre. Motsvarande uttaxering för fattigvårds styrelsen  bestämdes till 4.50 och för barnavårdsnämnden 30 öre, vilket innebär en sänkning av 50 öre per beviljningskrona till fattigvården medd. Bbl.

  Köpings-Posten 20 september
 
Karmansbo kvarn har på arrende övertagits av byggmästaren Karl  Söderlund Bovallen. Med tillträde den 1 oktober.

 6 stycken flygmaskiner passerade i lördags över trakterna av Hed, skriver  vår meddelare.

 Köpings-Posten 10 oktober
Logen Heds vapen i Bysala på lördag kväll den 8 okt. inbjudit medlemmar till  instruktionsmöte i lokalen vid Bysala. Några av Köpings kretslogens kretsråds ledamöter medverkade med korta instruktions anföranden. Vid mötet förenade  sig med logen och ordern, nio nya medlemmar.

Köpings-Posten 31 oktober:
I Hed, antecknades i går 12 flickor och 12 gossar till nattvardsundervisning medd. Bl

Köpings-Posten 7 december
Arbetslöshetskommiten i Heds kommun rapporterar till arbetslöshets kommissionen att antalet arbetslösa inom kommunen vid senaste månadsskiftet upp- gick till 16 st. varav 9 voro försörjningspliktiga. 9 av de arbetslösa hade beretts  sysselsättning vid statligt nödhjälpsarbete.

Köpings-Posten 28 december
På Heds kyrkogård vigdes på annandagen till gravens ro stoftet efter 4 hädan gångna. Dessa voro Anna Stina Persson från Nyhammar, Karl Joel Lundgren  från Skogbyn, Johan Viktor Larsson Bernshammar, och den genom olyckshändelse omkomne Oskar Karlsson född 1901. Jordfästningen förrättades i kyrkan av kyrkoherde Särnström, som utgående från Lukas evang. 13 kap. 25  vers, höll en gripande dödsbetraktelse. Vid Oskar Karlssons grav hölls tal av hrr. Karl Olsson och Gustav Melin. Den förra nedlade på platsavdelningens av metallarbetarförbundets vägnar en krans och den senare a sina och arbetskamraternas vägnar. De avlidne, som ägnades en rik blomstergärd följdes till graven av en talrik skara släktingar och vänner.  Före dessa jordfästningar har icke på två månader någon jordfästning förekommit i Hed

1928 Köpings Posten

27 januari
Hed.
Den av dir. Henrik Nyberg i London till ålderdomshemmet i Hed skänkta radioapparaten, är nu inmonterad och blev i går avprovad vid ett av hr. och fru inspektor Nyberg, Bernshammar, anordnat trevligt samkväm för hemmets pensionärer.

27januari 
Till länets handelsregister har anmälts av Mauritz Konrad Karlsson med hemvist Heds socken, att han i Heds socken ämnar idka försäljning av velocipeder samt driva verkstadsrörelse för reparationer av sådana under firma Mauritz Karlsson med postadress Bernshammar.

 11 juli
Slagsmål och våld mot fjärdingsman. Vid Svaneborgs dansbana i Heds socken ägde i lördags ett tumult rum, som artade sig till att bli en riktig fars, i det tre ökända personer, bröderna Ernst, Gustav Karlsson och Edvin Karlsson samt en E. Pettersson samtliga bosatta i orten, gingo till angrepp på socknens fjädingsman efter han blivit dit kallad. Fjärdingsmannen blev vid ankomsten vittne till en uppgörelse som Ernst Karlsson hade med en minderårig gosse, och då han gick emellan för att avstyra bråket, gingo alla tre löst mot fjärdingsmannen. Det hela slutade med att fridstörarna hotades till livet, om han gjorde anmälan för vad de gjort. Någon allvarlig skada fick ej fjärdingsmannen. Bernad Andersson Bysala var fjärdingsman då.

 13 juli
 Busslinjerna.
Länsstyrelsen har beviljat rättigheter åt chauffören Axel Carlsson Karmansbo att trafikera sträckan Stjärnvik – Bernshammars station med omnibuss.

1 oktober
Den 1 oktober öppnas turer mellan Stjärnvik och Bernshammar. Chaufför Axel Karlsson Skogbyn Karmansbo. 

30 november
Legitimerad.
D.r E. Renvall öppnar praktik i Karmansbo under 3 veckors tid från 3 dec. Mottagning i kontorsbyggningen vardagar kl. 11 – 1 samt efter överenskommelse per tel. Kolsva 12 a.

1930 Köpings Posten

25 februari .
Två personer med häst och släde i vattnet, -Räddade efter svår kamp.
Hästen till botten. Två personer, den ene boende i Köping och den andra i Bernshammar, voro i går på tjänsteresa i släde och togo då vägen över sjön Lillsvan. På bortresan gick allt utmärkt, men på hemfärden då en delvis annan väg togs, över ett strömdrag med svag is. Plötsligt lågo häst och släde samt passagerarna i vattnet. Hästen kämpade hårt för livet men drogs snart ned av släden och försvann i djupet. Ingen människa syntes till på sjön och land låg på ca 500 meters avstånd. Köpingsbon fann det bästa att vara så stilla som möjligt och ropa på hjälp. Medpassageraren lyckades få upp en fällkniv tre blad bröts av och han sjönk åter 3 ggr. i  vattnet. Med en skruvmejsel på kniven lyckades han ta sig upp. En stund senare anlände folk, tillkallat genom nödropen, och Köpingsbon kunde även räddas efter 20 minuter i vattnet. Båda var ganska illa däran, men efter att dom blivit ompysslade i gården Holmen, kryade de snart på sig.

 17 mars .
Mystiskt försvinnande, orsakad av minnesförlust.
Godsägare Carl Wernstedt å Karmansbo, är sedan lördagen den 15 d: s efter att blivit betjänad hårklippning i en av stadens frisörsalonger försvunnen. Det kan antagas att godsägare Wernstedt drabbats av minnesförlust.

 21 mars
 
500 kronor lämnas den, som kan lämna sådana upplysningar, att de leda till återfinnande av den försvunne  Godsägare Carl Wernstedt.  Dunklet kring godsägare Wernstedt försvinnande lika ogenomträngligt. Ryktena och gissningarna korsa varandra alltfort lika ivrigt. P. S. Den försvunne påträffad i Erikslundsskogen c:a 300 met.  till vänster om skyttevallarna. Han hade skjutit sig och höll revolvern fortfarande i handen. Hatt och rock hade han hängt upp i ett träd.

 2 april
Bal i nya fabrikslokalen i Bysala Lördagen den 5 april kl. 8 em. Musik av Jacobssons Skinnskatteberg. Karmansbo I. K.

 28 april
Till folkskollärare och organist i Hed, valdes i lördags folkskolläraren Bror Nordin Stora Mellösa.

 1 oktober
Bensinpriset har i dag sänkts från 27 öre till 24 öre pr. liter.

 19 december
Karmansbo Herrgård i Heds socken har sålts av godsägare Carl Wernstedts stärbhus, till arendatorn Gunnar Edvardsson i Kolbäck för obekant pris. Egendomen omfattar omkr. 300 tunld. åker och lika stor areal skog. Tillträde omedelbart.