Bärgslagsbladet 1931. 

4 februari
Bal.
I nya fabrikslokalen i Bysala. Lördagen den 7 febr. kl. 8 e. m. Musik av Olssons trio från Köping. Kaffeservering. Konditori. Entré: Herre 75 öre, Dam 50 öre.
Karmansbo Idrottsklubb.

 4 september
Femtioårsjubileum av Logen Heds Krona.

1932 Köpings-Posten 

Bysala bryggeri nedbrunnet. Skador för 80.000 kr. En våldsam eldsvåda härjade i går morse Bysala bryggeri i Heds s:n. Bryggeriets ägare, hr. E A Nyström, hade stigit upp tidigt på morgonen för en resa. Strax före kl. halv 6 på morgonen märkte man så att rök steg upp ur golvet till familjens kök, som är beläget i andra våningen. Vid undersökning befanns, att det brann i väggen bakom ett vägfast skåp i hr. Nyströms skrivrum, intill vilket torkugnen till ett bageri i nedre våningen är belägen. Man försökte släcka elden, och detta syntes även lyckas, men då man sedan begav sig ned, såg man, att bageriet var övertänt. Bryggeriet med dess maskiner samt bageriet – som även drevs av hr. Nyström med dess inventarier och lager, blevo lågornas rov, liksom samtliga övriga inventarier och bohag. Som bekant nedbrann Bysala gamla bryggeri i somras, men då var redan den nu brunna byggnaden under uppförande.

17 februari
Stor vägombyggnad i orten.
Landsvägen mellan Galgbacken hitom Bernshammar, och Kolsva skall ombyggas för 237.000 kronor.

 6 juli
Eldsvåda i Karmansbo.
Fridhem i närheten av Karmansbo nedbrann tidigt på onsdagsmorgonen. Resehandl. Djerv, som bodde i stugan, kunde inte anträffas, varför man befarade, att han kunde ha blivit innebränd. På aftonen kom han emellertid från en affärsresa norrut, som han anträtt på morgonen, och fann då stugan nedbrunnen. Lösöret i stugan var försäkrat för 4.500 :kr. medan stugan som var ganska bristfällig, var oförsäkrad.

29 juli
K. m:t har tilldelat Heds skoldistrikt 1000 kr. för anordnande av skolskjutsar från Svansbo till Heds kyrkskola och åter.

 8 oktober
Nya vägen Gunnilbo – Skinnskatteberg invigdes på lördagen.

 19 oktober
Godtemplarhus i Bysala lågornas rov. Lokalen Frideborg nedbrunnen till grunden i måndags kväll.

 1933 Köpings-Posten

20 januari
A.K. bygger väg Brattfors - Karmansbo för 119,000Kr.
Domänstyrelsen har tecknat kontrakt med arbetslöshetskommisionen om utförande i dess regi av väg Brattfors –Karmansbo å kronoparken Uttersberg på delen från Brattfors så långt mot Karmansbo att anslutning till Karmansbo- Vilan-Skolhuset vinnes. Kostnaderna för denna del av vägen har beräknats till 119,000 Kr. För vägens fortsättande har styrelsen ännu icke böra teckna kontrakt då dess sträckning över Karmansbo bruks mark ännu icke är avgjord.
Den nu befintliga enskilda vägen befinner sig i mycket dåligt skick , särskilt beträffande bron över Hedströmmen och dess närmaste tillfarter. Alla intressenter inom Karmansbo bruk ha förklarat sig vilja upplåta nödig mark till vägen utan ersättning. Bruket har ännu ej lämnat svar , men dess ombud har ifrågasatt en mindre förflyttning av brostället.

 10 mars
Kapten Ahrenberg företog i går passagerarflygningar på sjön Andern i Karmansbo inför flera hundra åskådare. Ett 30-tal personer torde ha begagnat tillfället att få se trakten "von oben ".

 12 maj
Upplåtelse av mark för idrottsplats vid Bernshammar.
Domänstyrelsen har bemyndigat jägmästaren i Grönbo revir att lämna tillstånd för arrendatorn av Bernshammars huvudgård L. L. Lorichs att till Karmansbo Idrottsförening utarrendera 1 hektar åker för anläggande av idrottsplats. På området får ej utan särskilt medgivande uppföras någon byggnad.

Logen Heds Krona av I.O.G.T. firar om söndag sitt 50-års jubileum med en fest ,till vilken inbjudits kretsens  samtliga loger. 

I BREV från Bergslagen kan man läsa att Uttersbergsbanan lagt sig till med en ny anhalt. Denna nya station är belägen nedanför Heds kyrka.

 28 juni
Tåget körde på en ko i går i närheten av Karmansbo.Djuret, som ägdes av godsäg. Edvardsson, Karmansbo gård, blev så svårt skadat, att det måste avlivas.

 10 juli
En skolkökskurs har sedan något mer än en vecka pågått i Heds sockenstuga. Nio flickor deltaga i undervisningen, som kommer att fortsätta i 6 veckor.  Lärarinna är fröken Sternberg. Lärjungarna visa synnerligen stort intresse för kursen, medd. K.-P.

 17 juli
En kollisionsolycka inträffade i lördags, varvid ett handelsbiträde från Karmansbo körde ihop med en bil med sin motorcykel. Handelsbiträdet, som infördes till Köpings lasarett, erhöll vid kollisionen en komplicerad fraktur på vänstra underbenet, medd. K.-P.

26 juli
I ett BREV från Bergslagen till K.P kunde bland annat läsas:
"Medan jag är inne på idrott kan jag inte underlåta att nämna Karmansbo ;" KIS filial", som Lage Ericson så träffande sade. Det är verkligen goda idrottsmän, åtminstone efter våra förhållanden, som växa fram däruppe: Nu senast har ju Österberg tydligt visat , att det i honom finns ett gott ämne till en spjutkastare. Kanske skall vännen Åke vara den , som kommer att rädda Sveriges spjutkastarära? 17 år och kastar över 52 meter, det är mycket gott, men tag det försiktigt, och tänk på Berlin 1936!

1 september
Från Tinget:
"Bråket vid Kronoborg i Heds socken den 8/7, då två vägarbetare från Stripa råkat komma i gruff med en jordbruksarbetare  från Heds socken och därvid fått så pass med stryk, att de måste fraktas in till lasarettet i Köping för att omplåstras, hade medfört stämning för alla tre till detta sammanträde , varvid åklagaren yrkat ansvar för misshandel. Jordbruksarbetaren som liksom de övriga inställde sig personligen ville göra gällande att han uppträtt mera som en "ordningsvakt" och handlat i nödvärn. Vid hans "vänliga anmodan till vederbörande att inte bråka med åtföljande vänskapliga slag på axeln etc. hade han själv fått stryk och utdelat smockor endast för att hålla angriparna från sig.. Åkl., e. landsf. A.V. Hörnlund, Skinnskatteberg, framhöll, att enligt polisutredningen sv. hållit en av de andra sv. om halsen och därvid tilldelat honom 5 eller 6 slag samt dessutom sparkat den andre sv. , då denne legat på marken, vilket knappast kunde kallas för nödvärn. Efter en stunds parlamenterande fann sv. för gott att erkänna polisrapportens riktighet. Det blev 30 dagsböter för var och en a´2 kr. och allvarlig läxa av domaren.

 4 september
En arbetarekommun har bildats i Karmansbo och erhöll vid starten tolv medlemmar.  Till interimsstyrelse valdes hrr J.A. Dömstedt, Georg Karlin och Helge Karlin.

 6 september
Statsbidrag till ålderdomshemmets ombyggnad. Heds kommun anhåller hos k. m:t om statsbidrag med 7,000 kr. och räntefritt lån a´20,000 kr. för utförande som kommunalt beredskapsarbete av om och tillbyggnadsarbeten vid ålderdomshemmet. Arbetslösheten har under de senaste tio åren varit mycket betungande , beroende på nedläggandet av Uttersbergs bruk. Högsta antalet arbetslösa utgjorde 185 år 1922. För närvarande finns 110 anmälda arbetslösa.

 25 september
En stor dag för godtemplarna i Bysala. Logen Heds Vapens nya ordenshus invigdes på lördagen med tal, sång och musik

 2 oktober
Till länets handelsregister har anmälts att Axel Henrik (Henry) Hedlund med hemvist i Heds socken ämnar idka handelsrörelse med försäljning av radioapparater med tillbehör samt velocipeder, ävensom utföra reparationer därav under firma H.Hedlund Velociped- & Radioaffär med postadress Uttersberg.

 15 november
Godkända broritningar. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt av vägingenjören, majoren Sten Bäckman i Västerås upprättade ritningar till vägbro över Köping-Uttersbergs järnväg vid Heds kyrka på vägen Bernshammar - Färna .

1935 Köpings-Posten

4 januari
Utdrag ur LLLorics krönika För hundra år sedan
"Den gamla vägen för oss sedan ner till Skinnskattebergs bruk- Herrgårdsbyggnaden är den samma som nu , bebodd av den kände mineralogen och kemisten Vilhelm Hisinger. Den nuvarande kyrkan, som dominerar i landskapet, fanns icke då

 4 januari
Nytt reservarbete planeras. Heds sockens arbetslöshetskommitte anhåller hos arbetslöshetskommissionen om statsbidrag för omläggning och förbättring  såväl ststskommunalt reservarbete av väg förbi Karmansbo järnvägsstation  och konsumtionsföreningen  med anslutning till Finngatsvägen och allmänna landsvägen  Uttersberg-Köping.

 9 januari
Gårdfarihandelsrättigheter hat länsstyrelsen beviljat K. G. Sandberg och hans hustru i Karmansbo

25 januari
Till föreståndare för Bernshammars konsum har utsetts hr Tore Sköld , Uttersberg

 6 februari
Nya telefonabonnenter; Busala 6A Uppsala universitets skogsförvaltning och Bysala 6B Bagare Elof Nilsson

11 februari
Heds biblioteksstyrelse hade i går sammanträde, varvid styrelsen till bibliotikarie utsåg kantor Bror Nordin. Biblioteket kommer att hållas öppet för boklån varje fredag mellan kl 6 och 7 e.m. . Då biblioteksverksamheten sedan en lång följd av år legat nere, beslöt styrelsen att verkställa inventering av bokbeståndet samt begära revision av bibliotekskassan.

 18 mars
På jordbruksegendommen Nyhammar har inkommit tre köpeanbud på rsp 7000 85000 och 9000, det sistnämnda av lantbr Ax. Eriksson Norrhammar. Ärendet kommer att behandlas vid fullmäktigesammanträde om söndag.

27 mars
"Fullmäktige beslöto, att av de inkomna köpeanbuden å Ålderdomshemmets jordegendom att antaga det högsta å 9000 kr som inlämnats av  Axel Eriksson , Vilan "

"Heds biblioteksstyrelse hade i måndags sammanträde. Styrelsen ansåg att den nuvarande bibliotekslokalen i sockenstugan som mindre lämplig ochbeslöt anhålla hhos folkskolestyrelsen om förhyrning av ett rum i gamla klockargården."

 20 april
Vacker gåva till Heds Kyrka
Vid Långfredagens högmässa i Heds kyrka togs en ny altarbeklädnad, avsedd för passionstiden , i bruk. Den vackra beklädnaden har skänkts av Heds kyrkliga syförening och förfärdigats av medlemmar i syföreningen.

 29 april
Heds trädgårdsförening hade i går årsmöte i Bysala skola. Styrelsen omvaldes och består av fabr. Verner Alkqvist ordf. Karl Holm kassör, Artur Nyström, sekr . Mötet beslöt upptaga en årsavgift av 1 kr i likhet med förra året samt att inköpa en spruta för trädbesprutning. Herr Karl Jansson, Bråten utsågs att enomgå en trädskötarkurs för att sedan tjänstgöra som biträdande trädskötare i föreningen.

 3 juni
Heds folkskolestyrelse hade i går sammanträde . Styrelsen beslöt upplåta ett rum i gamla klockargården för bibliotekets räkning och överlämnade åt biblioteksstyrelsen att ombesörja reparation av lokalen i fråga.

 22 juni
Konfirmation hölls pingstafton i Heds kyrka med årets konfirmander, till antalet 33, 22 flickor och 11 gossar.

 8 juli
Till komunalfullmäktig i Heds socken efter handelsföreståndaren Gustav Holmgren i Karmansbo, vilken avflyttat från orten, har stationsinspektor S Nordenstam, Karmansbo . förklarats vald.

 Till föreståndare vid Karmansbo Konsum utsågs i går hr Mossberg.

 17 juli
Filmsällskapet har nu avrest från Karmansbo sedan deras arbete därstädes i lördags avslutats.

 21 juli
Filmarna placerade 10,000 kronor i Karmansbo
Under filmningarna i Karmansbo har S.F. i statistlöner och hyror m m utbetalat omkring 10,000 kr. Statisterna ha räknats i hundratal, från åldringar på nittiotalet till barn på nåra år.

 2 september
Karmansbo IK hade på lördagskvällen anordnat en höstfest, som även belv avslutningsfest för säsongen. Ströms kapell från Gisslarbo svaeade för musiken. Publiktillslutningen var tämligen knapp.

 25 september
Radion hindrar barnens tidiga gående i säng. De få icke sova tillräckligt länge- Morgonkaffet är en annan ledsam faktor. Provonsialläkare Elof Edström i Värmland har i en utredning som beskrivs i tidningen kommit till denna dystra slutledning.

 7 oktober
Premiär på filmen "Järnets män" i Kronoborg.
I ett reportage kunde man läsa:
Så kom "Järnets män" , och ett sus av förväntan steg mot kupolen. Det var Bernshammars herrgård som i sitt vita majestät låg invaggad i lummig grönska. Det första igenkännandet var när Hjalle gjorde sitt inträde och rodde Patron uppför ån. Sedan kommo händelserna slag i slag. Utrop som "Ser du han har morfars mössa" m.m. hördes och hänförelsen var stor hos många som fick se sig själva på duken. De naturliga och vackra interiörerna från smedjan väckte förtjusning, och man fick där se de gamla mumlingshammrarna igång med "Fredrik", som med van hand vred på järnstången under hammaren. Men när förman alias Ivar Dybeck, kom och talade om. att det skulle arbetas även på "Kristi torsda", då tog det eld i krutet, och Luthman samlade sina mannar och de enades om att klockan 5 då sluta vi, och inne på kontoret slog lång-Jerk  näven i bordet och frågade ingenjören "Nå, hur blir de, ska vi slå igen", Och så kom då storstrejken och man fick se "sönnasjö-Alfred" spela klaver, under det att "Bergbror" drog upp "Anderns" sista gädda. När så "Bakvända-Knut" stämde in i refrängen brast jublet löst. Demonstrationståget med med hornmusiken var även en av de bästa bilderna. Premiärpubliken var nöjd och belåten, vilket applåderna buro vittne om, och lördagens föreställningar gåvo en föreställning om intresset för filmen, då tre föreställningar voro slutsålda och en "Nattine" måste givas mellan 11-1, även den fullsatt.

 18 oktober
Karmansbo Idrottsklubb kommer enligt en av ledarna Helmer Norrström att göra en come back inför det stundande årsskiftet.För dagen har söndagens gångtävlan det största intresset och deltagarantalet lär bli talrikt, om vädrets makter blir gynnsamma.Idrottsplatsfrågan är för den lilla klubben dne mest brännande frågan. men styrelsen håller för närvarande på med utredning av träningsmöjligheter med mera sådant, bl a om att till "hemma-matcher" hyra Vargheden i Kolsva. Kunde klubben ordna med en ordentlig träningsplats hemma, bleve nog klubben , trots dess svårigheter, en konkurrent att räkna med, kunde den sedan locka med sig Uttersbergarna, finge de stora klubbarna säkerligen något att bita i, vad allmän idrott beträffar. Som förhållandena nu varit, ha pojkarna varit splittrade och tävlat för andra föreningar, såsom Köping,Kolsva och Uttersberg.Bland de uppväxande juniorerna har frågan stor betydelse. De gamla banrävarna klara alltid av träningar och tävlingar med färgombyten på tröjor och därmed vunna fördelar, men för nybörjare , som måste hålla till hemma på "smebacken" är möjligheterna små.

 27 november
Ett elakartat olyckstillbud skedde under söndagen, då hem-äg. Axel Carlsson , Alvestaboda, var nära att bli uppbränd i en mila. Hr Carlsson blev illa bränd på kroppen och armarna men skötte, trots de svåra brännskadorna, om milan och gick därpå hem själv men var under vägen flera gånger nära att svimma. Hr Carlsson måste omedelbart söka lasarettsvård och vårdas nu å Köpings lasarett. Någon fara för framtida med torde ej föreligga, medd. K.-P.

2 december
I Alvestaboda skola var på lördagskvällen en teaterföreställning anordnad för finansierande av en skolresa i sommar. Föreställningen kunde glädja sig åt en fulltalig publik, enär lokalen var packad. Pjäsen, som hette "Äppelkaka med Vaniljsås" fick även av de små skådespelarna ett mycket gott framförande och fick skörda livligt bifall av åskådarna. Efter teatern blev det kaffeservering , och som även denna programpunkt blev livligt frekventerad, blev det nog ett gott netto till sommarens turistfärd, helst som föräldrarna m. fl . skänkt bröd m. m. till försäljningen medd K.-P. 

Samma nummer beskrev också ett freds och protestmöte i Karmansbo gällande "Italiens fredsbrott genom överfallet på Abessinien. Föreningarna skrev en gemensam resolution till Nationernas förbund.

 23 december
Vid Karmansbo bruk har nu avtal för nästa år träffats, varför arbetet kommer att fortgå, oberoende av, om öppen konflikt inträder efter nyåret.
 

1936 Köpings-Posten

9 mars.
I den annars rätt skumma smedjan i Karmansbo har det nu kommit en verklig ljusglimt, i det tvättrummet nu står färdigt. Det är ett gammalt önskemål, som nu gått i uppfyllelse, och bruksledningen är all heder värd, som realiserat detsamma. Det är den s.k. ” Labbis, ”som blivit renoverad, och nu är ett förstklassigt tvätt och duschrum, utrustat med varmt och kallt vatten, tvätthoar och dusch, och plats finns även för badkar, sen kanske komma även de så småningom. Det är säkerligen mer än en vänlig tanke, som går till bruksledningen från ” smedgummorna.”Det är allt bra rart att få in en rentvättad karl från arbetet, mot när sotet står omkring en bara man rör sig.

Kolkörningen börjar nu lida mot sitt slut, och kolhusen äro snart fulla från golv till tak. Det är omkring 4.000 läster, som körts dit av ett 60-tal bönder från trakten runt omkring. Men det går också kol åt: omkring 100 läster pr. vecka dras det in till härdarna, där de får ris och ros av smederna, mest ris skulle man tro, för alltid är det något fel – för mycket stybb eller för sura kol, lagom är bäst.

Karmansbo smedja i all sin litenhet, men ändå knyter den kontinentala namn till sina beställningar. Namn som Bombay, Honolulu o.s.v. står på fraktsedeln, och ända hän mot ” Indiens sagostränder ”når våra produkter. Heja Karmansbo.

Timmerdrivningarna börja även vara färdiga, och snart börjar sågarnas rasp i stockarna att ljuda. I Bysala har det redan körts igång med sågningen, och i Bernshammar börjar det någon gång i mitten av månaden.

Freds-Forden besökte häromkvällen Frideborg, Bysala, men på grund av den svåra snöstormen blev besökarantalet ringa. Men kvällen avverkades i all gemyt med kuplettsång av hr. Göte Hammarling och musik av hr. Henry Danielsson Bysala. 

Karmansbo SGU-avdelning har hållit möte i Kronoborg, Karmansbo, varvid bl.a. ett cirkulär från SGU:s antituberkulös kommitté` behandlades, och beslöt avd. att hemtaga och försälja 200 av kommitténs blomma ” Solrosen. ” Den sedvanliga instruktionsstunden hölls denna kväll av J. A. Dömstetd. Som diskusionsfråga till nästa möte uppsattes ”Hur bör en SGU-medlem förhålla sig till det moderna nöjeslivet.”Som inledare utsågs J. A. Dömstedt, och som programkomitte`till nästa möte valdes Ingrid Kvist, Ruth Berglund och Sigrid Hedsröm.

I en av de i markerna byggda rapphönsskydden iakttogs helt nyligen en fasanhöna, som gjort sig hemmatam och lät den utlagda maten sig väl smaka. Rart främmande här i orten. Läste i en tidning att nu var rätta tiden inne att beskära äppelträden. Det blir en ganska lätt sak här i Hed i år. Det kan till och med en icke fackman göra. Ty större delen av de yngre träden är det bara att kapa vid roten, så att tyskhararna även kommer åt topp-grenarna. Nog är det trevligt med en julhare, men när han börjar klättra i träden, är han mindre trevlig.

K.I.K. 10-års jubilerar:

Karmansbo Idrottsklubb, som bildades den 24 april 1926 firade i lördags kväll 10-års jubileum å Karmansbo Pensionat med en animerad kamratfest varvid medlemmar och inbjudna hälsades välkomna av klubbens ordförande Hjalmar Johansson till jubileet. Av initiativtagarna stå blott några få kvar nämligen, Hjalmar Johansson, Axel Karlsson, Lennart Kvist, Isodor Södergren, Knut och Karl Nyström samt Helmer Norrström. Dessa har varit trogna kämpar i med och motgång, på grund av dåligt med arbetstillfällen söker sig ungdomarna till andra orter. Festen avslutades med dans i Kavaljersflygeln.    Ben Hur.

24 juli.
Karmansbo Idrottsklubb anhåller hos Domänstyrelsen om tillstånd att förvärva en tomt till fotbollsplan vid Karmansbo under kronoparken Grönbo. Domänstyrelsen har överlämnat ansökningen till assistent S. Hilde till övervägande i samband med saluvärdering av andra områden där. Senare meddelas att inom tänkt område har det stakats för en ny väg och bro över Hedströmmen vilket omöjliggör utrymme för en fotbollsplan.  

1940 Köpings-Posten

26 januari
Härmed meddelas, att undertecknad flyttat sitt bageri till den nyuppförda fastigheten. Genom dessa rymliga och tidsenliga lokaler och i övrigt modern utrustning blir det oss möjligt att på bästa sätt betjäna våra kunder. Prova våra omtyckta tillverkningar av alla sorters bröd.
Vördsamt NILSSONS BAGERI. Telefon Bysala 22.

19 juni.
Sista examen i Alvestaboda skola ( Skall indragas ) 

24 juli
Vid ett sammanträde på söndagen den 21 juli bildades Karmansbo skytteförening, som vid starten fick 20 aktiva medlemmar. Till styrelse valdes Axel Ahl ordf. övriga ledamöter Verner Ahlkvist Bråten, Josef Lundgren Storängen, E. Mattson Karmansbo, E. Pollack Bråten. Revisorer blevo Erik Lindström Nygärdet och Ragnar Kvist Karmansbo. Direktör L. Press har utlovat en plats för skjutbanan. Dessutom skall han skänka 50 skott per man till föreningens medlemmar. Platsen för skjutbanan är invid Karmansbo bruk.