1942 Köpings-Posten 

2 januari
Logen Heds vapen i Bysala höll julfest i Frideborg.
Efter musik av Swing Brothers hälsade hr Gösta Svensson . Hr Birger Ludvigsson spelade ett dragspelssolo och hr Bengt Andersson sjöng" När ljusen tändas därhemma" Festtalet hölls av Eric Modigh från Köping. 

7 januari
Vattenståndet är nu det lägsta i som man kan minnas i mannaminne i Hedströmmen. Det sista lenvädret blev för kortvarigt för att åstadkomma någon ökning. Karmansbo smedja har för närvarande ingen möjlighet att köra igång efter helgen. Som det ej längre upp finns några reservflöden att släppa på , så torde driften bli problematisk under den kallaste vintern, om ej mycket kraftigt regn ger en snabb ökning. 

16 januari
I Hed är krafter igång att skapa en kommitté för att placera ut Finlandsbarn. Det förberedande arbetet har börjats av kyrkoherde Lundgren, fabrikör W Ahlqvist, skollärare K Darin och hr J Jakobsson. Det kommer ett upprop i tidningen senare , och kommittén hoppas möta förståelse hos befolkningen , så att ett antal barn kan utplaceras inom socknen. Om medel kunna anskaffas är det även planer på ett internat i Klockargården, där en lägenhet för närvarande står tom. En del familjer ha redan  lovat åtaga sig barn och kommittén att exemplet skall följas av flera.  

Till en sykurs har hitintills 13 anmälningar inkommit. Flera tas emot men som tillströmningen på anmälningar ser ut att bli god, får man se till att komma in med anmälningen i tid, ty elevantalet är begränsat. Det som är beklagligt är att inga unga flickor visat intresse för deltagande. Det borde för dem tyckas vara en fråga av så vitalt intresse att de skulle möta upp mangrant. Kursavgiften 5 Kr är ej heller avskräckande.

 Chaufför gengasförgiftad.  Chaufför Sven Nyström, Karmansbo, undkom med knapp nöd döden i natt genom gengasförgiftning.  Nyström skulle starta bilen men kände i detsamma, att han var konstig på något vis och kom genast att tänka på gasen. Han rusade ut ur garaget, där han föll omkull i snön. Han kryade dock på sigoch skulle försöka få ut bilen på nytt, men väl inkommen kände han sig åter illamående och så matt, att han fick krypa ur garaget och blev liggande avsvimmad i snön. Men efter en stund vaknade han till medvetande och kunde taga sig upp och gick en bit i friska luften, varvid illamåendet släppte.

Direktionen för Heds och Gunnilbo kristidsnämmnd höll i måndags kväll sammanträde i Heds kyrkskola, varvid till ordförande för 1942 valdes hr. K Karlsson , Skogbyn, Hed, v ordf. hr. H Hägerström, Karmansbo och kassör hr K Jansson, Gunnilbo. Till ledamöter i kristidsnämnden omvaldes för Hed G Edvardsson, Karmansbo, K Karlsson, Bysala och E Nilsson, Bråten, och för Gunnilbo G Lundberg, Färna, E Eriksson, Färna, och K Andersson, Gunnilbo by.

 Fastigheten Bråten 1:9 i Heds socken har av änkefru Karolina Ahl för ett icke bekantgjort pris försålts till lantbrukaren Hjalmar Hedlund, Solmyra. Tillträde genast. Försäljningen har förmedlats av ombudsmannen Oscar Gustafsson, Kanada Kolsva.

21 januari
Heds skytteförening höll på tisdagen sitt årsmöte i Kronoborg.

26 januari
Årsmöte med Heds hästförsäkringsförening hölls i söndags på Kafé Sandviken, Bysala.

 28 januari
Skolan i Hed måste på måndagen inställa sin läsning på grund av kylan. Blott tre barn infunno sig av 24. På tisdagen kunde skolan fortsätta. Kylan höll sig runt 30 grader men det hade lugnat på så att kylan ej kändes så svår. 18 barn infunno sig på tisdagen.

Telefonen i Karmansbo hade på tisdagen svår att fungera i kylan. Ringde man upp ett nummer så kom man till ett annat och telefonhemligheten var det si och så med då man ofta kunde komma in mitt i ett pågående samtal. Kom man händelsevis fram, så bröts samtalet så snart en ny abonnent lyfte sin mikrofon.

Heds SLU hade i söndags årsmöte hos lantbr. Sven Persson i Sundsbrotorp, Uttersberg.

Karmansbo avdelning av "Järn och Metall" höll familjefest i Kronoborg på söndagen.

Karmansbo SGU avd amatörer ge på lördag en teater och underhållningsafton med musik av Swing Brothers.

 30 januari
Heds kyrka stängs under februari.

 4 februari
Omsyningskursen tog på tisdagen sin början i Hed. Kursen omfattar 12 deltagare.

18 februari.
Oförberedda talares klubb gjorde succé i Hed. I lokalen Kronoborg, Karmansbo, stod RLF-avd i Heds socken som inbjudare till en samkvämsafton i lördags. Så gott som samtliga föreningar och sammanslutningar voro representerade. Publiken hälsades välkommen av lantbr. Johan Jakobsson , Nibbarsbo, som angav festens ändamål, vilken var att stärka samhörighetskänslan i en tid, då annars starka splittringstendenser visar sig. . Kvällens var lantbr. Karl Nilsson , Granhammar, som i sitt tal betonade organisationens betydelse och dess styrka genom samhörighet, vilket gör att den kan göra sig gällande i frågor av vital betydelse.

I ett anförande berättade hr Bertil Hedbergminnen från Finsk-Ryska kriget 1939-1940 och om den kamp, som frivilligkåren kämpade ej blott mot fienden utan även mot kyla och snö.

Kvällens clou blev de oförberedda talarnas klubb. Det var första gången denna gren framfördes i frihet inom Hed, och den blev en klar succé.  Kyrkoherde Arne Lundgren ledde på sitt kända humoristiska sätt det hela , sekunderad av hrr Bror Nordin och Mauritz Broström som tävlingskontrollörer.  Av de 8 talarna ansågs SLUs representant fröken Gertrud Andersson, Svansbo som den bästa, med Logen Heds Kronas representant hr Bengt Andersson som god tvåa. Vid publikomröstningen fick fröken Andersson det högsta röstetalet , så att även publik och jury voro överens.  Publiken hade oerhört roligt , särskilt åt några av talarna , som genom sin fyndighet o sina humoristiska inslag fick auditoriet att vrida sig av skratt. En kollekt upptog för Heds Finnlandskommitté och inbringade 32 kronor. Till sist tackade hr Jakobsson på arrangörernas vägnar alla medverkande och och åhörare och hoppades , att de åter snart skulle få träffas på detta sätt i samhörighetens tecken. Som avslutning sjöngs Du gamla, du fria.

20 februari
Karmansbo SGU -avd möte hade möte och Greta Karlsson och Gullan Ullman underhöll med sång och deklamation.

 23 februari
Lyckad lekafton i Kronoborg, Karmansbo på lördagskvällen.

 27 februari
Den omsyningskurs som avslutades i mitten av februari , skapade genom sitt resultat sådant intresse för saken, att fulltaliga anmälningar inkommit till ytterligare en kurs. Upplysningsnämnden har nu lyckats ordna med lärarinna. Det blir samma lärarinna som förra kursen, nämligen fröken Isabella Tell, Göteborg. Den nya kursen tager sin början måndagen den 2 mars och lokal blir denna gång sockenstugan. Kursen är fulltecknad. Ytterligare kurser planers till våren.

 6 mars
Heds kyrka öppnas åter för gudstjänst den 8 mars.

13 mars.
Till länets handelsregister har anmälts den 4 mars 1942 av Gerda Matilda Sandberg med hemvist i Heds socken, att hon ämnar i nämnda socken med postadress i Karmansbo idka handelsrörelse under firma Gerda Sandberg.

 16 mars
Sykursen avslutades med mannekänguppvisning.

 Försvarslånekommittén i Hed sammanträdde på lördagskvällen.

 23 mars
Heds erkända lokalsjukkassa höll på söndagen årsmöte i Kronoborg.

 6 april
Påsksmäll i Karmansbo påskafton föranledde polisingripande
Några (men vilka?) ynglingar eller småpojkar satte på påskaftonen in en s k påsksmäll i ett kvisthål i busskiosken vid bruket, Karmansbo, med påföljd att det började brinna i mellanväggens fyllning. En förbipasserande uppmärksammade att det trängde rök fram ur väggen. Ett spett anskaffades och ett bräde bröts loss. Det hade börjat kola i pappen i mellanväggen. Detta släcktes emellertid lätt. Det skedda polisanmäldes, och ett uppbåd på ej mindre än 3 polismän höllo ihållande förhör både påskafton och påskdagen, men ännu har man ej lyckats komma till något resultat. Händelsen väckte emellertid stor uppståndelse i trakten på påskaftonen och förstörde helgen för hela bruket. De små, som togos i förhör, blevo skrämda och skyllde på varandra för att själva komma undan, och någon rätsida torde det bli svårt att uppnå. Saken var i själva verket så bagatellartad, att den omfattning, undersökningen tog, endast väckt löje i orten. Saken torde ej heller vara utagerad från målsmännens sida. Säkerligen torde anmärkning komma att göras för det sätt, på vilket förhören med de små fördes. 

Karmansbo SGU och IOGT höll under påskhelgen sedvanlig basar. För musiken svarade Swing Brothers.

13 april.
Karmansbo smedja kör åter igång idag efter att länge ha stått still på grund av vattenbrist.

 17 april
Bondeförbundsavdelningen i Hed har beslutat att nedlägga sin rörelse. Dess tillgångar ha överlämnats till SLU.

8 Juli
Gevalia Tröskverksbolag, Hed, hade på söndagen årsstämma hos lantbr. A Ahl, Karmansbo: Namnet har uppkommit efter ett tröskverk av märket Gevalia, som bolaget ägde för ett 25-tal år sedan. Årsredogörelsen godkändes. 12 lantbrukare tillhöra organisationen, som är ägare av ett större tröskverk, vilket får nyttjas av medlemmarna och även andra efter särskilda normer. Till ordf. valdes Sven Eriksson , Vilan, och övriga styrelseledamöter blevo lantbrukaren Albin Ahl, Karmansbo, och Arvid Nordin, Bysala. Revisorer:  Vilhelm Pettersson och Ernst Johansson. Hr Wilh. Pettersson fungerade  som ordförande för mötet.

 20 Juli
Karmansbo får anlägga nya kraftverk.
Österbygdens vattendomstol har medgivit Karmansbo bruks AB  att uppföra en ny vattenkraftsanläggning vid Täkten i Hedströmmen, Västra Skedvi socken---Arbetena skola vara utförda inom tio år. Samtidigt har vattendomstolen lämnat tillstånd för bolaget att vid Nyhammar i Hedströmmen i Heds socken uppföra en annan vattenkraftanläggning, benämnd Karmansbo nedre kraftverk Även arbetena på detta kraftverk skall vara klara inom tio år..

31 augusti
Karmansbo smedja har i dag åter satts igång efter att ha stått stilla under ett par sommarmånader på grund av reparationsarbeten vid kraftstationen. Det är ganska omfattande reparationer vid kraftstationen, där såväl dammen som turbinrännan måste ombyggas. En del maskinell omändring kommer att ge kraftstationen ökad kapacitet.

7 september
Karmansbo Konsum firar 40-års jubileum.

Hopslagare Gustav Melin och Carl Olsson högtidstalade. Under mötet och rasten bidrog Swing Brothers med konsertmusik. Som avslutning visades filmen "Järnets män" .

28 september.
Karmansbo kvarn kommer inom kort att återupptaga driften efter att under några år legat nere. Kvarnen moderniserades för några år sedan för en betydande kostnad.

2 november.
En högtidlig fest ägde på Allhelgonadagen rum på Heds Ålderdomshem. Efter högmässan samlades fattigvårdsstyrelsen med fruar tillsammans med pensionärerna och personalen på ålderdomshemmet. En anledning var att fröken Anna Julle på dagen 10 år tjänat hemmet. Efter en  ps. talade kyrkoherde Arne Lundgren om allhelgonadagens innebörd, de, som nu minnas dagen, yttrade talaren, är ej blott de stora i historien, vi minnas framför allt de namnlösa som i trohet och kärlek till uppgifter gjort sin vardagsgärning. Som ett exempel på en sådan gärning kunna fröken Anna Julles trogna kärleksfulla arbete anföras. Kyrkoherde Lundgren framförde så fattigvårdsstyrelsens tacksamhet. Därefter överlämnades till fröken Julle ett vacker sybord och en praktfull blomsterbukett. Efter samkväm kring kaffebordet sjöng kantor Bror Nordin en sång , varefter det avslutades med andakt.

 11 november.
Ny kraftstation i Karmansbo beräknas bli klar i december. Arbete dag och natt på ombyggnaden. Personalen från smedjan har tillfälligt överflyttats till kraftverksbygget. Högkonjunkturen längs Hedströmmen har inte vänt ryggen åt Karmansbo, den gamla "hemtrevliga" lancashiresmedjan med anor från 1600-talets tidigare del. Väl upplevde det idylliska lilla samhället en kris, då sågverket slogs igen för ett tiotel år sedan och en hel del folk permitterades, men åtskilliga av dessa voro från annan ort, och resten kunde järnbruket i stor utsträckning sysselsätta. Skogen övertogs av Domänverket, och avverkningarna ha undan för undan ökat, och järnbruket upplever nu en rush som aldrig tidigare. Köpings-Postens medarbetare har haft tillfälle till samtal med de båda platsledarna för industrin och skogsbruket i Karmansbo och här nedan följer resultatet.

Karmansbo Bruks AB som äger den gamla lancashiresmedjan, har trots kristiden och därmed sammanhängande exportsvårigheter kunnat sända sitt goda järn till Schweiz, Danmark, Norge och Tyskland: Exporten på Frankrike är tills vidare stoppad, men har man ett järnlager magasinerat för fransk räkning.

Bruket har länge gått för fullt, berättar verkmästare Mauritz Broström. Vi har inte stått stilla en dag sedan i vintras- då vi hade en besvärlig vattenbrist- förrän just nu., och detta avbrott i smedjan har sina speciella orsaker. Vi arbetar nämligen på annat håll med personalen. saken är den , att vi håller på med att bygga om och modernisera vår kraftstation vid Holmen i Hedströmmen strax intill bruket.. Det monteras ju in en turbin om 350 hkr.  och det gamla maskineriet skall användas för elektrifiering av valsverket i smedjan. Härigenom skola vi kunna förse inte bara den allra närmaste bygden med elektrisk energi utan också Skedvi, Finnåker och Bysala. Med nya ledningars framdragande arbeta vi så gott som dagligen, bl. a  till Västanhed, Alvestaboda och Storängen. I höstas togo vi i bruk en transformator i Svartbäcken. På grund av många militära utkallelser och svårigheten att skaffa reservfolk måste vi nyligen slå igen smedjan under en veckas tid och flytta över folket till diverse arbeten vid kraftstationen. Denne var ursprungligen räknad att stå färdig i september i år , men därav blev ingenting, och nu hoppas vi, att den skall bli klar någon gång i december.  Vi arbetar nu dag och natt i skift för den saken. Smedjan behöver också snarast komma igång igen för  åtagna leveransers fullgörande.  Vi ha för övrig planer på uppförande av ytterligare en kraftstation om 600 hkr , nämligen vid Nyhammar, längre neråt Hedströmmen, vartill bolaget ålades inom tio år, räknat från vattendomstolens utslag från den 18 juli i år, berättar hr. Broström vidare. Det kraftöverskott som kommer att uppstå skall gå till Bergslagens gemensamma kraftförvaltning. Allt som allt sysselsätta vi nu ett 60-tal man mot ett 50-tal för denna ombyggnad  Sedan i somras hålla vi på med reparationer av arrendatorbostaden - bruket har ett lantbruk om 70 tunnland- ladugård och stall, vilket arbete snart beräknas vara avslutat.  Till planerna hör en elektrisk linje till Solmyra för att bereda lantbrukarna där möjlighet till lyse och kraft.

Ännu mer ved än tidigare måste fram ur skogarna. Här är det mycket att göra i skogen. Det är bara konsten att få tag i folk, säger hr Axel Ahl, kronojägare i Karmansbo bevakningstrakt av Grönbo revir. Det gäller att få fram timmer, massaved och kolved, så mycket vi någonsin kunna. I fjol lyckades vi åstadkomma 100% mera, än vad produktionsplikten stipulerade, och följden blev , att man ökade denna minimifordran, så att vi får allt lov att sno på.   Produktionsplikten gäller i år inte mindre än10,800 kbm kolved, brännved och massaved. . Därtill kommer timmer, stolpar mm. Mitt bevakningsdistrikt omfattar omkr. 9,000 tunnland, var dock inräknas sjöar , mossar och berg, och själva produktionsmarken är över 6,000 tunnland. Vi ha för närvarande endast ett 25-tal man till vårt förfogande, men frivilliga nyanmälningar dugga titt och tätt. I dag kom det två, i går en t ex..
Var komma dessa helt frivilliga huggare ifrån?
 Samtliga äro "infödingar", d v s från bygden häromkring, något som jag är glad åt. I Brattfors har man en koloni norska flyktingar, och det kan ju mången gång vara en smula besvärligt. Det är långt ifrån alltid som politiska flyktingar äro tränade skogshuggare, och särskilt stimulerande kan det givetvis inte vara att gå i skogen och tänka på förhållandena hemma i Norge.
Vart tar skogsprodukterna vägen härifrån?
Kolveden går till statens nya kolugnar i Skinnskatteberg som ha en kapacitet av 600 kbm pr dygn, och dit går också allt timmer till ett nytt och högmodernt sågverk, för övrigt en hel sevärdhet bara det. Kastveden har hitintills  i huvudsak gått till Lindesberg och Arboga med lastbil, och nu får ju inte destinationsorten ligga mer än fyra mil borta, så det blir väl dit även i fortsättningen, som veden skall skickas, möjligen med tillägg av Köping. Någon arbetslöshet har det inte varit på bra länge, säger hr Ahl till sist. Smedjan och skogen har lyckligt kompletterat varandra. När bruket måste stå stilla ett tag kunde skogen absorbera det lediga folket. En annan gång gör smedjan en gentjänst. Jim

1943 Köpings Posten

29mars
 
Efter en tids stillastående har trafiken återupptagits.
Nyströms BILSTATION KARMANSBO Tel.3029

 18 juni
 
Skogsarbetare i Hed dödad av el – ström.
Högspännings ledning hade fallit ned vid stensprängning den 16/6. Den omkomne, Karl Nyström, var en av de bästa skyttarna i Karmansbo.

 22 oktober
Filminspelning vid Karmansbo bruk. Brukets invånare medverka vid inspelningen. Nästa höst kommer filmen, som skall visa ett bruks utveckling sedan år 1655 att rullas som förspel på biograferna landet runt.     

3 november
200 ryssar till Krampen, baracker för nytt flyktingläger börjar byggas i dag.

3 december
Torvströ till salu, Karmansbo torvströ fabrik Tel. 3004.

 1944 Köpings-Posten
7januari
 
Liten pojke i Svansbo innebränd.
En hemsk eldsolycka inträffade på onsdagsförmiddagen i Svansbo i Hed. Arrendator Alfred Anderssons arrendeboställe brann ned till grunden, utan att något kunde göras för att släcka elden, och en elva månader gammal pojke, Alf Lennart, omkom i lågorna. Familjen Andersson drabbades inte blott av sorgen över sonens död utan blev också blottställd genom branden. Det enda som kunde räddas av hemmet, var ett bord, en byrå, ett par stolar och symaskinen.

 13 september
Ärade kunder!
Härmed meddelas att arbetet återupptagits efter fullgjord beredskap och hälsas ärade kunder och övriga välkomna. Ett rejält arbete till humana priser. E. Holms Smides & Snickeriverkstad, Bråten tel. 3333.

 18 september
Ryssarna i Krampen börjar allt mera låta tala om sig, dock ej från den fördelaktiga sidan. Deras sista eskapad är som äppeltjuvar. Ett 15-20 tal ryssar hade på lördagskvällen besökt eldfesten i Gisslarbo och på hemvägen voro de inne i Karmansbo trädgård, som ligger alldeles utefter landsvägen och tullade träden. En del uppkrupna i träden, där de skakade ned frukt, åt andra som plockade i s. k. handelsbodskassar. Att det varit främlingar, som varit framme, förstod trädgårdsmästaren av att tjuvarna slagit till i vinteräppelträden och försett sig. De hittade tydligen inte till sommarfrukten, som nu är mogen.

 18september
50 finska barn anlände på onsdagen till Karmansbo herrgård jämte vårdarinnor. Barnen är i åldern 2 till 10 år.

 13 november
Montör i Karmansbo gick upp i fel stolpe. Störtade svårt bränd till marken. Två montörer i Karmansbo skulle i går utföra en del reparationsarbeten på linjen till Bysala, som var felaktig. Strömmen på denna linje var frånkopplad, men samtidigt som de skulle börja arbetet gick den ene av montörerna, Nils Pettersson in till montör Rundberg för att svara i telefon. Kamraten Sven Eriksson från V. Skedvi skulle under tiden påbörja arbetet, men råkade då av något misstag gå upp i fel stolpe på en linje, som gick till Västanhed, vilken var strömförande. Hur olyckan gått till finns det inga åsyna vittnen till.

1947 Köpings-Posten 

5 Februari
25,000 kronor donerade till Hed.
Lägenhetsägare och fru J A Enochsson från Bysala, Hed, har till kyrkorådet överlämnat 25,000 kronor att användas till restaureringen av Heds kyrka. Medlen skall i första hand användas för elektrisk uppvärmningsanordning och därefter för inköp av prydnadsföremål för gudstjänstens och kyrkans förskönande.

Hr och fru Enochsson, som tidigare  brukat en lantegendom i Bysala, har tidigare ihågkommit kyrkan med gåvor. Kyrkorådet har på församlingens vägnar med största tacksamhet mottagit donationen. Den nuvarande uppvärmningsanordningen i kyrkan är otidsenlig och dessutom förbrukad, varför man snart måste taga itu med speciellt uppvärmningsfrågan. 

7 Februari
Vid Grönbo herrgård uppföres nu en samlingslokal, som beräknas bli färdig frampå sommaren. Reviret har nämligen köpt den barack vid Krampen, i vilken ryssarna var förlagda. Byggnaden var avsedd för 200 man och räckte därför mer än väl för de lokalutrymmen , som kan behövas vid Grönbo. Man har därför kortat av byggnaden några meter men ändå fått plats med en större samlingslokal, en liten sal och kök jämte en bostadslägenhet för vaktmästare. Lokalen skall upplåtas för sammanträden, föreläsningar, biografföreställningar etc. Byggnaden uppföres strax intill Grönbo herrgård.

 21 februari
Vägen öster om Svansjöarna bör komma till stånd så snart som möjligt. Detta var det allmänna önskemålet vid ett sammanträde, som i onsdags hölls inför landshövdingen i Heds kommunalhus. Det tillades, att vägen bör bli 5,5 meter bred.

 10 mars
Alvestaboda till Hed? 
Alvestabodaområdet önskar bli överfört till Heds socken, enligt vad det uppges. V. Skedvi kommunalfullmäktige väntas inom kort få ta ställning till saken. Enligt planen skulle även Valbrickaområdet av Bro-Malma överföras till Hed. Bro-Malma kommunalnämnd har emellertid inte sysslat med denna fråga ännu. Nämnden anser, att frågan inte kan bli aktuell genom kommunsammanslagningarna utan måste tagas upp separat såsom vanlig inkorporeringsfråga.

 23 april
Länsstyrelsens förslag om kommunsammanslagning redovisas i artikel. Bro -Malma, V.Skedvi och Odensvi sammanslås till Kolsva kommun. Munktorp självständigt. Hed Gunnilbo blir Svansjö och Björskog till Kung Karl. Nuvarande antal kommuner i länet är 60 men enligt förslaget skulle det bli 22.

 9 maj
Karmansbo herrgård kommer inte att bli konvalec
enthem för Södermanlands- Västmanlands centralsjukkassa. Pensionsstyrelsen har inte medgivit köpet av herrgården. Vartill Karmansbo herrgård nu skall användas till är icke bestämt.

 30 maj
Gunnilbohed bör socknen heta! 
Gunnilbo kommunalfullmäktige hade annandag pingst extra sammanträde. Länsstyrelsens förslag till ny kommunindelning diskuterades och godkändes i huvudsak. Namnet borde  bli Gunnilbohed eller Gunnilbo - Hed med bindestreck.  Namnet torde dock alltför mycket påminna om en gammal exercisplats i Bohuslän., Gunnebohed.

 4 juni
Fri idrott: Strid på kniven mot IFK, V:ås. Tredubbelt för Österberg. Sven Österberg (Karmansbo) , Westmannia, gjorde sin vana trogen ett drygt dagsverke och hemförde på tre starter tre segrar. 100 meter, kula och längd

 6 juni
Till kontraktsprost i Köpings kontrakt har biskop Cullberg utnämnt kyrkoherde Arne Lundgren i Hed fr o m 1 juli.

14 juli
Sven Österberg distriktsmästare i tiokamp.

 29 oktober.
Heds församling har fått mottaga en ny donation , den andra i år. Förvaltare Albert Jernström och hans hustru Louise Jernström har till kyrkorådet överlämnat hundra aktier i Uddeholms ab., representerande en summa av nominellt 10,000 kr., men reellt mellan 20,000 och 25,000 kr. enligt fondbörsens noteringar. Avkastningen uppgår till ca 800 kr. om året.

8 december
Nr 4 blev Köpings LUCIA. Av de 3367 giltiga rösterna hade inte mindre än 2432 avgivits på kandidat 4, fröken Inez Fager, Karmansbo , som således valdes till Köpings Lucia 1947

1948 Köpings-Posten

Arbetslöshet och avfolkning är krassa vekligheten bakom bruksidyll. Hamrarna har tystnat i Karmansbo gamla smedja.

Om valfångarna t.ex. i Södra Ishavet framdeles får ont om harpuner, så har det troligen ett visst samanhang med vattenbristen i Hedströmmen. Harpunjärnet, som måste vara speciellt mjukt och starkt, tillverkas nämligen på Karmansbo bruk, och där har hamrarnas sång för tillfället klingat ut och efterträtts av en hemsk översnöad tystnad. Det vatten, som nu skvalar mellan stenarna i Hedströmmen, förmår nätt och jämt hålla turbinerna i gång på tomvarv. Vattenhjulet knirkar, men vill inte riktigt gå runt för så obetydliga rännilar, och ”mumlingen”, stora hopvällaren, faller bara resignerat och kraftlöst på städet, när man provar.

Finge vi bara dämma upp en fot, kunde vi ”smia” lite, säger de gamla smederna med längtan i rösten och kisar värderande. Men Kolsva tar både vatten och folk från oss tillägger de, och då är stämman hårdare på gammelmansvis. Ett gammalt bruk och en gammal smedja har svårt att få ungt folk. Därför är Karmansbo i den underliga situationen att hälften av alla lägenheter står tomma, medan bostadsbristen på andra håll är skriande.

Nu har smedjan stått sedan dagen före julafton, och det ser inte ut att bli någon start igen förrän vårfloden kommer brusande nedför Hedströmmen. Till dess reparerar man och diskuterar. Orsaken till diskussionerna är att de yngre, när reparationsarbetet nu snart är slut, kommer att flyttas till Kolsva, där man behöver folk. Alla under femtio år, har det sagts, men det betyder inte många, när det gäller en gammal lancashiresmedja. Åtta-tio man är det på sin höjd, om det skall gå efter den åldersgränsen. Resten är ”gamlingar”, stadgade män, starka karlar med huvudet på skaft och glimten i den sotiga ögonvrån. Nestorn i samlingen, Gustav Melin, är pigg som en pojke, trots att han hunnit med 63 års arbete i smedjan. Och valsmästare Konrad Österberg, som varit hans arbetskamrat i 48 år, kom också han tidigt i arbete här. De äldre stannar hemma i Karmansbo, även när arbetet tryter, de får leva på arbetslöshetsunderstöd. Nu tycker man, att det är fel, att de yngre måste till Kolsva vid risk att annars bli utan understöd. Har vi velat härifrån förr, så skall man väl inte tvinga oss bort nu, säger en, medan en annan invänder, att några går väl i alla fall frivilligt.

Ja så fortsätter diskussionen i matrummet, tills klockan obönhörligt visar på ett, och man går ut i den tysta kalla smedjan igen, där en ensam tynande koleld kämpar mot mörkret.

Gustav Melin snickrar kilar, och de andra sätter igång kilstötningen, d. v.s. Indrivning av kilar i hjulet till ”mumlingen”. Det går i taktfasta tag, dunk dunk, och så tar man upp en av Melins egenhändigt författade visor för att göra arbetet lättare. 

”Och visst var det knogigt och tungt mången gång,
men vi tralla vår visa till hamrarnas sång”.
 
Turalleri, turallera,

ljuder refrängen ut genom de sotiga dörrarna och ut över ett öde bruk. Hamrarnas sång kulle bestämt ha gjort sig bra som ackompanjemang, och bestämmer nog sångtakten i vanliga fall. Det säger något om trivsel och arbetslust, när man hör kilstötarlagets skrovliga stämmor blanda sig med stötens jämna dunk. De äldre smederna, som vuxit samman med sina hammare och ugnar, är stolta över yrket. Lancashiresmeder duger till allt, det är därför de vill ungdomarna härifrån under stoppet, kommenterar Axelsson. Men nog är det hårt och sotigt, men någon skall ha sådant jobb också. Huvudsaken är i alla fall, att vi är fria, vi smeder. Vi går inte efter klockan, som på en verkstad, det är det fina i kråksången. Att sedan ungdomen finner sin utkomst på lindrigare arbete och att det här smidet dör ut, hör väl till den moderna tiden.

Det ser ut att vara hopplöst att få tag i folk hit, bekräftar verkmästare Mauritz Broström, när vi möter honom vid dammbron. Lägenheter står tomma överallt i stugorna och där finns plats för gott och väl 25 familjer. Men lancashiresmidet är väl i utdöende, och det finns inte många, som kan den konsten i våra dagar. Maskinerna har inte trängt in här som på många andra håll, utan det mesta utförs än i dag manuellt, som i gamla tider. Kvalitén blir god och välkänd och order finns för långa tider framöver. Karmansbos mjuka järn efterfrågas över hela världen, och lådor till Indien, Ja,  t. o.  m. Guldkusten i Afrika, lastas då och då på K, U. J -vagnarna vid samhällets station. Även om nu inte förunnas synen av glödande järn under tungt fallande hammare, tycker man sig försatt ett sekel tillbaka i tiden. Ty vad kommer här, om inte ett ringlande tåg av äkta gamla kolryssar, direkt från milorna i bergslags skogarna?

Frustande hästar och sotsvarta körkarlar, som för med sig en kall fläkt av Dan Andersson – romantik i sina flätade, kol dammande ekipage. Årets sista kol leverans till bruket. Välkommen tillbaka nästa år, säger verkmästaren och tillägger – om vi behöver några kol då. Ovissheten ligger sövande och tung som vinterskymningen över Karmansbos översnöade skorstenar och öde hyreshus. 

1949 Köping-Posten

3 januari
Nidingar i Karmansbo. I Karmansbo blev natten till idag den offentliga julgranen utsatt för skadegörelse. Därvid slog man sönder några lampor och kastade bort andra. Likaså utsattes broräcket vid bruket för åverkan. Polisutredning pågår.

 7 Januari
40 familjer i Hed fick finskt tack. 
Trettondedagen i Hed blev en stor högtidsdag. Dels överlämnade kyrkvärden Vilhelm Pettersson över två kraftigt smidda kandelabrar för dopplatsen i kyrkan, och dels utdelades till ett 40-tal hem i Hed finska medaljer och diplom

 7 februari
Intresset för måndagens urpremiär i Köping av filmen "Smeder på luffen" är stort i Bergslagen. Från Karmansbo kommer en busslast intresserade ned till premiären.

 11 februari
Bron vid Karmansbo. Civilingenjör A.. Nordström, Stockholm, har av länsstyrelsen förordnats att verkställa förrättning enligt lagen om enskilda vägar, avseende bro över Hedströmmen vid Karmansbo med tillfartsvägar berörande kronoparken Grönbo.

 20 juni
KMW har köpt Karmansbo corps de logis. Köpings Mekaniska verkstad har i dag inköpt Karmansbo Herrgård till semesterhem för tjänstemän, arbetsledare och arbetare. Köpet omfattar inte samtliga byggnader utan endast dem, som ligger sydligast på området. Marken omfattar åtta tunnland och tillträde sker omedelbart, medan nyttjanderätten blir föremål för överläggningar med fru Hildegard Wernstedt som hyr själva herrgården och driver pensionatsrörelse där åtskilliga år tillbaka. Fru Wernstedts kontrakt löper till den 15 nov. 1950, men fabriksledningen kommer att upptaga förhandlingar för att om möjligt utnyttja den vackert belägna herrgården så snart styckningen av området är färdig. 

Bärgslagsbladet 23 augusti
Hedprosten Arne Lundgren drar alltid folk, det visade han se­nast i går när han sparkade boll i Bysala IK:s gubblag, vilket gick en hård dust mot ett flicklag från Bysala. Drygt 200 personer var församlade och hade hjärtligt roligt åt akrobatiken på planen. Gubbarna gjorde sitt bästa och knäade betänkligt mot slutet, men flickorna vann likväl med 5-4. I flickornas lag var centern Brita Bohman den klart lysande stjärnan med fyra tillverkade mål.

21 september.
Belysningen i Heds kyrka . Byggnadsstyrelsen har godkänt ett av Köpings elektriska affär uppgjort förslag till installation av elektrisk belysning i Heds kyrka. Förslaget grundas på ett av arkitekt Sven A. Söderholm utarbetat program.

oktober
Hildegard Wernstedt har nu lämnat Karmansbo herrgård där hon under trettio år drivit pensionat, det sista utefter Hedströmsdalen och därjämte en samlingsplats för högtider och kurser av olika slag. Ortsbefolkningens hyllningar för fru Wernstedt har varit spontana och uppriktiga. En deputation från bygdens  folk  uppvaktade  fru Wernstedt med ett vackert tennfat med Karmansbo herrgård ingraverad.

 10 november.
Heds församling har av riksantikvarieämbetet meddelats tillstånd att genom AB Libraria i Stockholm renovera fyra ljuskronor samt en altartavla, tillhörande församlingens kyrka.