1961 Köpings-Posten

30 januari
Karmansbo stationshus jämte viss mark har järnvägsstyrelsen sålt till fru Rut Karlsson, Stenhaga, Karmansbo för 4.200 kronor.

 28 augusti
Åtta drunknade när båt kantrade i sjön Nedre Vättern i Skinnskatteberg.

 8 december 
Hed.Heds Idrottsförening skall inviga idrottsplatsen under nästa år.

 1962 Köpings-Posten  

 9maj

Bysala  småskola skall indras. Skolstyrelsen i Skinnskatteberg beslöt vid sammanträde i måndags indraga småskolan i Bysala och överföra denna till Heds skola.

 

5oktober

Tät dimma orsak till flygolyckan i Gisslarbo. Ett finländskt sportflygplan med två ombordvarande, störtade i tät dimma på onsdagen. Båda omkom. Olycksplatsen ligger vid en bergklack ca. en km. öster om Gisslarbo efter vägen mot Lersäter.

 

1966 Köpings-Posten

9 april
Karmansbo Konsum har god ekonomi. Nedläggningar drabbar de gamla.
Karmansbo är en av de få kvarvarande konsumtionsföreningarna i landet med bara en butik. Föreståndare i Karmansbo Konsum har sedan 1961 varit Helge Mi­kaelson. Den 12 april fyller han 50 år och den första jnnl i år lämnar han Karmansbo och blir föreståndare för den enda affären i konsumtionsföreningen  på Vätö, en ä utanför Norrtälje.
Helge Mikaelseon började sin bana i skogen. Han är född i Vilhelmina.  Under  trettiotalet blev det ont om arbete och han flyttade till Härnösand och snic­kerihantering. 1938 kom han ge­nom en privataffär först i kon­takt med speceribranschen och två år senare började han inom kooperationan först i Jämtland, sedan i Västerbotten och Norrbotten och nu i Karmansbo som alltså snart byts ut mot skärgården utanför Norrtälje.
- Sammanalagningar och rationaliseringar till större enheter är en nödvändighet, svarar han på frågan om småföreningarnas framtid.   Denna   förvandling tvingas fram inte bara på landet utan också i städerna. Löneökningarna kan inte  enbart tas igen genom höjda priser utan man måste vinna ut mer av personal och maskiner.
Någon risk för Karmansboföreningen föreligger inte f n. Vi har redan tidigare en god ekonomi, och så länge det går att driva affären kan inga andra än  medlemmarna  besluta  om sammanslagning eller andra åtgärder.

22 april
Klart för nedläggning av linjen Guttsta-Riddarhyttan.
Statens Järnvägar fick i torsdagens konselj  tillstånd att  lägga ned driften och riva upp spåret på delsträckan Guttsa - Riddarhyttan  med sidobanorna Uggelfors - Krampen, Riddathyttan- Källfallet och Riddarhyttan - Bäckegruvan av järnvägslinjen Köping-Riddarhyttan. Nedläggningen  gäller  enbart godstrafiken.  Persontrafiken  lades ned redan 1952. Delsträckan Köping-Kolsva berörs inte av beslutet.  Genom  nedläggningen sparas cirka 300000 kr per år. Under  en  övergångstid  kommer spåret att ligga kvar mcllan Riddarhyttan och Krampen  för industritrafik Nedläggningen får ske vid tidpunkt som bestämmes av SJ efter samråd med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen Beslutet  har  föregåtts  av överläggningar mellan representanter  för  kommunikationsdcp., Länsstyrelsen  i  Västmanlands län samt berörda kommuner och företagare.

12 september
Frivillig skogsavverkning ger idrotten pengar i HED.
Det där ideella - det finns inte längre i idrottsrörelsen säger många. Men visst finns det frivilliga insatser av stora mått även år 1966. I Heds IF till exempel. Fotbollslaget ligger i topp i serien utan en enda förlust och spelarna jobbar i skogen utan ett öres ersättning varje lördag för att få pengar till klubben. Allt är frivilligt i Heds IF. På planen jobbar t ex fru Britt-Marie Fredriksson  och klipper gräset en gång i veckan. Det tar nästan en hel dag med den lilla gräsklipparen.

8 november
Premiär för bingo blir det i Heds skola på fredag den 11 nov. Heds supporterklubb ordnar denna allt populärare spelform för att om möjligt förstärka idrottsföreningens kassa.  Kl 19.30 sätter man igång premiärkvällen.

 18 november
75 RLF-are på HED-möte krävde omröstning om reglerad jakt på älg.
En så gott som enhällig opinion mot försöksverksamheten med reglerad älgjakt i Västmanlands län kom fram vid onsdagens möte i Hed, arrangerat av Heds RLF-avdelning som inbjudit medlemmar i Skinnskattebergs och Gunnilbo avdelningar. Inte mindre än 75~talet jägare infann sig. Mötet öppnades av Bengt Andersson i Svansbo, varefter Erik Karlsson, Nibbarsbo ledde diskussionen. Jaktvårdskonsulent Folke André redogjorde för tanken bak­om reglering av älgjakten. Den syftar till avskjutning endast mot licens som beviljas delägare i fungerande jaktvårdsområden, allt efter tillgången. Redaktör P 0 Lundberg och många ortsbor gick hårt mot förslaget. Man reagerade mot upphävande av gammal frihet att jaga på egen mark och ansåg att mindre markägare och jaktintresserade stadsbor i hög grad berövas möjligheterna att jaga. Regleringen är påtvingad utan markägarnas hörande, hävdade flera talare med skärpa.
 

 
4 november
En "sentimental resa" utgick    torsdagsmorgonen från Köping då en lokomotor med en vagn  tuffade  iväg mot Riddarhyttan på KURJ-banan. Ombord på lokomotorn befann sig reparatörerna Harry Rydberg och Erik B Karlsson från KURJ-verkstaden. Bbl:s  medarbetare  följde också med en bit för tillfället var verkligen unikt. Det var sista gången  ett  tåg  (om man kan använda detta uttryck om ekipaget i fråga) trafikerade KURJ. Åtminstone var det så om man talar om KURJ i hela dess utsträckning från Köping till Riddarhyttan. Banstumparna mellan Köping och Guttsta och mellan Uggelforsen  och  Riddarhyttan skall ju användas även i fortsättningen. Gods till Åsby och Kohlswa Jernverk skall i viss utsträckning fraktas med järnvägen, liksom malm från Riddarhyttan  till  Krampen,  via Uggelforsen. Medarbetaren var (det känns högtidligt att säga det ) den siste som, har väntat på tåget vid Kolsva järnvägsstation och troligen den enda människa som har väntat på tåg vid en station som inte finns. Stationshuset i Kolsva är ju sorgfälligt utplånat  - ehuru  man fortfarande på marken kan urskilja konturerna av byggnaden.

1968 Bärgslagsbladet

18 mars
Familj i Karmansbo ruinerades genom brand Insamlingar igång, Lions Club kom till hjälp
Många har velat hjälpa famil­jen Egon Nielsen i Karmansbo och hans familj sedan deras ny­renoverade men oförsäkrade bo­stadshus brann ned till grunden på lördagseftermiddagen. En insamling, som startades på söndagen, främst av taxibilägarna Bertil Berg med maka och Stig Blom hade på söndagskvällen inbringat 3 565 kr. Ansvaret för insamlingen har övertagits av kronojägare Lennart  Andersson,  Granboda,  Karmansbo, som nu tar emot bidrag.

Lions Club rycker in med hjälp
Skinnskattebergs Lions Club ordnade så att familjen Nielsen redan på söndagen kunde få kläder Särskilt var den lilla flickan i behov av kläder, ty hon kom ut barfotad ur den brinnande byggnaden, Sonen som är ungefär jämnårig med flickan var inte hemma när elden bröt ut men det mesta av hans kläder förstördes av elden. Fru Nielsen blev också så gott som utan kläder. Hon måste skynda sig ut ur den brinnande byggnaden. Det enda hon kunde rädda var en bakplåt med vetebröd. Även hr Nielsen behövde oundgängligen några klädesplagg. Tre medlemmar av Lions Club skjutsade familjen till Köping och klubben stod för betalningen av kläderna.

Heds kyrkoråd har ur en fond anslagit 300 kr till familjen Nielsen, och Rödakorskretsen har skänkt 200 kr. 

juni
Uttersbergs barn åker skolbuss i höst Östanfors skola nedläggs efter 85 år.
Östanfors skola o Uttersberg nedlades i och med utgången av vårterminen i lördags. Det var 85-gången, som man hade examen i skolan, som togs i bruk 1883. Bland det märkligaste med skolan är, att det bara funnits tre folkskollärare där under denna långa tid! Den direkta anledningen till att skolan läggs ned, är minskningen i barnantal. I vår fanns 15 elever vid skolan, och i höst skulle elevantalet sjunkit ytterligare om skolgången fortsatt där. Uttersbergsbarnen får i fortsättningen åka skolskjuts till Skinnskatteberg. Det är ännu inte klart vad som skall ske med skolhuset Det är mycket väl bevarat, och under årens lopp moderniserat. Rektor Gerhard Hedberg Skinnskatteberg berättar, att de kommunala myndigheterna ännu inte tagit ställning till skolans framtida öde.
Den siste läraren var Ingvar Anrin. Han har "bara" tjänstgjort nio år i kommunen. För honom väntar nu en tjänst i Värmdö - han kommer allt­så att helt lämna bergslagsbygden. Före Anrin var Karl Darin lärare 39 år vid skolan. Darin har intresserat sig mycket för skolans och bygdens historia, och han har varit vänlig nog att ställa sina kunskaper till förfogande.

Karl Darin berättar: - Den första skolan i Uttersberg kom till på 1820-­talet. Bruket svarade för den och den var avsedd för "underlydandes barn" men en del bönder kunde också få in sina barn vid skolan. Skolbyggnaden finns fortfarande kvar. Den blev så småningom arbetarbostad och kallas allmänt gamla kråkslottet. Ett halvsekel senare skapades en småskola med två klasser i Snarhem. 1874 började tillverkningen vid Östanfors hytta. Det medförde en stor inflyttning, och det var den direkta anledningen till att Östanforsskolan kom till. Det har funnits ytterligare en skola i Uttersberg, nämligen Dungeskolan, som dock lades ned på 1930-talet.
Den förste läraren vid Östanfors skola var Johannes Rönn. Från 1883, då skolan togs i bruk, till 1921 stannade han - 38 år. Hans efterföljare Karl Darin var ett år värre - från 1921 till 1959.

1 oktober
Alla kunder kom och tog farväl av 85-åriga posten i Karmansbo.
Nu är poststationen i Karmansbo nedlagd. Denna notabla händelse markerades på måndagen då föreståndarinnan, fru Rut Karlsson, avtackades  av  postmästare K Östergren, innan det avslutande arbetet med inventeringen, som sköttes med assistans av tf överkontrollör Kurt Edman, tog sin början. Postmästaren   överlämnade blommor, en presentkartong med postens brevställare och en tändsticksask prydd med bilden av en postdiligens.

Start 1883
Hr Östergren berättade att poststationen i Karmansbo kom till den 1 januari 1883. Då rådde helt andra förhållanden på orten än nu. Då var ännu KURJ en ganska ny företeelse och bruket försåg bygden med ett sjudande liv.
I dag ser vi en nedlagd järnväg, där ogräset sprider sig på banvallen, sade postmästaren. och nu har utvecklingen gått vidare så att poststationen står i tur.